Jak lé?it závislost na internetu? P?íznaky a prevence

8. říjen 2014     komentáře (1)  1032 objevnĂ˝ch slov

Surfování na internetu dnes už nedíln? pat?í k našemu životu, n?kte?í z nás jej dokonce používají nejen ve volných chvílích, ale také v zam?stnání. Pokud na n?m ale trávíte p?íliš mnoho ?asu, m?žete se stát závislými. Jaké jsou p?íznaky závislosti na internetu a jak se dá tato závislost lé?it?

Jak lé?it závislost na internetu? P?íznaky a prevenceJak lé?it závislost na internetu? P?íznaky a prevence

Surfování na internetu dnes už nedíln? pat?í k našemu životu, n?kte?í z nás jej dokonce používají nejen ve volných chvílích, ale také v zam?stnání. Pokud na n?m ale trávíte p?íliš mnoho ?asu, m?žete se stát závislými. Jaké jsou p?íznaky závislosti na internetu a jak se dá tato závislost lé?it?

P?íznaky

Závislost na internetu lze rozeznat podle n?kolika p?íznak?. Ve chvíli, kdy zjistíte, že se u vás jeden ?i více z nich projevuje, je na ?ase ud?lat zm?nu. V opa?ném p?ípad? m?že mít mnohahodinové vysedávání u po?íta?e neblahé následky ve vašem osobním i profesním život?.

Internet se stává st?edobodem vašeho života

Prvotním p?íznakem závislosti na internetu je okamžik, kdy si bez n?j neumíte p?edstavit ani jeden den, jste online v každé volné chvilce, a to nejen u po?íta?e, ale také nap?íklad p?es mobilní telefon. Internet se zkrátka stává st?edobodem celého vašeho života.

Dochází ke zm?nám ve vašem chování

Tím, že na internetu trávíte p?íliš mnoho ?asu, za?ne to ovliv?ovat vaše chování. Lidé, kte?í tímto typem závislosti trpí, bývají d?íve ?i pozd?ji laxní. Chodí pozd? na sch?zky, zaspávají do práce ?i do školy, odkládají d?ležité záležitosti na pozd?jší dobu.

H??e komunikujete s okolím

Typickým p?íznakem závislosti na internetu je také zhoršení komunikace s okolím. Tím, že celé hodiny a dny vysedáváte u po?íta?e, ztrácíte osobní kontakt se svými p?áteli i rodinou.

M?ní se vaše nálada

P?íliš ?asté používání po?íta?e, který je online, vám m?že postupn? m?nit i náladu. Pakliže jste na internetu, cítíte se uvoln?ní a klidní. Jakmile jej však nemáte k dispozici, rázem jste nervózní, smutní a podrážd?ní. N?kdy se dokonce objevuje syndrom vyho?ení.

P?i nedostupnosti internetu máte abs?ák

Závislosti se projevuje také podobn? jako nap?íklad u n?kterých návykových látek. Na internet si stále více zvykáte a pot?ebujete na n?m trávit stále více ?asu. V okamžiku, kdy nejste online, poci?ujete n?co jako abstinen?ní p?íznaky. P?estat nadužívat internet je pak t?žké, stejn? tak jako nap?íklad v moment?, kdy chcete p?estat kou?it.

Prevence

Abyste se nestali závislými na internetu, je d?ležité mít neustále na pam?ti n?které zásady, kterých je t?eba se držet.

Stanovte si maximální dobu, po kterou budete online. Ve volném ?ase se snažte d?lat i jiné v?ci – sportovat, relaxovat, ?íst si. Pomohou i oby?ejné pravidelné procházky.

D?ležitým preventivním opat?ením je um?t naložit jinak s volným ?asem. V p?ípad?, že se nechcete stát závislými na internetu, p?ípadn? už poci?ujete prvotní p?íznaky, plánujte si, co budete každý den d?lat. Tento plán pak poctiv? dodržujte.

Nevyhýbejte se svému okolí. V okamžiku, kdy vás n?kdo pozve ven na procházku, do spole?nosti ?i t?eba na tenis, vypn?te po?íta? a jd?te.

Dobrou prevencí proti tomuto relativn? novému druhu závislosti je také fyzická ?innost a námaha.

Pakliže už pot?ebujete pracovat s po?íta?em, pak zkuste být offline, odpojte se od internetu, je-li to možné.

Lé?ba závislosti na internetu

Lé?ba závislosti, která vás ješt? zcela nepohltila, spo?ívá v dodržování výše zmín?ných preventivních opat?ení.

Základní pravidla:

  • Stanovení si maximálního ?asu setrvání na internetu
  • Dostatek pohybu a jiných volno?asových aktivit
  • Používání po?íta?e jen v nezbytných chvílích (p?i pln?ní úkol? v práci apod.)
  • Ob?asný po?íta?ový p?st v ?ádech dn? a týdn?
  • Dostatek odpo?inku
  • Pravidelná relaxace
  • Uv?dom?ní si duchovních hodnot

V p?ípad?, že vás sv?t internetu již zcela pohltil a ovliv?uje vaši každodenní ?innost, povinnost a osobní vztahy, je na ?ase kontaktovat odborníky. Stejn? jako v p?ípad? jiných druh? závislostí m?že pomoci spolupráci s psychologem nebo psychiatrem.

Záv?rem bych zd?raznil, že závislost na internetu postihuje zejména mladou generaci, a to i d?ti ve školním v?ku. V p?ípad?, že rozpoznáváte na svých d?tech p?íznaky závislosti, je vyhledání odborné pomoci o to d?ležit?jší.

Autor Roman Beneš

Autor: Roman Beneš

Autor se v?nuje redaktorské ?innosti a psaní ?lánk?. Pravideln? p?ipívá na weby, které se v?nují tématice bydlení a financí. Profil zde: Google+HodnocenĂ­

1 hvÄ›zdiÄŤek / Hodnoceno: 1x


Přidat komentář (1)

Reklama

Čtěte také...

Jak lé?it jarní alergii? + Prevence

Jak lé?it jarní alergii? + Prevence

S p?íchodem jara mnozí z vás ?eší zdravotní problémy v podob? alergií. Trpí jimi velká ?ást populace, hovo?í se o zhruba 10 – 15 procentech. Zp?sobují je p?edevším pyly rostlin, které v tomto období za?ínají kvést. Ke zmírn?ní p?íznak? se dá krom? lék? využít také p?írodních bylinek. Nezanedbatelnou…

Jak poznat p?íznaky žloutenky? + Prevence

Jak poznat p?íznaky žloutenky? + Prevence

Žloutenka pat?í k málo ?astým, o to však mnohdy závažn?jším onemocn?ním. Její p?íznaky na sob? m?žete spat?it sami. V p?ípad?, že máte podez?ení na nemoc, okamžit? kontaktujte léka?e, domácí lé?ba rozhodn? neposta?í.


Jak se zbavit alergie na sluní?ko? + Prevence

Jak se zbavit alergie na sluní?ko? + Prevence

B?hem jarních m?síc? nabírá sluní?ko na intenzit?. To vás láká vyjít si na procházku a slunit se. Pobyt na slunci je však v tomto období pom?rn? nebezpe?ný, organismus není zvyklý na slune?ní zá?ení, pokožka je mnohem citliv?jší.

Jak lé?it svrab: P?íznaky a prevence

Jak lé?it svrab: P?íznaky a prevence

Svrab je dnes už spíše výjime?ným úkazem, který se v ?eské republice objevuje každý rok jen u n?kolika set lidí. Jde o kožní onemocn?ní, které souvisí se špatnými hygienickými návyky. Ve chvíli, kdy se u vás objeví jeho p?íznaky, je nezbytn? nutné navštívit léka?e. K lé?b? však do zna?né míry m?žete…Přidat komentář

Pro přidání komentáře se musíte přihlásit.

Komentáře

Jaroslava Zbytowska

neděle, 12. březen 2017
18:56

Dobrý den podle toho jak popisujete p?íznaky tak se to projevuje u manžela za?íná být hrubý dokonce m? i napadl nekomunikuje všichni mu ubližují radši si s n?kým vypisuje SMS na internetu hraje bezpo?et her bohužel jsem se mu podívala do tel. d?lá mu moc dob?e když se litujete a je litovan od opa?ného pohlaví nevím si rady ani že synem nemluví ob?as odejde prost? podle n?j mu všichni ubližujeme a hlavn? si nep?izná že je závislý co d?lat je mu 55 je svéprávny jak ho donutit k lé?b? moc d?kuji za odpov?? Zbytowska


Napsal: Jaroslava Zbytowska [Odpovědět]