Jak a kdy provád?t o?kování proti tetanu?

29. bĹ™ezen 2016     komentáře (0)  600 objevnĂ˝ch slov

V poslední dob? se vedou hojné diskuze na téma, zda má být o?kování povinné, nebo to nechat zcela na v?li rodi??. A? už pat?íte do skupiny p?íznivc? povinného o?kování, nebo jste spíše zastánci druhé varianty, m?li byste v?d?t, že jedním z d?ležitých o?kování, které je veskrze užite?né, je to proti tetanu. Jako jediné nás provází prakticky celým životem.

Zdroj: pixabay.comZdroj: pixabay.com

V poslední dob? se vedou hojné diskuze na téma, zda má být o?kování povinné, nebo to nechat zcela na v?li rodi??. A? už pat?íte do skupiny p?íznivc? povinného o?kování, nebo jste spíše zastánci druhé varianty, m?li byste v?d?t, že jedním z d?ležitých o?kování, které je veskrze užite?né, je to proti tetanu. Jako jediné nás provází prakticky celým životem.

Co je tetanus?

Tetanus je infek?ním onemocn?ním, za jehož vznikem stojí bakterie Clostridium tetani, respektive její spóry. Do vašeho t?la se m?že dostat zejména p?es r?zná poran?ní k?že. Sta?í v?tší od?enina a infekce m?že propuknout, pokud proti ní nejste o?kováni. V tomto p?ípad? je dobré znát zásady, jak ošet?it od?eniny.

Jakmile se zmín?ná bakterie dostane do t?la, za?íná do n?j vylu?ovat neurotoxiny. Ty se postupn? rozši?ují až k nervové soustav?. Následuje zhoršení funkcí svalstva, k?e?e a bolesti. Nelé?ený tetanus m?že kon?it smrtí. Uvádí se, že na nelé?ený tetanus zem?e až polovina nakažených lidí.

Jak probíhá o?kování proti tetanu?

Pr?b?h o?kování u d?tí

O?kování proti tetanu probíhá b?hem celého života. Se zvýšenou intenzitou se provádí u malých d?tí. První vakcína, takzvaná hexavakcína, se aplikuje kolem 14. týdnu života. Následují další dv? vakcíny, vždy po zhruba 1 m?síci. ?tvrtá vakcína se pak provádí po dalších 6 m?sících.

To zdaleka není konec. Následuje další o?kování, a to ve v?ku, kdy je dít?ti 5 let. Poté ješt? ve v?ku kolem 15 let.

O?kování proti tetanu u dosp?lých osob

Ani dosp?lí od o?kování nemají pokoj. Je nutné p?eo?kovávat vždy po zhruba 10 – 15 letech, a to až do konce života. Pokud náhodou k p?eo?kování nedojde b?hem této doby, je nutné provést t?ífázové o?kování.

B?žn? se proti tetanu o?kuje také v moment?, kdy se vážn?ji zraníte.

Jaké jsou náklady na o?kování?

Z hlediska náklad? m?žete být zcela klidní, o?kování proti tetanu je d?tem i dosp?lým pln? hrazené ze zdravotního pojišt?ní.

Jak probíhá lé?ba tetanu?

Tetanus je velmi závažným onemocn?ním, musí tak být zásadn? provád?na odborná lé?ba, která navíc nemusí být úsp?šná. Léka?i zpravidla nasazují antibiotika, provád?jí p?eo?kování. P?esto na následky nemoci umírá velké procento lidí. Kone?nou fází onemocn?ní bývá selhání srdce nebo zástava dechu v d?sledku selhání dýchacího svalstva.

Autor Roman Beneš

Autor: Roman Beneš

Autor se v?nuje redaktorské ?innosti a psaní ?lánk?. Pravideln? p?ipívá na weby, které se v?nují tématice bydlení a financí. Profil zde: Google+HodnocenĂ­

1.75 hvÄ›zdiÄŤek / Hodnoceno: 4x


Přidat komentář (0)

Reklama

Čtěte také...

Jak se vyvarovat klíš?ové encefalitid?? O?kování proti klíš?ovce

Jak se vyvarovat klíš?ové encefalitid?? O?kování proti klíš?ovce

Klíš?ová encefalitida je velmi závažným infek?ním onemocn?ní mozku a mozkových blan. Je zp?sobena kousnutím klíšt?te, respektive virem, který se tímto zp?sobem dostane do vašeho organismu. P?ed klíš?ovou encefalitidou je t?eba se mít na pozoru.

Vitamíny proti padání vlas?

Vitamíny proti padání vlas?

Padání vlas? je problémem, který se týká stále v?tšího procenta naší populace. Postihuje p?edevším muže, nicmén? problémy s padajícími vlasy má také významné množství žen. Existuje n?kolik faktor?, které tento jev zp?sobují. Nej?ast?jší p?í?inou bývá nedostatek vitamín?. Jaké vitamíny byste tedy m?l…


Odpuzova?e proti komár?m a další postupy, jak se jim ú?inn? bránit

Odpuzova?e proti komár?m a další postupy, jak se jim ú?inn? bránit

Komá?i pat?í k nejotravn?jšímu hmyzu. Zejména v letních m?sících vás dokáže v p?írod? i ve m?stech hodn? potrápit. Nej?ast?ji se s komáry setkáte v blízkosti vodních ploch. Jejich množství roste spolu s tím, jak se zvyšuje vlhkost. Ne náhodou vás proto obt?žuje nejvíce v dob? po deštích, povodních a…

Effective Star Basic: Ú?inný p?ípravek proti zápachu z úst

Effective Star Basic: Ú?inný p?ípravek proti zápachu z úst

Zápach z úst jist? ob?as trápí každého z vás. M?že být zp?soben mnoha faktory, od požití n?kterých druh? jídel až po zdravotní problémy. Obt?žuje nejen vás samotné, ale zejména lidi ve vašem okolí. V p?ípad?, že se chcete tomuto problému vyhnout, doporu?uji vyzkoušet ú?inný preparát, který pach z ús…Přidat komentář

Pro přidání komentáře se musíte přihlásit.

Komentáře

Na tento příspěvek zatím nikdo nereagoval! Buďte první!