Atopický ekzém u d?tí

24. srpen 2015     komentáře (1)  1014 objevnĂ˝ch slov

Atopický ekzém, chronické, siln? sv?divé zán?tlivé onemocn?ní k?že, které je dané p?emršt?nou reakcí lidského organismu na ur?itou látku. Atopický ekzém je sou?ástí tzv. atopického syndromu, kdy je ?asto spojen s výskytem dalších alergických projev?, jako je astma, alergie na potraviny, senná rýma, apod. Atopie je tedy projevem alergie a je dána geneticky. Pokud atopickým ekzémem trpí oba rodi?e, je až 80% pravd?podobnost, že dít? bude mít tytéž problémy. Je-li nemocí postižen pouze jeden z rodi??, pravd?podobnost se snižuje zhruba na 50%.

atopický ekzém u d?tíatopický ekzém u d?tí

Atopický ekzém u d?tí

Atopický ekzém, chronické, siln? sv?divé zán?tlivé onemocn?ní k?že, které je dané p?emršt?nou reakcí lidského organismu na ur?itou látku. Atopický ekzém je sou?ástí tzv. atopického syndromu, kdy je ?asto spojen s výskytem dalších alergických projev?, jako je astma, alergie na potraviny, senná rýma, apod. Atopie je tedy projevem alergie a je dána geneticky.

Pokud atopickým ekzémem trpí oba rodi?e, je až 80% pravd?podobnost, že dít? bude mít tytéž problémy. Je-li nemocí postižen pouze jeden z rodi??, pravd?podobnost se snižuje zhruba na 50%.

Jedná se o pom?rn? ?astou nemoc, která postihuje p?ibližn? 20% d?tí a 6% dosp?lých. V ?eské republice se s touto nemocí potýká až 10% obyvatel. Asi 60% d?tí trpících touto nemocí má první projevy ekzému mezi 2. – 4. m?sícem v?ku. Asi u 10ti% pacient? se nemoc projeví až v dosp?losti.

P?íznaky atopického ekzému

Jak již bylo ?e?eno, jde o zán?tlivé kožní onemocn?ní, které se nej?ast?ji projevuje suchou pokožkou, zarudnutím, zdu?ením nebo sv?d?ním. Atopický ekzém m?že p?ejít do formy mokvajících pupínk?, kde je pom?rn? velké riziko zanesení infekce.

Ekzémová ložiska mají tedy r?znou podobu:

  • chronické suché zesílené plochy se zvýrazn?ným kožním reliéfem, které mají šedor?žovou barvu a dochází k odlupování povrchu.
  • siln? zarudlé a lehce se šupinatící plochy
  • splývající drobné pupínky až puchý?ky
  • mokvající zarudlá ložiska postihující kožní povrch v r?zn? velkém rozsahu

Kojenecká forma

Nejd?íve se postižení projevuje u kojenc? v období mezi 2. – 4. m?sícem v?ku. Ekzém je velice sv?divý a pro d?ti opravdu nep?íjemný. Objevuje se p?evážn? na obli?eji a zbytku hlavi?ky, dále se p?esouvá na krk, v?tšinu trupu a kon?etiny. K?že d?tí je zarudlá, suchá a nep?íjemn? sv?dí. K nejv?tšímu zhoršení dochází mezi 9. – 10. m?sícem v?ku, z?ejm? zvýšenou pohybovou aktivitou. Tato forma obvykle trvá do druhého roku života.

D?tská forma

U starších d?tí se zán?tlivá ložiska ekzému p?esouvají do loketních a podkoleních jamek, na h?bety rukou a nohou, kolena, záp?stí a krk. Typické je st?ídání období náhlého prudkého zhoršení a období klidu. S v?kem projevy ekzému ustupují, zhruba u ¾ ekzematických d?tí se na prvním stupni ZŠ projevy nemoci vytratí.

Jak lé?it atopický ekzém?

Lé?ba dít?te s atopickým ekzémem musí být komplexní. Cílem je dostat pr?b?h nemoci pod kontrolu, p?i?emž každé dít? vyžaduje individuální lé?ebný plán. Lé?ba atopického ekzému spadá do kompetence d?tského léka?e, který mnohdy spolupracuje s dalšími specialisty – alergology, imunology, apod.

Léka? se pokusí vyhledat látku, která zp?sobuje alergickou reakci, což se poda?í jen velmi výjime?n?. Správným vodítkem k lé?b? jsou údaje o rodin? a prozkoumání d?di?ných dispozic.

Nejd?ležit?jší zásady lé?by:

  • Úprava životosprávy – úzká spolupráce rodi?? s léka?i, dostatek spánku a pohybu, praní oble?ení a l?žkovin v mýdle, používání bavln?ného oble?ení, atd.
  • Úprava životního prost?edí – omezit prašnost, udržovat dostate?nou vlhkost, využití ozdravných a láze?ských pobyt?, používání výrobk? ur?ených pro alergiky, apod.
  • Úprava stravovacího režimu – preventivní opat?ení (u rodin s v?tším rizikem), dlouhodobé kojení, vynechání rizikových potravin, apod.
  • Ošet?ování a lé?ba k?že – pravidelné promazávání pokožky, p?i zhoršení požít kortikoidy, imunomodula?ní léky, atd.
  • Celková lé?ba – p?edepsání a používání antihistaminik, používání antibiotik (v p?ípad? infekce), léky k podpo?e imunity, zabrán?ní škrábání a narušení pokožky, atd.

Co pom?že na atopický ekzém?

V dnešní dob? existuje spousta p?ípravk?, které vám pomohou v lé?b? atopického ekzému. Základem je tedy d?kladné promazávání pokožky hypoalergeními krémy a mastmi nebo speciálními oleji, které p?i aplikaci do vody vytvo?í na hladin? olejovou vrstvu, která následn? vytvá?í na pokožce ochranný film. Na mokvající ekzém m?žete použít obklady borovou vodou nebo he?mánkový odvar, vše podle snášenlivosti.

Také se doporu?ují ozdravné pobyty v lázních nebo dovolené u mo?e. Mo?e atopik?m velmi pomáhá, jelikož mo?ská voda zm?k?uje k?ži a usnad?uje odlu?ování suchých ?ástí a šupin. Skv?lé je tu i prost?edí, které je prosycené pozitivn? p?sobícími solemi, také jde p?evážn? o prost?edí bez prachu a dalších alergen?.

Autor Inzerce

Autor: InzerceHodnocenĂ­

2 hvÄ›zdiÄŤek / Hodnoceno: 3x


Přidat komentář (1)

Reklama

Čtěte také...

Jak lé?it atopický ekzém?

Jak lé?it atopický ekzém?

Atopický ekzém pat?í mezi kožní onemocn?ní, která postihují hlavn? d?ti. Zhruba u dvaceti procent lidí, u nichž se vyskytne, se však objevuje až v dosp?losti. Z tohoto pohledu se rozlišují t?i formy atopického ekzému- kojenecká, d?tská a dosp?lá. Zatímco u kojenc? se ekzém objevuje hlavn? na tvá?i?k…

Jak ošet?it popraskané paty? Babské rady

Jak ošet?it popraskané paty? Babské rady

Popraskané paty jsou kožním problémem, který jist? trápí celou ?adu z vás. Projevuje se spíše u lidí st?edního a staršího v?ku. K?že na pat? popraská z n?kolika d?vodu. Jde o onemocn?ní, kdy vlastn? dochází k odum?ení tkán?, nebo? nemá pot?ebnou hydrataci.


4 zp?soby, jak se provádí depilace nohou

4 zp?soby, jak se provádí depilace nohou

Chcete mít dokonale hladké nohy. Pak byste dámy m?ly v?d?t, jak na to. Depilace nohou se dá provád?t n?kolika zp?soby. Pominu-li oby?ejné vytrhávání chloupk? pinzetou, jsou v zásad? 4 možnosti, jak provést depilaci nohou.


Přidat komentář

Pro přidání komentáře se musíte přihlásit.

Komentáře

Stephan

středa, 10. květen 2017
17:16

Greetings! This is my 1st comment here so I just wanted to give a quick
shout out and say I genuinely enjoy reading your articles.
Can you suggest any other blogs/websites/forums
that cover the same subjects? Thanks a ton!