Jak lé?it zácpu? Prevence a p?íznaky

5. listopad 2014     komentáře (0)  796 objevnĂ˝ch slov

Zná to snad každý z vás. P?ijdete na toaletu, a p?estože máte st?eva doslova nacpaná k prasknutí, nem?žete ze sebe nic vydat. Zácpa je pom?rn? ?astým problémem, s nímž se však dá pom?rn? rychle a ú?inn? skoncovat, a to pomocí n?kolika metod.

Jak lé?it zácpu? Prevence a p?íznakyJak lé?it zácpu? Prevence a p?íznaky

Zná to snad každý z vás. P?ijdete na toaletu, a p?estože máte st?eva doslova nacpaná k prasknutí, nem?žete ze sebe nic vydat. Zácpa je pom?rn? ?astým problémem, s nímž se však dá pom?rn? rychle a ú?inn? skoncovat, a to pomocí n?kolika metod.

Co je zácpa?

Zácpu lze jednoduše popsat jako zdravotní problém, p?i n?mž nejste schopni delší dobu vyprázdnit stolici. Pokud k tomu nedošlo už více jak 3 – 4 dny, je na míst? za?ít problém ?ešit.

P?í?iny zácpy

P?í?ina zácpy tkví hlavn? v aktuální špatné funkci tlustého st?eva. Dochází totiž k zúžení st?evní trubice. Stolice se pak nem?že dostat ven, p?ípadn? je její vyprazd?ování velmi obtížné a bolestivé.

K zácp? dochází p?edevším vlivem špatných stravovacích návyk? a nedodržování pitného režimu. Krom? toho m?že být onemocn?ní zp?sobeno také zán?ty st?ev, tvorbou hemeroid?, p?ípadn? i zdravotními potížemi, které se týkají dalších orgán?, nap?íklad mo?ového m?chý?e.

Prevence

Zásadním preventivním opat?ením je dostate?ný p?íjem tekutin. M?jte na pam?ti, že by dosp?lá osoba m?la vypít minimáln? 2 litry tekutin denn?. Svoji roli sehrává rovn?ž p?ísun vlákniny. Do svého jídelní?ku nezapome?te za?adit ovoce a zeleninu. Strava musí být vyvážená, pestrá a také pravidelná.

Zácpa se projevuje nejenom neschopností vyprázdnit stolici, ale také dalšími pr?vodními znaky. Zejména jde o nadýmání. Postupem ?asu se pak p?idávají také bolesti b?icha a plynatost. V pokro?ilejším stadiu se mohou objevit také bolesti hlavy, migréna a celková fyzická únava.

Postup lé?by zácpy

Pokud jde o zácpu jednorázovou, která se u vás objeví náhled, pom?rn? snadno ji vy?ešíte pomocí projímadel. Ta lze aplikovat ve form? speciálních ?ípk?, p?ípadn? kapek. D?ležité je dobré zavodn?ní organismu. K lepšímu vyprazd?ování stolice p?ispívá také zvýšená konzumace minerálky, vcelku dob?e pak pomáhá také pití ?aje.

V okamžiku, kdy zácpa trvá déle, p?ípadn? vás trápí ?ast?ji, je už na míst? vše konzultovat s léka?i, kte?í odhalí pravou p?í?inu a zjistí, zda není vyvolávána ve spojitosti s jiným, závažn?jším onemocn?ním.

Ke stimulaci vylu?ování stolice lze koupit také speciální dopl?ky stravy, které p?ispívají k navrácení rovnováhy organismu a st?ev.

Co je pot?eba

  • Pravidelná a vydatná strava
  • Správný pitný režim

Jak dlouho to potrvá?

Zácpa obvykle trvá maximáln? pár dní. ?ím d?íve nasadíte projímadla ?i jiné prost?edky, tím rychleji se potíží s vyprazd?ováním stolice zbavíte. Op?t je na míst? podotknout, že p?i vážn?jších a déle trvajících projevech je vhodné navštívit léka?e.

Jaké budou náklady?

Náklady na lé?bu „b?žné“ zácpy jsou prakticky nulové. Pokud hodláte nasadit projímadla ve form? speciálních p?ípravk?, které se prodávají v obchodech, p?ipravte si zhruba 100 K?. Zhruba takovouto ?ástku stojí oblíbené projímadlo Gutalax ve form? kapek, k dostání jsou od stejné zna?ky také ?ípky.

Autor Roman Beneš

Autor: Roman Beneš

Autor se v?nuje redaktorské ?innosti a psaní ?lánk?. Pravideln? p?ipívá na weby, které se v?nují tématice bydlení a financí. Profil zde: Google+HodnocenĂ­

1 hvÄ›zdiÄŤek / Hodnoceno: 3x


Přidat komentář (0)

Reklama

Čtěte také...

7 tip? na zácpu: Babské rady a jídla proti zácp?

7 tip? na zácpu: Babské rady a jídla proti zácp?

O tom, jak odborn? a pomocí medikament? lé?it zácpu, jste se dozv?d?li již v jednom z p?edchozích ?lánk?. Víte ale, že na zácpu existuje i celá ?ada babských rad?

Jak poznat p?íznaky žloutenky? + Prevence

Jak poznat p?íznaky žloutenky? + Prevence

Žloutenka pat?í k málo ?astým, o to však mnohdy závažn?jším onemocn?ním. Její p?íznaky na sob? m?žete spat?it sami. V p?ípad?, že máte podez?ení na nemoc, okamžit? kontaktujte léka?e, domácí lé?ba rozhodn? neposta?í.


Jak lé?it jarní alergii? + Prevence

Jak lé?it jarní alergii? + Prevence

S p?íchodem jara mnozí z vás ?eší zdravotní problémy v podob? alergií. Trpí jimi velká ?ást populace, hovo?í se o zhruba 10 – 15 procentech. Zp?sobují je p?edevším pyly rostlin, které v tomto období za?ínají kvést. Ke zmírn?ní p?íznak? se dá krom? lék? využít také p?írodních bylinek. Nezanedbatelnou…

Jak se zbavit alergie na sluní?ko? + Prevence

Jak se zbavit alergie na sluní?ko? + Prevence

B?hem jarních m?síc? nabírá sluní?ko na intenzit?. To vás láká vyjít si na procházku a slunit se. Pobyt na slunci je však v tomto období pom?rn? nebezpe?ný, organismus není zvyklý na slune?ní zá?ení, pokožka je mnohem citliv?jší.Přidat komentář

Pro přidání komentáře se musíte přihlásit.

Komentáře

Na tento příspěvek zatím nikdo nereagoval! Buďte první!