Jak odstranit zápach z podpaží?

25. leden 2016     komentáře (0)  859 objevnĂ˝ch slov

Snad každému z nás vadí, když se ocitne v blízkosti osoby, která zapáchá. Zápach p?itom nej?ast?ji p?ichází z podpaží, kde se tvo?í nejvíce potu. Co ale d?lat, pokud problém se zapáchajícím podpažím trápí práv? vás a nechcete už nadále obt?žovat své okolí a cítit se trapn? pokaždé, když se k n?komu p?iblížíte? V dnešním ?lánku vám p?ináším n?kolik tip? a rad.

Zdroj: pixabay.comZdroj: pixabay.com

Snad každému z nás vadí, když se ocitne v blízkosti osoby, která zapáchá. Zápach p?itom nej?ast?ji p?ichází z podpaží, kde se tvo?í nejvíce potu. Co ale d?lat, pokud problém se zapáchajícím podpažím trápí práv? vás a nechcete už nadále obt?žovat své okolí a cítit se trapn? pokaždé, když se k n?komu p?iblížíte? V dnešním ?lánku vám p?ináším n?kolik tip? a rad.

Pro? podpaží zapáchá?

Zapáchající podpaží je vyvoláno hromad?ním potu. Spolu s tím zde se na daném míst? t?la p?emnožují bakterie, které za zápachem stojí. Problém se týká prakticky každého z nás. N?kte?í jím však trpí mnohem více. D?vod? m?že být celá ?ada.

Postup odstran?ní zápachu podpaží

V první ?ad? je dobré si pov?d?t, že problém se dá ?ešit prakticky okamžit?. Zárove? se jej ale nezbavíte nadobro, je t?eba po?ítat s pravidelnou pé?í o své t?lo a také zm?nit životní styl.

Možnosti odstran?ní zápachu podpaží se dají rozd?lit na okamžité a dlouhodobé.

Okamžitá pomoc

Pokud vás zápach trápí akutn?, nap?íklad v zam?stnání v d?sledku zvýšeného stresu ?i fyzického vyp?tí, dá se ud?lat n?kolik rychlých krok?:

  • Použití deodorantu

Jde o nej?ast?jší zp?sob, jak zabránit tomu, aby vaše okolí muselo trp?t zápach, který vychází z vašeho podpaží.

Je ale t?eba si uv?domit, že ani ty nejkvalitn?jší deodoranty a antiperspiranty nezp?sobí snížení tvorby potu a množení bakterií na pokožce, pouze je p?ekryjí. Pokud se p?eci jen rozhodnete pro tuto variantu, je dobré ji zkombinovat s dalšími.

  • Sprcha

Je-li to možné, dejte si d?kladnou sprchu. Použijte kvalitní sprchový gel ?i mýdlo. Nakonec se ?ádn? osušte tak, aby podpaží nez?stalo po sprchování vlhké.

  • Zm?na oble?ení

Pot a zápach se rychle nasáknou do svrchních od?v?. Pokud tak trpíte zvýšenou potivostí v oblasti podpaží, m?jte po ruce náhradní tri?ko ?i košili a b?hem dne si ji vym??te.

Dlouhodobá pomoc

Zbavit se nadm?rnému pocení v podpaží m?že být pom?rn? dlouhodobou záležitostí. Pokud tímto problémem trpíte, indikuje to nezdravý životní styl, špatné stravovací návyky a v neposlední ?ad? také jiné zdravotní obtíže.

  • Úprava stravy

Za p?ílišnou tvorbou potu, který je ideální pro množení bakterií zp?sobujících onen nep?íjemný zápach, ?asto stojí nezdravý jídelní?ek. V rámci jeho úpravy byste se m?li vyvarovat siln? aromatických potravin, jako jsou ?esnek, cibule a r?zné druhy ko?ení – chilli apod. K odstran?ní zápachu m?že p?isp?t také snížení konzumace ?erveného masa a ryb.

  • Pitný režim

Tvorbu potu a jeho zápach zásadním zp?sobem ovliv?uje rovn?ž pitný režim. Vyhýbejte se konzumaci v?tšího množství alkoholu, naopak pijte ?istou, neslazenou vodu. Doporu?ené množství je pro dosp?lého ?lov?ka minimáln? 2 – 3 litry denn?.

  • Zm?na životního stylu

Není tajemstvím, že zápach z podpaží daleko více trápí silné ku?áky. Proto zvažte, zda s tímto zlozvykem není na ?ase zcela skoncovat. Stejn? tak ale k odstran?ní problému p?isp?je i pravidelná hygiena. Sprchujte se denn? ráno i ve?er. Ti z vás, kte?í mají tu možnost, si pak mohou dát lehkou sprchu klidn? i b?hem dne. A hlavn? po sportu ?i jiné v?tší fyzické aktivit?.

Výraznou pomocí je také úprava zevn?jšku tím, že si jednoduše budete pravideln? holit podpaží. práv? na chloupcích totiž ulpívá v?tšina potu. Ten po zaschnutí vytvá?í onen nep?íjemný odér.

Zápach z podpaží trápí hlavn? lidi, kte?í trpí nadváhou a obezitou. Rozhodn? tak stojí za zamyšlení, zda nezkusit n?jakou dietu. V tomto sm?ru bych rozhodn? doporu?il poradit se se specialisty léka?i a dietology, kte?í vám stanovují p?esný harmonogram diety tak, aby vaše t?lo i b?hem ní m?lo dostate?ný p?ísun energie.

Autor Roman Beneš

Autor: Roman Beneš

Autor se v?nuje redaktorské ?innosti a psaní ?lánk?. Pravideln? p?ipívá na weby, které se v?nují tématice bydlení a financí. Profil zde: Google+HodnocenĂ­

2.33 hvÄ›zdiÄŤek / Hodnoceno: 3x


Přidat komentář (0)

Reklama

Čtěte také...

15 tip?, jak odstranit zápach z úst a co zaru?en? pom?že?

15 tip?, jak odstranit zápach z úst a co zaru?en? pom?že?

Zápach z úst je nep?íjemný zejména pro lidi z vašeho okolí. M?že být p?itom zp?soben mnoha faktory. Každý z nás by m?l dbát na hygienu tak, aby tomuto problému p?edešel. I ve chvíli, kdy si však poctiv? a pravideln? ?istíte zuby, zápach z úst p?esto m?že být cítit.

Jak lé?it zápach nohou?

Jak lé?it zápach nohou?

Zapáchající nohy trápí zejména v letním období spoustu z vás. Pokud se potýkáte s tímto problémem, je vhodné se zápachem nohou n?co d?lat. V opa?ném p?ípad? se budete v p?ítomnosti dalších lidí cítit zna?n? nep?íjemn?. V dnešním ?lánku se dozvíte, jak se zapáchajícími chodidly bojovat.


4 tipy, jak ú?inn? odstranit pálení žáhy

4 tipy, jak ú?inn? odstranit pálení žáhy

Pálení žáhy trápí spoustu z nás. Kdo tento problém nikdy nem?l, m?že se ozna?it za š?astného ?lov?ka. Co to vlastn? pálení žáhy je, jak se projevuje a jakým zp?sobem se tohoto problému m?žete efektivn? zbavit? To je p?edm?tem dnešního ?lánku.

Jak odstranit kožní znaménka?

Jak odstranit kožní znaménka?

Každý z nás má na t?le mate?ská znaménka. Jedná se o pigmentové skvrny, která jsou zcela b?žná. Jen ur?itá ?ást z nich se ?asem vyvine ve zhoubný kožní nádor – melanom. Odstran?ní znaménka, a? už z estetické ?i zdravotního d?vodu, je možné provést n?kolika zp?soby, vždy však pouze odborn?.Přidat komentář

Pro přidání komentáře se musíte přihlásit.

Komentáře

Na tento příspěvek zatím nikdo nereagoval! Buďte první!