Jak na první pomoc p?i záchvatu epilepsie?

29. leden 2016     komentáře (0)  750 objevnĂ˝ch slov

V jednom z minulých ?lánk? jste se dozv?d?li, jaké jsou p?íznaky epilepsie a jakým zp?sobem se dá v dnešní dob? lé?it. Dnes si nastíníme, jak postupovat v okamžiku, kdy ve vašem okolí n?koho postihne epileptický záchvat.

Zdroj: pixabay.comZdroj: pixabay.com

V jednom z minulých ?lánk? jste se dozv?d?li, jaké jsou p?íznaky epilepsie a jakým zp?sobem se dá v dnešní dob? lé?it. Dnes si nastíníme, jak postupovat v okamžiku, kdy ve vašem okolí n?koho postihne epileptický záchvat.

Druhy epileptických záchvat?

Epileptické záchvaty lze v zásad? rozd?lit do dvou skupin, podle jejichž p?íznak? se pak odvozuje, jakým zp?sobem postiženému m?žete pomoci.

Malý epileptický záchvat

V tomto p?ípad? se onemocn?ní projevuje zejména tak, že na postiženém projevují ur?ité fyzické zm?ny. Mohou být i nepatrné a ?asto je ?lov?k s epilepsií nemusí v?bec spojovat.

Projevy malého záchvatu

  • Nep?ítomný pohled
  • Špatná reakce na otázky
  • Zmatenost

U malého záchvatu obvykle nedochází k dalším výrazn?jším projev?m. Postižený nepadá, neztrácí koordinaci.

Velký epileptický záchvat

Závažn?jší stupe?. ?lov?k se dostává až do bezv?domí, ztrácí kontrolu nad pohybovým ústrojím, má problémy s dýcháním. V nejhorších p?ípadech, kdy stav trvá delší dobu, je nezbytné co nejrychleji zavolat léka?skou pomoc.

Projevy velkého záchvatu

  • K?e?e kon?etin
  • Porucha dýchání
  • Bezv?domí
  • Zvýšená tvorba slin

První pomoc

Malý záchvat

V p?ípad? malého záchvatu obvykle p?íznaky odejdou rychle, postiženému nemusíte v?novat n?jak extrémn? zvýšenou pé?i. Zpravidla sta?í, když b?hem záchvatu dáte pozor na to, aby se neporanil. Je vhodné jej posadit a nechat v klidu. Záchvat by m?l odeznít b?hem 5 minut.

Velký záchvat

V p?ípad? v?tšího záchvatu epilepsie je nutné postiženého položit na zem ?i na postel. Zajist?te, aby nemohl spadnout a neude?il se, p?ípadn? se neporanil o n?jaký p?edm?t ve své blízkosti.

Dále postiženému rozepn?te oble?ení u krku tak, aby mohl dýchat. Hlavu mu podep?ete polštá?em, eventuáln? t?eba bundou apod.

Záchvat nechte odeznít. Postiženému, a? má k?e?e a svíjí se, nijak výrazn? nezabra?ujte. D?ležité je ale sledovat ho, aby se nezranil. A také pozorovat dobu, po kterou záchvat trvá. Pokud b?hem 5 minut neodezní, zavolejte záchranku.

Po skon?ení záchvatu je dobré se ujistit, že je osoba v po?ádku, a to jak po fyzické, tak i psychické stránce. Položte mu nap?íklad n?jakou jednoduchou otázku. Tím si vyzkoušíte jeho reakci a orientaci.

?eho se vyvarovat?

B?hem siln?jšího záchvatu postižený dostává k?e?e nohou i rukou. Chybou je mu za každou cenu pomáhat t?eba tím, že ho zalehnete. To by mu naopak mohlo spíše uškodit.

Rozhodn? s ním ani nijak net?este, ale ani na n?j nek?i?te. Dále není na míst? ani panika z vaší strany. M?jte na pam?ti, že epileptický záchvat zpravidla sám odezní. Jen tehdy, trvá-li záchvat dlouhou dobu, volejte léka?skou pomoc.

Na záv?r je dobré zmínit, že epileptici jsou na tyto stavy ?asto již pom?rn? zvyklí. Nemají proto p?íliš rádi, pokud jich jejich okolí po každém prod?laném záchvatu p?íliš lituje. Chovejte se normáln?, sta?í se jen zeptat, zda se cítí již v po?ádku a n?co nepot?ebuje. P?ílišná lítost m?že postiženého uvád?t v rozpaky.

Autor Roman Beneš

Autor: Roman Beneš

Autor se v?nuje redaktorské ?innosti a psaní ?lánk?. Pravideln? p?ipívá na weby, které se v?nují tématice bydlení a financí. Profil zde: Google+HodnocenĂ­

3 hvÄ›zdiÄŤek / Hodnoceno: 4x


Přidat komentář (0)

Reklama

Čtěte také...

Jak na první pomoc p?i uštknutí hadem?

Jak na první pomoc p?i uštknutí hadem?

P?i procházkách p?írodou m?žete i v našich kon?inách narazit na jedovaté hady. Nej?ast?ji se jedná o zmiji obecnou. Její uštknutí je sice spíše vzácností, p?esto m?že mít v nejhorších p?ípadech za následek i smrt.

Jak na první pomoc u zlomenin horních kon?etin?

Jak na první pomoc u zlomenin horních kon?etin?

V jednom z minulých ?lánk? jste se dozv?d?li, jak se provádí první pomoc u zlomenin dolních kon?etin. Dnes se zam??ím na horní kon?etiny, jejichž zlomeniny pat?í k ješt? ?ast?jším nežli v p?ípad? nohou.


Jak na první pomoc p?i zasažení elektrickým proudem?

Jak na první pomoc p?i zasažení elektrickým proudem?

Zásahy elektrickým proudem bývají pom?rn? ?astou p?í?inou úmrtí osob. Pokud je však postiženému poskytnuta v?asná a odborná pomoc, má nad?ji na p?ežití.

Jak na první pomoc u zlomenin dolních kon?etin?

Jak na první pomoc u zlomenin dolních kon?etin?

Jen málokdo se m?že pochlubit tím, že nikdy nem?l zlomenou kost. Všichni z nás, tedy i ti š?astlivci, by však m?li v?d?t, jak se zachovat v p?ípad?, že n?kdo v okolí k takovému úrazu p?ijde. V tomto ?lánku se zam??ím na zlomeniny dolních kon?etin a první pomoc, kterou je t?eba vykonat.Přidat komentář

Pro přidání komentáře se musíte přihlásit.

Komentáře

Na tento příspěvek zatím nikdo nereagoval! Buďte první!