Nemoci

Nemoci, které vás b?hem života mohou postihnout, mají r?zné p?íznaky a lé?bu. U nás se dozvíte, jak je poznat a také možné zp?soby lé?by.

Jak zvládat stres?

28. duben 2015 - Rubrika: Nemoci

Jak zvládat stres?P?i velkém pracovním nasazení, problémových situacích v domácnosti i ve spole?nosti se nikdo z nás ?as od ?asu nevyhne stavu, kdy jej ovládá stres. Jak se dá stresu p?edejít a když už se u vás projeví, jak jej zvládnout? Na to vám odpoví následující ?ádky. Číst dĂĄle...


Jak na první pomoc u zlomenin dolních kon?etin?

13. duben 2015 - Rubrika: Nemoci

Jak na první pomoc u zlomenin dolních kon?etin?Jen málokdo se m?že pochlubit tím, že nikdy nem?l zlomenou kost. Všichni z nás, tedy i ti š?astlivci, by však m?li v?d?t, jak se zachovat v p?ípad?, že n?kdo v okolí k takovému úrazu p?ijde. V tomto ?lánku se zam??ím na zlomeniny dolních kon?etin a první pomoc, kterou je t?eba vykonat. Číst dĂĄle...


Jak lé?it zán?t spojivek? + Babské rady

8. duben 2015 - Rubrika: Nemoci

Jak lé?it zán?t spojivek? + Babské radyZán?t spojivek pat?í k nej?ast?jším onemocn?ním, která se týkají o?í. Lé?ba probíhá p?evážn? na odborné bázi. Existuje však i n?kolik babských rad, o nichž se v dnešním ?lánku rovn?ž zmíním. Číst dĂĄle...


Jak lé?it potravinou alergii? Nej?ast?jší potravinové alergeny

3. duben 2015 - Rubrika: Nemoci

Jak lé?it potravinou alergii? Nej?ast?jší potravinové alergenyV jednom z minulých ?lánk? jsme si popsali, jak se projevuje celiakie a jakým zp?sobe se dá lé?it, p?ípadn? co musí ?lov?k ud?lat, aby jej nemoc neohrožovala. Celiakie však zdaleka není jediným p?ípadem takzvané potravinové alergie. Lidé jsou alergi?tí i na ?adu dalších potravin. Číst dĂĄle...


Jak lé?it otoky nohou? Babské rady a bylinky na otoky

30. březen 2015 - Rubrika: Nemoci

Jak lé?it otoky nohou? Babské rady a bylinky na otokyOtoky nohou ?eší zpravidla starší lidé, ale také ti z vás, kte?í trpí nadváhou a obezitou. P?í?in jejich vzniku je však mnohem více. V dnešním ?lánku si povíme, jak se toto onemocn?ní lé?í a jaké lze na zmírn?ní p?íznak? použít bylinky. Číst dĂĄle...


Jak lé?it jarní alergii? + Prevence

27. březen 2015 - Rubrika: Nemoci

Jak lé?it jarní alergii? + PrevenceS p?íchodem jara mnozí z vás ?eší zdravotní problémy v podob? alergií. Trpí jimi velká ?ást populace, hovo?í se o zhruba 10 – 15 procentech. Zp?sobují je p?edevším pyly rostlin, které v tomto období za?ínají kvést. Ke zmírn?ní p?íznak? se dá krom? lék? využít také p?írodních bylinek. Nezanedbatelnou roli by však m?la hrát také prevence. Číst dĂĄle...


Strana 2 z 8
«« « 1 2 3 4 5 6 » »»