Jak ud?lat sirup ze zázvoru a k?enu: Na co pomáhá?

20. Ăşnor 2016     komentáře (0)  664 objevnĂ˝ch slov

V rámci zdravotního životního stylu se dá do jídelní?ku za?adit také sirup ze zázvoru a k?enu. Zejména ženy jej ocení, p?i pravidelné konzumaci totiž m?že výrazn? p?isp?t ke snížení p?ítomnosti tuk? v t?le.

Zdroj: pixabay.comZdroj: pixabay.com

V rámci zdravotního životního stylu se dá do jídelní?ku za?adit také sirup ze zázvoru a k?enu. Zejména ženy jej ocení, p?i pravidelné konzumaci totiž m?že výrazn? p?isp?t ke snížení p?ítomnosti tuk? v t?le.

Pro? konzumovat sirup ze zázvoru a k?enu?

Hlavní d?vod už jsem nastínil. Zázvor v kombinaci s k?enem a dalšími surovinami funguje jako prost?edek ke zrychlení metabolismu ?lov?ka. Rychlejší metabolismus pak znamená, že t?lo lépe spaluje tuky, které se díky tomu neukládají v organismu, zárove? dochází ke spalování již p?ítomného tuku.

Nemyslete si ale, že zhubnete pouhou konzumací tohoto sirupu, nejde o zázra?ný „lék“. K tomu, aby docházelo ke spalování nadbyte?ných tuk?, je zapot?ebí se hýbat. Proto do svého denního režimu za?a?te cvi?ení. Sirup pak doporu?uji použít vždy krátce p?ed cvi?ením.

Postup p?ípravy sirupu

Ze zázvoru odkrojte p?ibližn? 2 cm a rozmixujte je v mixéru spole?n? s asi 120g k?enu.

Poté do již rozmixované hladké sm?si p?idejte š?ávu ze 4 st?edn? velkých citron?, dále po 3 lžících medu a sko?ice. Vše op?t d?kladn? promíchejte tak, aby sm?s m?la hutnou konzistenci. V p?ípad?, že je p?íliš ?ídká, sta?í p?idat ješt? trochu medu.

Vytvo?ený sirup nezkonzumujete celý hned, vysta?í vám na n?kolik týdn?. Denn? totiž sta?í jen jedna lži?ka, a to krátce p?ed tím, než se pustíte do cvi?ení, p?ípadn? hned po ránu po probuzení, aby se metabolismus ?ádn? nastartoval. Pokud je o dobu, po kterou je vhodné sirup používat, m?l by se po jedné, maximáln? 2 lži?kách denn? konzumovat cca 3 týdny. Po stejnou dobu jej pak z jídelní?ku vy?a?te.

Sirup skladujte ideáln? ve sklen?né nádob?, na suchém a chladném míst?.

Co je pot?eba

  • 2cm zázvoru
  • 120g k?enu
  • 4 citrony
  • 3 lžíce medu
  • 3 lžíce sko?ice
  • Skleni?ka
  • Mixér

Jak dlouho potrvá p?íprava?

P?íprava zázvorového sirupu s k?enem je velmi jednoduchá, zabere vám 5 – 10 minut ?asu.

Jaké budou náklady?

V obchodech se dnes dá zázvorový sirup s citronem koupit již hotový, jedna lahvi?ka vás ale vyjde maximáln? na polovinu, spíše mnohem mén?.

V domácích podmínkách vás p?íprava stejného množství bude stát zlomek této ceny. 1 kus ?erstvého zázvoru koupíte p?ibližn? za 50 K?, vysta?í p?itom na p?ípravu n?kolika sirup? dle výše uvedeného receptu. 120 gram? k?enu vyjde v p?epo?tu asi na 8 - 9 K? ( 1kg 70 K?). Zbylé položky jsou ?ádov? v jednotkách korun.

Autor Roman Beneš

Autor: Roman Beneš

Autor se v?nuje redaktorské ?innosti a psaní ?lánk?. Pravideln? p?ipívá na weby, které se v?nují tématice bydlení a financí. Profil zde: Google+HodnocenĂ­

2.33 hvÄ›zdiÄŤek / Hodnoceno: 3x


Přidat komentář (0)

Reklama

Čtěte také...

Jak ud?lat domácí sirup proti kašli: 4 nejoblíben?jší recepty

Jak ud?lat domácí sirup proti kašli: 4 nejoblíben?jší recepty

V podzimních m?sících se mnozí z nás tradi?n? potýkají s nep?íjemným kašlem. Na jeho odstran?ní pomáhají nejen nejr?zn?jší léky z lékáren, ale také domácí recepty. V tomto ?lánku se dozvíte, jak si jednoduše a rychle ud?lat sirupy proti kašli, které jsou velmi ú?inné a zárove? i lahodné.

Med jako lék pomáhá na spoustu nemocí

Med jako lék pomáhá na spoustu nemocí

Med jako p?írodní používaly pro lé?by mnoha nemocí už naše babi?ky. I v dnešní dob? plné farmaceutických p?ípravk? je vhodné jej za?adit do jídelní?ku, pokud trpíte bolestmi a r?znými onemocn?ními.


Jak pomáhá lé?ba sv?tlem?

Jak pomáhá lé?ba sv?tlem?

Stejn? jako se neobejdeme bez vzduchu, vody a jídla, tak náš organismus nem?že fungovat bez sv?tla, což ostatn? platí pro prakticky všechny živé organismy na Zemi. V dnešní usp?chané dob? si však mnozí z nás denního sv?tla p?íliš neužívají, protože jsou neustále zav?ení v kancelá?ích, na pobyt na sl…

Pelyn?k pravý: ?aj, který pomáhá + recept

Pelyn?k pravý: ?aj, který pomáhá + recept

Pelyn?k pravý je bylinou, která se v léka?ství a lé?itelství používá již odnepam?ti. Jde o rostlinu, která se u nás vyskytuje na mnoha místech. Roste hlavn? v nížinách, a to na sušších teplých místech.Přidat komentář

Pro přidání komentáře se musíte přihlásit.

Komentáře

Na tento příspěvek zatím nikdo nereagoval! Buďte první!