Jak se zbavit zahlen?ní v krku?

14. bĹ™ezen 2014     komentáře (4)  748 objevnĂ˝ch slov

Zahlen?ní krk je stavem, který ?asto doprovází kašel také bolest v krku. Jde o onemocn?ní, které m?že být vyvolány z mnoha p?í?in, mén? ?i více závažných. V každém p?ípad? je zvýšené zahlen?ní dýchacích cest velmi nep?íjemné a obt?žující.

Jak se zbavit zahlen?ní v krku?Jak se zbavit zahlen?ní v krku?

Zahlen?ní krk je stavem, který ?asto doprovází kašel také bolest v krku. Jde o onemocn?ní, které m?že být vyvolány z mnoha p?í?in, mén? ?i více závažných. V každém p?ípad? je zvýšené zahlen?ní dýchacích cest velmi nep?íjemné a obt?žující.

Hlavní p?í?iny

Infekce dýchacích cest

Zvýšená tvorba hlen?, které vás obt?žují, bývá nej?ast?ji zp?sobena infekcí horních cest dýchacích. Jde hlavn? o p?ípady, kdy dojde k zán?tu hrtanu, p?ípadn? pak i zán?tu nosních dutin. Projevuje se to nejen zahlen?ním, ale také kašlem.

Krom? horních cest dýchacích je zahlen?ní zp?sobováno i infekcí dolních cest dýchacích. V tomto p?ípad? jev vyvolává p?edevším zán?t pr?dušek, v horším p?ípad? pak zápal plic. Pr?vodními jevy jsou zvýšená t?lesná teplota a stavy dušnosti. Nep?íjemné je to hlavn? v no?ních hodinách, to pak prakticky nezamhou?íte o?i.

Nachlazení

I v p?ípad? oby?ejného nachlazení dochází k zvýšené tvorb? hlen?, které pak jde jen t?žko vykašlávat.

Projevuje se to nap?íklad poté, co rychle st?ídáte teplé a chladné prost?edí. Nejvíce se zahlen?ní projevuje v jarních a podzimních m?sících. Zahlen?ní krku vás ale také m?že potrápit t?eba ve chvíli, kdy nevhodn? používáte klimatizaci v místnosti nebo v automobilu.

Špatné ovzduší

Zahlen?ní je zp?sobováno také vlivem horšených klimatických podmínek. Není náhodou, že tímto problémem ?ast?ji trpí lidé, kte?í žijí v prost?edí, kde je nezdravý vzduch. Zvýšené riziko je také u astmatik?, kte?í jsou na kvalitu ovzduší daleko citliv?jší nežli zdraví jedinci.

Kou?ení

Na zvýšenou tvorbu hlen? jsou náchyln?jší ku?áci. Jejich organismus je kou?ením zat?žován a snižuje se jeho obranyschopnost.

Rakovina

Rakovina pr?dušek zap?í?i?uje krom? kašle také zvýšenou produkci hlen? v plicích. Obzvlášt? varující je stav, kdy spolu s hleny vykašláváte i krev.

Jak lé?it zahlen?ní

Léky

P?i lé?b? je pot?eba hleny z?edit tak, aby bylo možné je snadn?ji vykašlávat. Je tak vhodné zajít k léka?i, který vám p?edepíše pot?ebné léky. V p?ípad?, že je zvýšená tvorba hlen? zp?sobena vlivem bakteriálního onemocn?ní, m?že vám léka? dokonce p?edepsat antibiotika.

Bylinné ?aje

K uvoln?ní dýchacích cest a snížení tvorby hlen? pomáhají také r?zné ?aje z bylinek. Je dobré si nap?íklad ud?lat ?aj z mate?ídoušky, zázvoru, pomáhá ale t?eba i sv?tlík léka?ský, který je vhodný na suchý kašel.

?aje ud?láte vždy obdobným zp?sobem, kdy necháte p?ivést vodu k varu, vložíte do ní p?íslušné bylinky, necháte vylouhovat a scedíte. ?aj pijte vždy teplý.

Napa?ování nad hrncem

Pro uvoln?ní dýchacích cest a lepší vykašlávání hlenu zkuste jednoduchý recept, kdy si v hrnci uva?íte vodu, p?idáte do ní trochu oleje z eukalyptu a budete inhalovat páry. Hlavu si p?ikryjte ru?níkem a dejte si nad hrnec. Proceduru provád?jte po dobu n?kolika minut, a to opakovan? dvakrát až t?ikrát denn?.

Autor Roman Beneš

Autor: Roman Beneš

Autor se v?nuje redaktorské ?innosti a psaní ?lánk?. Pravideln? p?ipívá na weby, které se v?nují tématice bydlení a financí. Profil zde: Google+HodnocenĂ­

2.85 hvÄ›zdiÄŤek / Hodnoceno: 27x


Přidat komentář (4)

Reklama

Čtěte také...

Bolest v krku: 10 babských rad na bolení krku

Bolest v krku: 10 babských rad na bolení krku

Bolest v krku zp?sobuje potíže p?i polykání, konzumaci jídla, n?kdy i p?i mluvení. ?asto je doprovodným jevem p?i nachlazení, angín? i dalších onemocn?ních. Pokud není nijak akutní, nemusíte hned b?hat k léka?i a nasazovat léky, vysta?íte si s osv?d?enými babskými radami, které potíže s bolestmi krk…

10 rad, jak se zbavit škytavky

10 rad, jak se zbavit škytavky

Každý z nás jist? dob?e ví, co je to škytavka. Nejedná se o žádnou závažnou nemoc, která by m?la n?jak zásadní vliv na naše zdraví. Jde spíše o to, že nás obvykle p?epadne v nejmén? vhodný okamžik.


7 tip?, jak se zbavit vší?

7 tip?, jak se zbavit vší?

Veš d?tská je drobným hmyzem, který se živí krví. Usidluje se výhradn? ve vlasech na hlav?. A?koliv by se z názvu mohlo zdát, že jde pouze o záležitost, která se týká malých d?tí, opak je pravdou, m?že napadnout také dosp?lého ?lov?ka. Zbavit se vší není nic jednoduchého, avšak je to zcela nezbytné.

5 tip?, jak se zbavit trémy

5 tip?, jak se zbavit trémy

Snad každý z nás to zná. Ve chvíli, kdy jde na pracovní pohovor, má zkoušku ve škole, p?ípadn? n?jakou jiné d?ležité setkání, p?ichází na n?j tréma. N?kdo je vyloženým trémistou, což se pak ve výsledku hodn? projevuje, jiní z nás trému poci?ují jen výjime?n? a neovliv?uje je tolik. Dá se ale s trémo…Přidat komentář

Pro přidání komentáře se musíte přihlásit.

Komentáře

Martaska

ĂşterĂ˝, 14. Ăşnor 2017
10:01

To me na zahleneni nejvice pomaha Psi sadlo od Dr. Weisse. Krasne uvolni dychaci cesty a hned se lepe vykaslava. Vzdycky mi pomuze, obracim se na nej s jistotou :)


Napsal: Martaska [Odpovědět]

Pepik

ĂşterĂ˝, 14. Ăşnor 2017
17:13

to Martaska: dobrý den a jak to uzivate


Napsal: Pepik [Odpovědět]

vaclav

ÄŤtvrtek, 16. Ăşnor 2017
07:20

Mam dlouho dob? problem s kášlem draždivim nemohu si odkašlat až ?raždivej kašel kteri trva i delši dobu nekdy mam klid t?eba celi den hlávn? m?? to rozdraždi v autobuse a doma.Jsem ?eku?ak ale doma se kou?i tak jsem v tom smoku…Máme doma tež st?ikaci sprejove vun?.Tetko jsem dost zahlen?n nemohu si odkašlet hodn? mn? to draždi hlavn? v noci doma mi nadavvji že si to cele vymišlím…Už stim chodim delši dobu po doktorech každy mn? posilaji jeden k druhymu.Ja už neví co stim …kdýž m?? to chitne v autobuse tak se kaž?y za mnou ota?i už mn? to je trapni.


Napsal: vaclav [Odpovědět]

Lucinkaa

pondělí, 6. říjen 2014
12:54

M? se na zahlen?ní a kašel nejvíce osv?d?il Hotdrink od Dr. Weisse, nejsem moc na léky, dám p?ednost rad?ji p?írodním v?cem a to tenhle nápoj je. Obsahuje jitrocel, tymián a plno dalších bylin a navíc je rychle p?ipraven a vždycky mi pom?že.


Napsal: Lucinkaa [Odpovědět]