Nemoci

Nemoci, které vás b?hem života mohou postihnout, mají r?zné p?íznaky a lé?bu. U nás se dozvíte, jak je poznat a také možné zp?soby lé?by.

Jak odstranit k?e?ové žíly: P?írodní lé?ba a prevence

7. říjen 2013 - Rubrika: Nemoci

Jak odstranit k?e?ové žíly: P?írodní lé?ba a prevenceK?e?ové žíly, odborn? nazývané varixy, se vyskytují zejména na dolních kon?etinách. Jedná se o na první pohled viditelné žíly pod k?ží, které mají tenkou st?nu a jsou zv?tšené. Zp?sobují horší proud?ní krve v t?le, což má za následek bolesti a mohou p?ispívat i k dalším komplikacím. Číst dĂĄle...


Pro? padají vlasy a jak padání vlas? zabránit u žen?

6. říjen 2013 - Rubrika: Nemoci

Pro? padají vlasy a jak padání vlas? zabránit u žen?Padání vlas? sice ?ast?ji postihuje muže, nicmén? nevyhýbá se ani ženám. U nich však lze vypozorovat i jiné p?í?iny. V jednom z p?edchozích ?lánk? jsme si nastínili, pro? padají vlasy muž?m, v tomto ?lánku se tedy zam??íme na tentýž problém u žen. Číst dĂĄle...


6 p?í?in pro? padají vlasy a jak padání vlas? zabránit u muž??

4. září 2013 - Rubrika: Nemoci

6 p?í?in pro? padají vlasy a jak padání vlas? zabránit u muž??Padání vlas? je ?ast?ji problémem u muž?. M?že být zp?sobeno mnoha faktory. K zabrán?ní padání vlas? je d?ležitá prevence, pravidelné a správné mytí vlas? a další postupy. Číst dĂĄle...


Jak lé?it dnu? Klasická lé?ba a lé?ení pomocí dopl?k?

22. srpen 2013 - Rubrika: Nemoci

Jak lé?it dnu? Klasická lé?ba a lé?ení pomocí dopl?k?Dna je onemocn?ním, které sice není tak ?asté jako jiné nemoci, nicmén? její výskyt je pom?rn? nep?íjemnou záležitostí, která ?lov?ka dosti trápí a omezuje jej v pohybu. Jde o nemoc, kterou lze ozna?it jako zvláštní typ artritidy. Číst dĂĄle...


Jak lé?it hemoroidy? 5 tip? na domácí lé?bu

21. srpen 2013 - Rubrika: Nemoci

Jak lé?it hemoroidy? 5 tip? na domácí lé?buVelké množství lidí ve v?ku nad 30 let trpí hemeroidy. Jedná se o zv?tšené k?e?ové žíly v oblasti kone?níku. Bu? se vyskytují u jeho vchodu nebo p?ímo v n?m. Pokud nejsou hemoroidy nijak velké, ?lov?ku život neznep?íjemní. Hodn? zv?tšené k?e?ové žíly v této oblasti však již mohou mít nep?íjemné d?sledky, zejména krvácení. Číst dĂĄle...


Strana 8 z 8
«« « 4 5 6 7 8