Jak lé?it cestovatelský pr?jem?

29. říjen 2015     komentáře (2)  603 objevnĂ˝ch slov

Pr?jmová onemocn?ní m?žeme d?lit do n?kolika skupin podle faktor?, na jejichž základ? vznikají. Pokud rádi cestujete do exotických krajin, kde panují jiné klimatické i hygienické podmínky než u nás, už jste se možná setkali s takzvaným cestovatelským pr?jmem. O co jde, jak jej lé?it a jak se mu vyhnout? Dozvíte se v dnešním ?lánku.

Zdroj: pixabay.comZdroj: pixabay.com

Pr?jmová onemocn?ní m?žeme d?lit do n?kolika skupin podle faktor?, na jejichž základ? vznikají. Pokud rádi cestujete do exotických krajin, kde panují jiné klimatické i hygienické podmínky než u nás, už jste se možná setkali s takzvaným cestovatelským pr?jmem. O co jde, jak jej lé?it a jak se mu vyhnout? Dozvíte se v dnešním ?lánku.

Co je cestovatelský pr?jem?

Jedná se o pr?jem, který je vyvolaný jinými podmínkami, než na které jste zvyklí. Trápí velké procento turist?. Projevuje se jako klasický pr?jem. Máte ?ídkou stolici, jste dehydratovaní, p?i siln?jším projevu je vám na zvracení, t?žko do sebe dostává jakékoliv jídlo. Tento stav trvá až n?kolik dní. Není t?eba si hned obávat n?jakých závažných zdravotních následk?. Teprve pokud je vám hodn? špatn?, p?ípadn? onemocn?ní p?etrvává delší dobu, je na míst? vyhledat léka?skou pomoc.

P?í?iny cestovatelského pr?jmu

Jak jsem již zmínil v úvodu, p?í?iny tkví zejména ve zm?n? prost?edí. Ocitáte se v jiné ?ásti sv?ta, kde panují odlišné klimatické podmínky. Je d?ležité se snažit vyvarovat tamní strav?, pokud na ni nejste zvyklí.

Hlavní p?í?iny

 • Jiná strava a nápoje
 • Nedostate?ná hygiena
 • Stres z cestování
 • Únava
 • ?asový posun
 • Odlišné klimatické podmínky

Postup lé?by

Lé?ba je prakticky stejná jako v p?ípad? b?žného pr?jmu. T?lo v tu dobu pot?ebuje dostate?ný p?ísun tekutin, aby nedošlo k jeho dehydrataci. Ale pozor! Pokud jste v exotické zemi, vyvarujte se konzumace vody z kohoutku ?i nebalené vody v restauraci. Vždy pijte pouze balenou vodu, u které máte jistotu, že je v po?ádku. V restauraci se nap?íklad nenechte dávat led do vody.

Krom? pitného režimu je samoz?ejm? pot?eba upravit také jídelní?ek. M?li byste se vyvarovat konzumace ostrých pálivých jídel. P?íliš vhodné ale není nap?íklad ani pití mléka, tu?ná a vláknitá jídla. Lepší je 2 – 3 dny držet dietu, aby se váš organismus spravil.

Prevence

Cestovatelský pr?jem je zpravidla otázkou prvních dn? na dovolené, m?že vás však potrápit prakticky kdykoliv. Proto se ?i?te následujícími preventivními opat?eními:

 • Pít pouze balenou vodu
 • Nejíst „pouli?ní“ jídla
 • Používat vlastní ru?níky
 • Zuby si ?istit pitnou balenou vodou
 • Nenechat si dát led do vody

Jak dlouho to potrvá?

Cestovatelský pr?jem zpravidla odezní b?hem 2 – 3 dn?. Pokud trvá déle, obra?te se na léka?e, mohlo by se jednat o závažn?jší onemocn?ní.

Autor Roman Beneš

Autor: Roman Beneš

Autor se v?nuje redaktorské ?innosti a psaní ?lánk?. Pravideln? p?ipívá na weby, které se v?nují tématice bydlení a financí. Profil zde: Google+HodnocenĂ­

1 hvÄ›zdiÄŤek / Hodnoceno: 2x


Přidat komentář (2)

Reklama

Čtěte také...


Přidat komentář

Pro přidání komentáře se musíte přihlásit.

Komentáře

Mirek Z

středa, 24. únor 2016
22:52

Rozhodn? doporu?uji mít v záloze n?jaký lék - za sebe m?žu doporu?it http://www.klubzdravi.cz/produkty/tammex-family-plus_2565.aspx - když jsem doma, tak jsem ochoten zkoušet r?zný metody, ale ur?it? ne na dovolený :) P?ece doslova ne****erete 20 000,- za dovolenou ;)


Napsal: Mirek Z [Odpovědět]

Iv?a

pondělí, 13. červen 2016
13:55

Tak s cestovatelskými pr?jmy už jsem si za ta léta, co jezdíme na dovolenou docela užila, ale poslední dobou se dokážu obejít bez nich, ale fakt je ten, že jsem zjistila, že jsem asi p?ecitliv?lá a musím si dávat pozor opravdu na všechno. Jen tak namátkou doporu?uju - nepít normální vodu, jedin? balenou. Nedávat si asi led do pití v restauraci, protože je z kohoutkové vody. Dávat si pozor na jídlo na ulici - radši si ud?lat svá?u a na jídlo zajít p?ípadn? do restaurace. Dávat si pozor i na mlé?né a smetanové koktejly a jídla tepeln? neupravená. A dobrý je i nasadit probiotika, pokud je ?lov?k normáln? nebere. Já doma spoléhám na p?írodní probiotika, ale na dovolenou si kupuju biopron forte, nasazuju už p?ed dov?ou a beru celou dovolenou a zatím se už n?kolik let držím (no n?kolik, myslím, že poslední t?i roky). Tak p?eju všem pohodovou dovolenou bez problém? :)


Napsal: Iv?a [Odpovědět]