Nemoci

Nemoci, které vás b?hem života mohou postihnout, mají r?zné p?íznaky a lé?bu. U nás se dozvíte, jak je poznat a také možné zp?soby lé?by.

Jak lé?it závislost na internetu? P?íznaky a prevence

8. říjen 2014 - Rubrika: Nemoci

Jak lé?it závislost na internetu? P?íznaky a prevenceSurfování na internetu dnes už nedíln? pat?í k našemu životu, n?kte?í z nás jej dokonce používají nejen ve volných chvílích, ale také v zam?stnání. Pokud na n?m ale trávíte p?íliš mnoho ?asu, m?žete se stát závislými. Jaké jsou p?íznaky závislosti na internetu a jak se dá tato závislost lé?it? Číst dĂĄle...


Jak lé?it epilepsii? P?íznaky onemocn?ní

29. srpen 2014 - Rubrika: Nemoci

Jak lé?it epilepsii? P?íznaky onemocn?níEpilepsie je závažným onemocn?ním, kterým trpí stále v?tší po?et lidí. Projevuje se r?zn? intenzivními záchvaty. Lze tuto nemoc lé?it? A jaké jsou vlastn? její p?íznaky? Číst dĂĄle...


Konopná mast na hemeroidy

22. srpen 2014 - Rubrika: Nemoci

Konopná mast na hemeroidySnad každého z vás již n?kdy trápily hemeroidy. Na toto onemocn?ní, které sice ze zdravotního hlediska obvykle není nijak závažné, ale dokáže být velice nep?íjemné, p?sobí až p?ekvapiv? dob?e konopná mast. Jaké je její složení a jak p?sobí? Odpov?di se dozvíte v dnešním ?lánku. Číst dĂĄle...


Jak na první pomoc p?i uštknutí hadem?

15. srpen 2014 - Rubrika: Nemoci

Jak na první pomoc p?i uštknutí hadem?P?i procházkách p?írodou m?žete i v našich kon?inách narazit na jedovaté hady. Nej?ast?ji se jedná o zmiji obecnou. Její uštknutí je sice spíše vzácností, p?esto m?že mít v nejhorších p?ípadech za následek i smrt. Číst dĂĄle...


Jak poznat p?íznaky mrtvice? Prevence a lé?ba

7. červenec 2014 - Rubrika: Nemoci

Jak poznat p?íznaky mrtvice? Prevence a lé?baMozková mrtvice neboli cévní mozková p?íhoda je onemocn?ním, na které v ?eské republice umírá mnoho lidí. P?i v?asném zjišt?ní p?íznak? lze však tomu nejhoršímu zabránit. Abyste riziko mrtvice minimalizovali, je rovn?ž dobré v?d?t, jaká jsou preventivní opat?ení. To vše se dozvíte v dnešním ?lánku. Číst dĂĄle...


Jak se vyvarovat klíš?ové encefalitid?? O?kování proti klíš?ovce

4. červenec 2014 - Rubrika: Nemoci

Jak se vyvarovat klíš?ové encefalitid?? O?kování proti klíš?ovceKlíš?ová encefalitida je velmi závažným infek?ním onemocn?ní mozku a mozkových blan. Je zp?sobena kousnutím klíšt?te, respektive virem, který se tímto zp?sobem dostane do vašeho organismu. P?ed klíš?ovou encefalitidou je t?eba se mít na pozoru. Číst dĂĄle...


Strana 4 z 8
«« « 1 2 3 4 5 6 7 8 » »»