Jak se pozná nedostatek vápníku v t?le? P?í?iny a projevy hypokalcémie

10. bĹ™ezen 2016     komentáře (0)  685 objevnĂ˝ch slov

Pro zdraví lidského organismu je nezbytné, aby m?l dostate?nou koncentraci vápníku v krvi. Jeho snížený výskyt se odborn? nazývá jako hypokalcémie. V dnešním ?lánku se dozvíte, pro? je pro náš organismu vápník d?ležitý, jaké jsou p?í?iny jeho nedostatku a jakým zp?sobem se nízká hladina projevuje.

Zdroj: pixabay.comZdroj: pixabay.com

Pro zdraví lidského organismu je nezbytné, aby m?l dostate?nou koncentraci vápníku v krvi. Jeho snížený výskyt se odborn? nazývá jako hypokalcémie. V dnešním ?lánku se dozvíte, pro? je pro náš organismu vápník d?ležitý, jaké jsou p?í?iny jeho nedostatku a jakým zp?sobem se nízká hladina projevuje.

Pro? je vápník d?ležitý pro lidské t?lo?

Vápník se nachází jednak v krvi, jednak také v kostech. P?ispívá ke správné chemické rovnováze organismu. Pokud je jeho množství dostate?né, nervový systém, srdce a svaly fungují správn?. Jeho p?ítomnost v krvi p?ispívá k její ideální srážlivosti.

V neposlední ?ad? pak vápník ovliv?uje i zdraví pokožky. Nedostatek vápníku se m?že projevit i zhoršenou pohyblivostí kostí, jejich menší odolností.

Co ovliv?uje p?ítomnost vápníku v t?le?

Správné množství vápníku v krvi ovliv?uje zejména vitamín D, který se do t?la dostává z mnoha potravin. Jeho p?ítomnost v organismu zajiš?uje pat?i?né vst?ebávání vápník? a zárove? snižuje jeho p?ílišné vylu?ování skrze ledviny.

Dalšími faktory, který ovliv?ují p?ítomnost vápníku, jsou hormony. Konkrétn? jde o parathormon a kalcitonin. Jedin? tehdy, jsou-li tyto hormony v rovnováze, vyskytuje se v krvi ideální množství vápníku. Pokud nap?íklad v t?le chybí parathormon, projeví se to zvýšením odplavováním vápníku z kostí, které jsou pak nap?íklad náchyln?jší na zlomeniny.

K udržování správné hladiny vápníku p?ispívají rovn?ž vitamíny A a C, ho??ík a žalude?ní kyseliny.

Zásadní vliv na p?ítomnost vápníku mají také ledviny. Pokud spíše fungují, dochází skrz ledviny k jeho p?ílišnému vylu?ování.

Jaké jsou projevy nedostatku vápníku?

Hypokalcémie se nej?ast?ji projevuje tvorbou k?e?í. V?tším problémem je pak stahování svaloviny dýchacích cest ?i špatná ?innost srde?ního svalu. V nejhorších p?ípadech tyto potíže mohou vyústit v srde?ní zástavu.

P?i nedostatku vápníku se m?žete potýkat také s ?astými pr?jmy, ale i zvýšenou lámavostí kostí, vypadáváním zub? ?i lámáním neht?.

Jak lé?it nedostatek vápníku?

D?ležité je zmínit, že pomoc by m?la být poskytnuta na základ? odborného vyšet?ení a diagnózy. Hladina vápníku se zjiš?uje na základ? rozboru krve.

V akutních p?ípadech léka?i podávají vápník ve form? injekcí, p?ípadn? pak tablet. Samoz?ejm? je pot?eba t?lu dodávat i všechny látky, které napomáhají k udržování správné hladiny vápníku, tedy zejména vitamín D. Ten je obsažen v mnoha potravinách.

Autor Roman Beneš

Autor: Roman Beneš

Autor se v?nuje redaktorské ?innosti a psaní ?lánk?. Pravideln? p?ipívá na weby, které se v?nují tématice bydlení a financí. Profil zde: Google+HodnocenĂ­

3 hvÄ›zdiÄŤek / Hodnoceno: 13x


Přidat komentář (0)

Reklama

Čtěte také...

Jak se pozná nedostatek železa v t?le? 8 hlavních p?íznak?

Jak se pozná nedostatek železa v t?le? 8 hlavních p?íznak?

Železo je prvkem, jehož p?ítomnost je v lidském organismus velmi d?ležitá. V malém množství jej obsahují prakticky všechny orgány. Nejvíce jej p?itom má hemoglobin, který je sou?ástí ?ervených krvinek. Ty jsou d?ležité k p?enosu kyslíku z plic do dalších tkání.

Co zp?sobuje nedostatek vitamínu D?

Co zp?sobuje nedostatek vitamínu D?

Vitamín D je v t?le obsažen v n?kolika formách a vyskytuje se v r?zných orgánech. Kup?íkladu vitamíny D2 a D3 se soust?e?ují hlavn? v játrech. Je zajímavé, že naše t?lo dokáže vitamín D také samo produkovat.


Jak poznat a lé?it poruchy u?ení? Projevy dyslexie a dysgrafie

Jak poznat a lé?it poruchy u?ení? Projevy dyslexie a dysgrafie

Poruchy u?ení má v dnešní dob? pom?rn? zna?né procento d?tí. Projevují se už od útlého v?ku, kdy dít? za?íná navšt?vovat první ro?níky základní školy. Pro vás jako rodi?e, ale i pro vyu?ující je d?ležité v?as rozpoznat, že dít? tyto problémy má. Lé?ba spo?ívá nejen v odborné pomoci, existují i dopor…

Jak se pozná dehydratace: P?íznaky a lé?ba

Jak se pozná dehydratace: P?íznaky a lé?ba

Dehydratace se u mnoha lidí projevuje zejména v teplých letních m?sících. Ve své mírné form? nejde o nijak závažný zdravotní problém. Nesmí se však podce?ovat, p?i siln?jších projevech už m?že vážn? ohrozit vaše zdraví, ba dokonce skon?it úmrtím.Přidat komentář

Pro přidání komentáře se musíte přihlásit.

Komentáře

Na tento příspěvek zatím nikdo nereagoval! Buďte první!