Babské rady na zalehlé uši

26. prosinec 2015     komentáře (0)  529 objevnĂ˝ch slov

V jednom z minulých ?lánk? jste se mohli dozv?d?t, jaké jsou p?í?iny zalehlých uší a jak se dá tento pom?rn? ?astý jev lé?it, a to laicky i odborn?. Na zalehlé uši však znaly recepty už naše babi?ky. Jaké jsou ty nejvíce osv?d?ené?

Zdroj: pixabay.comZdroj: pixabay.com

V jednom z minulých ?lánk? jste se mohli dozv?d?t, jaké jsou p?í?iny zalehlých uší a jak se dá tento pom?rn? ?astý jev lé?it, a to laicky i odborn?. Na zalehlé uši však znaly recepty už naše babi?ky. Jaké jsou ty nejvíce osv?d?ené?

Zívání

Pokud vás zalehnutí ucha postihne náhle nap?íklad v d?sledku rychlé zm?ny tlaku (p?i jízd? autobusem apod.), je nejrychlejším a zpravidla i nejú?inn?jším ?ešením oby?ejné zívnutí. Tlak v uchu by se jím m?l vyrovnat a vy byste tak m?li po chvilce slyšet op?t zcela normáln?. Pokud jedno zívnutí nesta?í, n?kolikrát jej zopakujte.

Zacpání nosu

Další osv?d?enou babskou radou, která funguje na stejném principu jako zívnutí, je ucpání si nosu. V okamžiku, kdy cítíte tlak v uších a v d?sledku toho h??e slyšíte, zacp?te si na pár chvil nosní dírky a zárove? se jimi jakoby snažte vyfukovat. Vznikne tak tlak, který by m?l vyrovnat tlak v uších.

Žvýkání

K vyrovnání tlaku v uších p?ispívá také oby?ejné žvýkání žvýka?ky, p?ípadn? cucání bonbon? apod. Slouží zárove? i jako prevence proti zvýšenému tlaku v uších. Pokud na zalehlé ucho trpíte p?i jízdách dopravními prost?edky ?i v letadle, je dobré po cest? žvýkat ?i mlsat bonbony.

Obklad z he?mánku

P?i déletrvajícím zalehnutí uší, kdy už nepomáhají výše uvedené metody, je na ?ase vyzkoušet n?co jiného. Jednou z babských rad je kup?íkladu použití obkladu z he?mánku, který p?edtím pova?íte v mléce. Do „vývaru“ namo?íte ?istý kapesník a položíte jej na zalehlé ucho po dobu n?kolika desítek minut, než zchladne.

Pakliže vám ani jedna z t?chto metod nepomáhá, p?ípadn? vás zalehlé ucho trápí intenzivn? a delší dobu, nezbývá nic jiného, než se vydat k léka?i specialistovi. Problém totiž m?že být podstatn? závažn?jší, m?že být spojen t?eba se zán?tem st?edního ucha. K doktorovi však není zapot?ebí chodit pokaždé, když se vám v uchu trochu zm?ní tlak, sta?í vyzkoušet výše uvedené babské rady a nejspíše se vám b?hem krátké doby uleví.

Autor Roman Beneš

Autor: Roman Beneš

Autor se v?nuje redaktorské ?innosti a psaní ?lánk?. Pravideln? p?ipívá na weby, které se v?nují tématice bydlení a financí. Profil zde: Google+HodnocenĂ­

2.25 hvÄ›zdiÄŤek / Hodnoceno: 16x


Přidat komentář (0)

Reklama

Čtěte také...

Babské rady, jak odstranit plíse? neht?

Babské rady, jak odstranit plíse? neht?

Plísn? se objevují nejen na lidské pokožce, ale také na nehtech. I v tomto p?ípad? se onemocn?ní nazývá mykóza. Je zpravidla vyvoláno kvasinkami. Nemoc se objevuje p?edevším u neht? na prstech dolních kon?etin, nej?ast?ji na krajních prstech, tedy palcích ?i malí?cích. Mnohem ?id?eji se pak objevují…

Jak lé?it zán?t spojivek? + Babské rady

Jak lé?it zán?t spojivek? + Babské rady

Zán?t spojivek pat?í k nej?ast?jším onemocn?ním, která se týkají o?í. Lé?ba probíhá p?evážn? na odborné bázi. Existuje však i n?kolik babských rad, o nichž se v dnešním ?lánku rovn?ž zmíním.


Jak ošet?it popraskané paty? Babské rady

Jak ošet?it popraskané paty? Babské rady

Popraskané paty jsou kožním problémem, který jist? trápí celou ?adu z vás. Projevuje se spíše u lidí st?edního a staršího v?ku. K?že na pat? popraská z n?kolika d?vodu. Jde o onemocn?ní, kdy vlastn? dochází k odum?ení tkán?, nebo? nemá pot?ebnou hydrataci.

7 tip? na zácpu: Babské rady a jídla proti zácp?

7 tip? na zácpu: Babské rady a jídla proti zácp?

O tom, jak odborn? a pomocí medikament? lé?it zácpu, jste se dozv?d?li již v jednom z p?edchozích ?lánk?. Víte ale, že na zácpu existuje i celá ?ada babských rad?Přidat komentář

Pro přidání komentáře se musíte přihlásit.

Komentáře

Na tento příspěvek zatím nikdo nereagoval! Buďte první!