Kožní nemoci

Kožních nemocí existuje celá ?ada. B?hem svého života se jim nevyhne prakticky nikdo z nás. Mén? závažné kožní nemoci se p?itom dají lé?it pom?rn? snadno i doma.

Jak odstranit kožní znaménka?

24. červenec 2014 - Rubrika: Kožní nemoci

Jak odstranit kožní znaménka?Každý z nás má na t?le mate?ská znaménka. Jedná se o pigmentové skvrny, která jsou zcela b?žná. Jen ur?itá ?ást z nich se ?asem vyvine ve zhoubný kožní nádor – melanom. Odstran?ní znaménka, a? už z estetické ?i zdravotního d?vodu, je možné provést n?kolika zp?soby, vždy však pouze odborn?. Číst dĂĄle...


Jak ošet?it od?eniny a drobná poran?ní k?že?

1. červenec 2014 - Rubrika: Kožní nemoci

Jak ošet?it od?eniny a drobná poran?ní k?že?D?ti mají o prázdninách spoustu volného ?asu, a tak mají ?as d?lat r?zné vylomeniny. Rázem pak stoupá pravd?podobnost, že p?ijdou k n?jakému drobnému poran?ní k?že. Typicky se jedná hlavn? o od?eniny. Ty si samoz?ejm? mohou zp?sobit i dosp?lí. Ošet?ení k?že pat?í mezi základní znalosti, které by m?l mít každý z nás. Číst dĂĄle...


Jak lé?it lupénku?

6. květen 2014 - Rubrika: Kožní nemoci

Jak lé?it lupénku?Lupénka je kožním onemocn?ní, kterým je postiženo významné procento populace. Jen v ?eské republice se týká více než 200 tisíc obyvatel. Trpí jím zejména dosp?lí lidé. Onemocn?ní se dá rozd?lit na n?kolik druh?. Číst dĂĄle...


Jak odstranit kruhy pod o?ima? P?í?iny a rychlá pomoc

25. duben 2014 - Rubrika: Kožní nemoci

Nevzhledné kruhy pod o?ima se nej?ast?ji objevují po probd?lé noci. Mohou však mít i jiné p?í?iny. Nejedná se zpravidla o vážný problém, navíc se dá pom?rn? ú?inn? a rychle odstranit. V dnešním ?lánku si povíme, jaké jsou nejrychlejší zp?soby odstran?ní kruh? pod o?ima, které je dobré znát. Číst dĂĄle...


Jak lé?it impetigo: P?íznaky a lé?ba kožního onemocn?ní

15. duben 2014 - Rubrika: Kožní nemoci

Jak lé?it impetigo: P?íznaky a lé?ba kožního onemocn?níImpetigo je kožním onemocn?ním. Není p?íliš ?asté, tudíž mnozí z vás nejspíše ani netuší, co je to vlastn? za nemoc a jak se projevuje. Číst dĂĄle...


Pro? se d?lají jaterní skvrny na rukou a obli?eji? Babské rady na lé?bu sta?eckých skvrn

8. duben 2014 - Rubrika: Kožní nemoci

Pro? se d?lají jaterní skvrny na rukou a obli?eji? Babské rady na lé?bu sta?eckých skvrnJaterní skvrny, n?kdy také nazývané jako sta?ecké skvrny, se projevují na lidské k?ži, a to zejména v oblasti obli?eje. Vyskytují se ale také na rukou, p?ípadn? i v okolí krku. Pojem sta?ecké skvrny není p?esný, nebo? se skvrny nez?ídka kdy objevují už i u lidí v produktivním v?ku mezi 30 a 40 roky. Možná o tom ani nevíte a už se u vás také vyskytly. Jak vypadají a jak se dají lé?it? Číst dĂĄle...


Strana 2 z 6
«« « 1 2 3 4 5 6 » »»