Nemoci

Nemoci, které vás b?hem života mohou postihnout, mají r?zné p?íznaky a lé?bu. U nás se dozvíte, jak je poznat a také možné zp?soby lé?by.

Jaká je cena o?kování proti klíš?ové encefalitid?? Pro? je dobré nechat se o?kovat

23. Ăşnor 2015 - Rubrika: Nemoci

Jaká je cena o?kování proti klíš?ové encefalitid?? Pro? je dobré nechat se o?kovatBlíží se jaro. S jeho p?íchodem se op?t zvýší výskyt klíš?at v ?eských lesích. A jak známo, tato drobná zví?átka dokážou ?lov?ku hodn? ublížit. Velmi rizikovou a závažnou nemocí je klíš?ová encefalitida. Číst dĂĄle...


Jak na vyražený dech: První pomoc + Video

9. Ăşnor 2015 - Rubrika: Nemoci

Jak na vyražený dech: První pomoc + VideoPotíže s dýcháním nemusejí nutn? souviset jen s vdechnutím cizího t?lesa ?i s n?jakým vážným onemocn?ním. N?kdy se vám m?že stát, že se b?hem sportování prudce uhodíte a vyrazíte si dech. Zpravidla nejde o nijak závažnou záležitost. V každém p?ípad? je ale dobré v?d?t, jak pomoci ?lov?ku ve vašem okolí, kterému se tato vcelku nep?íjemná událost stane. Číst dĂĄle...


Jak na dušení u d?tí a dosp?lých?

2. Ăşnor 2015 - Rubrika: Nemoci

Jak na dušení u d?tí a dosp?lých?Potíže s dýchání, které p?echází v dušení, se týkají zejména malých d?tí, nez?ídka kdy však mohou trápit i starší d?ti ve školním v?ku. Existuje celá ?ada p?í?in. Jakmile na d?cku poznáte, že se dusí, je t?eba jednat rychle. V opa?ném p?ípad? m?že nastat i to nejhorší – smrt. V tomto ?lánku se zam??ím na hlavní p?í?iny, projevy dušení a také zásady, kterými byste se m?li ?ídit, abyste dít?ti ulevili. Tyto zásady lze samoz?ejm? aplikovat také na dosp?lé osoby. Číst dĂĄle...


Jak lé?it zán?t dásní?

29. leden 2015 - Rubrika: Nemoci

Jak lé?it zán?t dásní?Mezi nejnep?íjemn?jší onemocn?ní, která vás ovliv?ují b?hem celé doby trvání, pat?í zán?t dásní. Jedná se o nemoc, s níž se potýká b?hem svého života velké procento populace. Z hlediska v?ku lze ?íci, že se vyskytuje u d?tí, dosp?lých i senior?. Souvisí se špatnými stravovacími návyky, ale hlavn? ji zp?sobuje nesprávná ústní hygiena. Číst dĂĄle...


Jak lé?it suché o?i?

29. prosinec 2014 - Rubrika: Nemoci

Jak lé?it suché o?i?Suché o?i jsou problémem, který trápí velké procento lidí. Mnozí z nás s tím p?itom v?bec nic ned?lají, což m?že mít za následek postupné zhoršování zraku. Proto byste m?li v?d?t, jak se zachovat v okamžiku, kdy se u vás projeví symptomy tohoto onemocn?ní. Číst dĂĄle...


Jak lé?it zácpu? Prevence a p?íznaky

5. listopad 2014 - Rubrika: Nemoci

Jak lé?it zácpu? Prevence a p?íznakyZná to snad každý z vás. P?ijdete na toaletu, a p?estože máte st?eva doslova nacpaná k prasknutí, nem?žete ze sebe nic vydat. Zácpa je pom?rn? ?astým problémem, s nímž se však dá pom?rn? rychle a ú?inn? skoncovat, a to pomocí n?kolika metod. Číst dĂĄle...


Strana 3 z 8
«« « 1 2 3 4 5 6 7 » »»