Kožní nemoci

Kožních nemocí existuje celá ?ada. B?hem svého života se jim nevyhne prakticky nikdo z nás. Mén? závažné kožní nemoci se p?itom dají lé?it pom?rn? snadno i doma.

Pro? se d?lají mod?iny?

27. září 2013 - Rubrika: Kožní nemoci

Pro? se d?lají mod?iny?Každému z nás se ob?as ud?lají na t?le mod?iny. Jejich vznik m?že mít n?kolik p?í?in. Pokud se jedná o následky b?žných pád? a náraz?, nejsou mod?iny nijak závažné. Mohou však být také zp?sobeny onemocn?ním, které se nazývá hemofilie. Číst dĂĄle...


Jak dlouho trvá pásový opar a jak jej lé?it?

26. září 2013 - Rubrika: Kožní nemoci

Jak dlouho trvá pásový opar a jak jej lé?it?Pásový opar m?že postihnout prakticky každého, kdo m?l plané neštovice. Zp?sobuje jej tentýž vir, který stojí práv? za planými neštovicemi. Ten totiž v t?le p?ežívá a pokud je organismus zeslabený a není schopen se p?irozen? bránit, vir se op?t zaktivuje a zap?í?iní práv? onemocn?ní, které se nazývá pásový opar. Číst dĂĄle...


Jak odstranit pigmentové skvrny? 5 zp?sob?, jak se jich zbavit

23. září 2013 - Rubrika: Kožní nemoci

Jak odstranit pigmentové skvrny? 5 zp?sob?, jak se jich zbavitPigmentové skvrny se objevují na pokožce z n?kolika p?í?in. U n?kterých jedinc? se ve zvýšené mí?e vyskytují v pr?b?hu celého života, a to již od d?tství. ?asto se ale objevují spíše až v dosp?losti a také ve stá?í. Číst dĂĄle...


Jak odstranit je?né zrno: Babské rady pro jeho lé?bu

21. září 2013 - Rubrika: Kožní nemoci

Jak odstranit je?né zrno: Babské rady pro jeho lé?buJe?né zrno je hlavn? z estetického hlediska velmi nep?íjemnou záležitostí. Na okraji o?ních ví?ek se vytvo?í absces, který je na?ervenalý a zp?sobuje celkový otok ví?ka. Typickým p?íznakem je zvýšený tlak na oko, krom toho m?že je?né zrno docela bolet. Číst dĂĄle...


Pro? se d?lají opary? Jak se rychle zbavit oparu

13. září 2013 - Rubrika: Kožní nemoci

Pro? se d?lají opary? Jak se rychle zbavit oparuOpar je bolestivou nemocí, která se vyskytuje ve form? malých puchý?k?. Nej?ast?ji se vyskytuje v oblasti rt?, m?že se však objevit také u o?ních ví?ek, kde je obzvlášt? nep?íjemný. V neposlední ?ad? se pak opary objevují také u genitálií. Nemoc je nakažlivá, a to až do doby, než dojde k úplnému vyschnutí puchý?k?. Číst dĂĄle...


Jak na ku?í oko? Jak vypadá a ?ím jej odstranit?

12. září 2013 - Rubrika: Kožní nemoci

Jak na ku?í oko? Jak vypadá a ?ím jej odstranit?Pro zrohovat?lou pokožku na nohách, která vznikají p?edevším vlivem nošení špatné obuvi, se vžil pojem ku?í oko. Ku?í oka se objevují p?edevším na kloubech prst?, hlavn? u palce a malí?ku, které jsou v obuvi namáhány nejvíce. Číst dĂĄle...


Strana 5 z 6
«« « 1 2 3 4 5 6 » »»