Kožní nemoci

Kožních nemocí existuje celá ?ada. B?hem svého života se jim nevyhne prakticky nikdo z nás. Mén? závažné kožní nemoci se p?itom dají lé?it pom?rn? snadno i doma.

Jak na popálenou k?ži? Základní ošet?ení a babské rady p?i vzniku popálenin

4. listopad 2013 - Rubrika: Kožní nemoci

Jak na popálenou k?ži? Základní ošet?ení a babské rady p?i vzniku popáleninPopálení k?že se vyskytuje v d?sledku kontaktu s ohn?m, p?ípadn? je zp?sobeno také dotykem s horkými p?edm?ty, nebo vzniká také jako následek opa?ení vodou ?i jinou tekutinou. Tém?? vždy se jedná o velmi nep?íjemné poran?ní, které doprovází intenzivní bolest. Číst dĂĄle...


Pro? se d?lají bradavice?

25. říjen 2013 - Rubrika: Kožní nemoci

Pro? se d?lají bradavice?V jednom z našich minulých ?lánk? jste se dozv?d?li tipy, jak odstranit bradavice. Co to ale jsou bradavice a pro? se vlastn? d?lají? I to je dobré v?d?t, abyste pak m?li lepší p?ehled o tom, zda se na vaší pokožce skute?n? vyskytují, nebo se jedná o jiné onemocn?ní k?že. Číst dĂĄle...


Jak odstranit strie: Pom?že p?írodní krém?

22. říjen 2013 - Rubrika: Kožní nemoci

Jak odstranit strie: Pom?že p?írodní krém?Strie jsou drobnými jizvami, které se vyskytují p?evážn? u žen, ovšem mohou trápit také muže, a to p?edevším tehdy, pokud u nich dojde k rychlému nár?stu svalové hmoty. Nez?ídka kdy jsou také následkem rychlého p?ibrání t?lesné hmotnosti – tloustnutí. U žen se ponejvíce vyskytují v souvislosti s t?hotenstvím. Číst dĂĄle...


Jak lé?it bércové v?edy? P?íznaky a prevence

10. říjen 2013 - Rubrika: Kožní nemoci

Jak lé?it bércové v?edy? P?íznaky a prevenceBércový v?ed je onemocn?ním, které není tak ?asté. Trpí jím zejména starší lidé, zhruba od v?ku 50 let. Jedná se o nemoc dlouhodob?jšího rázu, která se navíc u pacient? m?že objevovat opakovan?. Číst dĂĄle...


Návod, jak odstranit jizvy po akné

3. říjen 2013 - Rubrika: Kožní nemoci

Návod, jak odstranit jizvy po aknéAkné je v?tšinou záležitostí teenager?, nicmén? i v pozd?jším v?ku se objevuje zhruba u desetiny populace. Jedná se o pupínky, které se tvo?í p?edevším na obli?eji. Číst dĂĄle...


7 tip?, jak se zbavit lup? a p?í?iny vzniku lup?

2. říjen 2013 - Rubrika: Kožní nemoci

7 tip?, jak se zbavit lup? a p?í?iny vzniku lup?Lupy nejsou nijak závažnou nemocí. Navíc se jich lze v p?ípad? výskytu pom?rn? dob?e a snadno zbavit. Existují na to speciální p?ípravky, najít se dají také zaru?ené babské rady, které se pro odstran?ní lup? používají již odnepam?ti. Číst dĂĄle...


Strana 4 z 6
«« « 1 2 3 4 5 6 » »»