Jak se správn? a zdrav? saunovat?

21. bĹ™ezen 2016     komentáře (0)  878 objevnĂ˝ch slov

Pobyt v saun?, a? už domácí ?i ve?ejné, pat?í k tomu nejlepšímu, co m?žete ud?lat pro své zdraví. Pravidelné saunování p?ispívá ke zvýšení imunity, otužilosti a má i další blahodárné ú?inky. Je však zapot?ebí jej provád?t správn?, jinak se míjí ú?inkem a vašemu t?lu spíše uškodí. V dnešním ?lánku se dozvíte základní rady, jak se správn? saunovat.

Zdroj: pixabay.comZdroj: pixabay.com

Pobyt v saun?, a? už domácí ?i ve?ejné, pat?í k tomu nejlepšímu, co m?žete ud?lat pro své zdraví. Pravidelné saunování p?ispívá ke zvýšení imunity, otužilosti a má i další blahodárné ú?inky. Je však zapot?ebí jej provád?t správn?, jinak se míjí ú?inkem a vašemu t?lu spíše uškodí. V dnešním ?lánku se dozvíte základní rady, jak se správn? saunovat.

Jaké jsou ú?inky saunování?

Pravidelný pobyt v saun? p?ispívá k lepší ?innosti srdce. Má také pozitivní vliv na dýchací cesty. Dále saunování napomáhá ke zmírn?ní bolestí svalstva a kloub?, takže se doporu?uje nap?íklad i v moment?, kdy jste prod?lali n?jaké svalové zran?ní apod.

V neposlední ?ad? blahodárn? p?sobí také na zdraví pokožky, která se lépe prokrvuje. Je sv?ží, p?irozen? vlá?ná, nedochází k p?ed?asné tvorb? vrásek.

Organismu se pak díky saunování lépe a rychleji zbavuje škodlivých látek, které z n?j odcházejí v potu.

Pokud trávíte dostatek ?asu v saun?, jste více otužilí. Poznáte to hlavn? v zimních m?sících, kdy jste odoln?jší v??i ch?ipkám a nachlazení.

Postup správného saunování

P?íprava p?ed vstupem do sauny

D?ležitou roli hraje p?íprava p?ed tím, než do sauny vstoupíte. Nejprve si d?kladn? odpo?i?te, rozhodn? nesmíte být u?ícení zven?í. Pokud nap?íklad p?ijdete z práce ?i jste p?ed chvilkou sportovali, dop?ejte si alespo? 1 – 2 hodiny odpo?inku.

P?ed vstupem do sauny je vhodné se d?kladn? osprchovat a následn? osušit.

Pobyt v saun?

Do sauny vstupujte nazí, s sebou si vezm?te pouze osušku ?i prost?radlo, kterým se budete otírat. Po celou dobu p?sobení tepla bu?te v klidu. Ideální je, pokud si lehnete ?i sednete a necháte na sebe p?sobit horký vzduch.

B?hem pobytu se musí t?lo dokonale proh?át a zpotit, jinak celá procedura není efektivní. V klasické saun? se doporu?uje pobývat vždy alespo? 10 – 20 minut, záleží samoz?ejm? na tom, jak se po ur?ité dob? cítíte. Nikdy není dobré se p?emáhat. Pokud už cítíte, že máte dost, je na ?ase ze sauny odejít. Jakmile vás nap?íklad za?ne bolet hlava, p?ípadn? máte závrat?, saunování ihned ukon?ete.

B?hem saunování je dobré si masírovat kon?etiny tak, aby došlo k jejich d?kladnému prokrvení. Zárove? se tím urychlí pocení.

Ochlazení t?la

V okamžiku, kdy vyjdete ze sauny ven, je dobré organismus ihned zchladit, a to ve sprše ?i v bazénu. S p?echodem do bazénu to však nep?ehán?jte, rychlý skok do studené vody m?že zp?sobit teplotní šok, což by t?lu (zejména u starších osob) nemuselo prosp?t.

Fáze odpo?inku

Záv?re?nou fází celé procedury je odpo?inek. Po ochlazení t?la sprchou ?i pobytem v bazénu si alespo? na 15 minut odpo?i?te. B?hem odpo?inku dopl?ujte tekutiny, t?lo se pocením zbavilo velkého množství tekutin.

Jak ?asto provád?t saunování?

Pobyt v saun? se u zdravých jedinc? doporu?uje minimáln? 1x týdn?. Pokud máte k dispozici domácí saunu, je samoz?ejm? možné ji využívat ?ast?ji.

Kdy se vyhnout pobytu v saun??

Ne vždy je pobyt v saun? vhodný. Proceduru byste m?li vynechat nap?íklad v okamžiku, kdy jste nemocní, trápí vás nachlazení, ch?ipka apod. Do sauny není vhodné chodit ani ve chvíli, kdy jste hladoví nebo naopak p?ejedení. Nedoporu?uje se ani u t?hotných žen.

Saunováním zvýšíte nejen svoji fyzickou odolnost, pomáhá také duševnímu zdraví. Pokud dodržíte všechny zmín?né zásady, budete se p?es den cítit odpo?at?jší a vyrovnan?jší. Ve?er se vám pro zm?nu bude lépe usínat a spánek bude vydatn?jší.

Autor Roman Beneš

Autor: Roman Beneš

Autor se v?nuje redaktorské ?innosti a psaní ?lánk?. Pravideln? p?ipívá na weby, které se v?nují tématice bydlení a financí. Profil zde: Google+HodnocenĂ­

1 hvÄ›zdiÄŤek / Hodnoceno: 3x


Přidat komentář (0)

Reklama

Čtěte také...


Přidat komentář

Pro přidání komentáře se musíte přihlásit.

Komentáře

Na tento příspěvek zatím nikdo nereagoval! Buďte první!