Jak lé?it epilepsii? P?íznaky onemocn?ní

29. srpen 2014     komentáře (0)  661 objevnĂ˝ch slov

Epilepsie je závažným onemocn?ním, kterým trpí stále v?tší po?et lidí. Projevuje se r?zn? intenzivními záchvaty. Lze tuto nemoc lé?it? A jaké jsou vlastn? její p?íznaky?

Jak lé?it epilepsii? P?íznaky onemocn?níJak lé?it epilepsii? P?íznaky onemocn?ní

Epilepsie je závažným onemocn?ním, kterým trpí stále v?tší po?et lidí. Projevuje se r?zn? intenzivními záchvaty. Lze tuto nemoc lé?it? A jaké jsou vlastn? její p?íznaky?

Co je epilepsie?

Jde o onemocn?ní, které se navenek projevuje epileptickými záchvaty. Ty mohou mít r?zné podoby. Jsou zp?sobeny tím, že dochází k nerovnováze v mozku, respektive mezi jeho tlumícími a stimulujícími systémy.

P?íznaky epilepsie

Mnozí lidé trpí epilepsií, aniž by si vlastn? po?ádn? uv?domovali. Nemoc se totiž m?že projevovat jen nepatrn?, nemusí vždy nutn? jít o ony typické záchvatové stavy, které doprovází bezv?domí ?í ztráta pohyblivosti. Mnohé p?ípady lze vlastn? identifikovat až na základ? vyšet?ení mozku pomocí EEG.

Hlavní p?íznaky epilepsie

 • Poruchy v?domí
 • K?e?e svalstva
 • Zhoršené vid?ní a mžitky
 • Bolesti hlavy
 • Závrat? a zhoršená koordinace
 • Bezv?domí
 • Halucinace
 • Agresivita

Jak lé?it epilepsii?

Záleží na tom, jak ?asto se u vás epileptické záchvaty projevují, potažmo v jaké jsou intenzit?. Pokud vás postihne ojedin?lý záchvat, nemusí lé?ba probíhat medikamenty. ?lov?k by se v tomto p?ípad? m?l v?novat p?edevším tomu, aby dodržoval pravidelný denní režim. Je vhodné zajistit t?lu dostate?ný odpo?inek a pravidelný spánek.

Dále byste m?li omezit konzumaci alkoholických nápoj?. Záchvaty mohou být vyvolány také p?sobením sv?tla. pro se epileptik?m nedoporu?uje pobyt v místnostech a prostorách, kde jsou intenzivní sv?telné podn?ty. Typicky se jedná nap?íklad o diskotéky, kde jsou umíst?ny stroboskopy apod.

V p?ípad?, že se onemocn?ní projevuje ?ast?ji a intenzivn?ji, je lé?ba pomocí lék? nezbytná, avšak nutno ?íci, že se dostavují pozitivní výsledky, nebo? p?i nasazení vhodné lé?by projevy nemoci zcela ?i z v?tší ?ásti odeznívají. Léky je však pot?eba brát pravideln?, p?i jejich p?ípadném vysazení se p?íznaky po ?ase navrátí.

P?i symptomech onemocn?ní je pot?eba navštívit léka?e. Epilepsie je zjiš?ována na základ? nálezu na EEG záznamu.

V nejhorších p?ípadech, kdy nepomáhají b?žné léky, p?ichází na ?adu chirurgická lé?ba.

Co je pot?eba

 • Pravidelný spánkový režim
 • P?ísná abstinence
 • Vyhýbání se silným sv?telným podn?t?m

Jak dlouho to potrvá?

Lé?ba epilepsie je po nasazení lék? pom?rn? ú?inná. Op?t je ale na míst? p?ipomenutí, že je pot?eba je brát pravideln? dle instrukcí léka?e, jinak se symptomy nemoci navrátí.

Za zcela vylé?eného je dnes považován ?lov?k, který nedostane záchvat po dobu alespo? dvou let. Samotný epileptický záchvat trvá r?zn? dlouhou dobu, od pár vte?in až po celé minuty.

Autor Roman Beneš

Autor: Roman Beneš

Autor se v?nuje redaktorské ?innosti a psaní ?lánk?. Pravideln? p?ipívá na weby, které se v?nují tématice bydlení a financí. Profil zde: Google+HodnocenĂ­

1 hvÄ›zdiÄŤek / Hodnoceno: 1x


Přidat komentář (0)

Reklama

Čtěte také...

Jak na první pomoc p?i záchvatu epilepsie?

Jak na první pomoc p?i záchvatu epilepsie?

V jednom z minulých ?lánk? jste se dozv?d?li, jaké jsou p?íznaky epilepsie a jakým zp?sobem se dá v dnešní dob? lé?it. Dnes si nastíníme, jak postupovat v okamžiku, kdy ve vašem okolí n?koho postihne epileptický záchvat.


Přidat komentář

Pro přidání komentáře se musíte přihlásit.

Komentáře

Na tento příspěvek zatím nikdo nereagoval! Buďte první!