Jak poznat p?íznaky žloutenky? + Prevence

7. ÄŤervenec 2015     komentáře (0)  511 objevnĂ˝ch slov

Žloutenka pat?í k málo ?astým, o to však mnohdy závažn?jším onemocn?ním. Její p?íznaky na sob? m?žete spat?it sami. V p?ípad?, že máte podez?ení na nemoc, okamžit? kontaktujte léka?e, domácí lé?ba rozhodn? neposta?í.

Zdroj: „Jaundice eye“ od Photo Credit:Content Providers(s): CDC/Dr. Thomas F. Sellers/Emory UniversityZdroj: „Jaundice eye“ od Photo Credit:Content Providers(s): CDC/Dr. Thomas F. Sellers/Emory University

Žloutenka pat?í k málo ?astým, o to však mnohdy závažn?jším onemocn?ním. Její p?íznaky na sob? m?žete spat?it sami. V p?ípad?, že máte podez?ení na nemoc, okamžit? kontaktujte léka?e, domácí lé?ba rozhodn? neposta?í.

Co je žloutenka?

Žloutenka je infek?ní nemocí, kterou zp?sobuje vir hepatitidy typu A, B, C, D , E a G. Každý z typ? má jiné p?íznaky a také je jinak závažný.

Asi nejmén? závažná je žloutenka typ A, která je sice nep?íjemná, ale dá se efektivn? lé?it, pokud se dostanete do rukou léka??. Vzhledem k vysoké infek?nosti je d?ležité, aby vás léka?i udržovali mimo kontakt s jinými osobami, na uzav?eném nemocni?ním odd?lení. Mezi laickou ve?ejností je tento typ žloutenky ob?as p?ezdíván jako nemoc špinavých rukou. Postihuje totiž hlavn? lidi, kte?í nedodržují pravidelnou hygienu.

Mezi další typy, které se v tuzemsku ?as od ?asu vyskytují, pat?í žloutenky typu B a C. Pro ob? z nich je charakteristický p?enos krví, p?ípadn? i jinými t?lními tekutinami. Objevuje se proto logicky zejména u narkoman?, kte?í užívají drogy nitrožiln?.

P?íznaky žloutenky

P?estože jsou všechny typy žloutenky v lec?ems rozdílné, prvotní p?íznaky mají v zásad? podobné.

Hlavní p?íznaky:

  • Celková únava
  • Nevolnosti
  • Nechutenství
  • Hore?ka
  • Zažloutlá k?že a b?lmo o?í
  • Bolesti kloub?
  • Tmavá mo?
  • Sv?tlá stolice

Jednotlivé p?íznaky se kombinují. Jakmile na sob? tedy zpozorujete výše uvedené zm?ny, okamžit? navštivte léka?e. Jedná se o infek?ní onemocn?ní, kterým snadno m?žete nakazit své okolí. v ur?itých p?ípadech pak za nákazu jiných lidí m?žete být trestn? odpov?dní.

Prevence

V p?ípad? prevence proti žloutence typu A je pot?eba p?edevším dodržovat správnou hygienu – mytí rukou po návšt?v? toalety, p?ed jídlem apod. Využívejte mýdlo i speciální dezinfek?ní prost?edky, které k?ži zbaví bakterií.

Proti žloutence typu A a B se m?žete nechat o?kovat. O?kování probíhá v celkem 3 fázích, které jsou rozvrženy do 6 m?síc?.

Prevencí proti žloutence typu B a C je nep?icházet do kontaktu s krví jiného ?lov?ka. P?i sexu používejte ochranu v podob? kondomu. Zárove? bu?te opatrní, p?idejte-li do styku s použitou injek?ní st?íka?kou.

Autor Roman Beneš

Autor: Roman Beneš

Autor se v?nuje redaktorské ?innosti a psaní ?lánk?. Pravideln? p?ipívá na weby, které se v?nují tématice bydlení a financí. Profil zde: Google+HodnocenĂ­

2.2 hvÄ›zdiÄŤek / Hodnoceno: 5x


Přidat komentář (0)

Reklama

Čtěte také...

Jak poznat p?íznaky mrtvice? Prevence a lé?ba

Jak poznat p?íznaky mrtvice? Prevence a lé?ba

Mozková mrtvice neboli cévní mozková p?íhoda je onemocn?ním, na které v ?eské republice umírá mnoho lidí. P?i v?asném zjišt?ní p?íznak? lze však tomu nejhoršímu zabránit. Abyste riziko mrtvice minimalizovali, je rovn?ž dobré v?d?t, jaká jsou preventivní opat?ení. To vše se dozvíte v dnešním ?lánku.

T?hotenská cholestáza: Jak ji poznat a jaké jsou p?íznaky?

T?hotenská cholestáza: Jak ji poznat a jaké jsou p?íznaky?

Malé procento žen má ke konci t?hotenství problémy s onemocn?ním, které se nazývá t?hotenská cholestáza. Provází je p?edevším intenzivní sv?d?ní pokožky. Nemoc není ani tak nebezpe?ná pro samotnou nastávající maminku, jako spíše pro správný vývoj plodu. V krajních p?ípadech totiž napomáhá k p?ed?asn…


Jak poznat a lé?it poruchy u?ení? Projevy dyslexie a dysgrafie

Jak poznat a lé?it poruchy u?ení? Projevy dyslexie a dysgrafie

Poruchy u?ení má v dnešní dob? pom?rn? zna?né procento d?tí. Projevují se už od útlého v?ku, kdy dít? za?íná navšt?vovat první ro?níky základní školy. Pro vás jako rodi?e, ale i pro vyu?ující je d?ležité v?as rozpoznat, že dít? tyto problémy má. Lé?ba spo?ívá nejen v odborné pomoci, existují i dopor…

Jak lé?it spalni?ky a jaká je prevence proti vzniku spalni?ek?

Jak lé?it spalni?ky a jaká je prevence proti vzniku spalni?ek?

Spalni?ky jsou onemocn?ním, které postihuje malé d?ti ve v?ku kolem 5 let. V menší mí?e se pak mohou objevit také u starších d?tí a teenager?. Jedná se o nakažlivé infek?ní onemocn?ní, které je pom?rn? snadno lé?itelné.Přidat komentář

Pro přidání komentáře se musíte přihlásit.

Komentáře

Na tento příspěvek zatím nikdo nereagoval! Buďte první!