Jak lé?it zarostlé nehty? Prevence proti zar?stání neht? na nohou a rukou

18. září 2014     komentáře (0)  625 objevnĂ˝ch slov

Zarostlé nehty jsou problémem, který trápí hlavn? lidi v mladším v?ku. Objevuje se zejména u prst? na nohou, mén? ?asto se pak zarostlé nehty objevují také na rukou. Jak vy?ešit potíže se zarostlým nehtem a jaká jsou možná preventivní opat?ení?

Jak lé?it zarostlé nehty? Prevence proti zar?stání neht? na nohou a rukouJak lé?it zarostlé nehty? Prevence proti zar?stání neht? na nohou a rukou

Zarostlé nehty jsou problémem, který trápí hlavn? lidi v mladším v?ku. Objevuje se zejména u prst? na nohou, mén? ?asto se pak zarostlé nehty objevují také na rukou. Jak vy?ešit potíže se zarostlým nehtem a jaká jsou možná preventivní opat?ení?

Co jsou zarostlé nehty?

Hovo?íme-li o zarostlých nehtech, je tím myšlen stav, kdy dojde k p?er?stání nehtu, který se postupn? vrývá až do pokožky. V pokro?ilejším stádiu m?že být tento problém pom?rn? bolestivou záležitostí. Pokud se objeví na prstech nohou, poci?ujete tuto bolest prakticky b?hem každého kroku, který ud?láte.

P?í?iny zarostlých neht?

Hlavní p?í?inou zar?stání neht? bývá ?asto jejich špatné a nedostate?né zast?ihávání. Na prstech nohou je pot?eba nehty st?íhat tak, aby nebyly p?íliš do oblouku.

Další p?í?iny zar?stání

  • Široké nehty
  • Širší nehtová ploténka
  • Nošení nevhodné obuvi

Zp?sob lé?by zarostlých neht?

Domácí lé?ba

Sami se problému zbavíte tak, že postižený nehet d?kladn? zast?ihnete. Pokud už je p?íliš zarostlý a zast?ihání je bolestivé, doporu?uji si nohy nejprve namo?it v teplé vodní lázni, dojde tak ke zm?k?ení neht?.

Zarostlé ?ásti nehtu lze odstranit také pomocí pilní?ku, kdy postupn? vypilujete tu ?ást, která se nachází mezi nehtem a k?ží.

Odborná lé?ba

Pokud je odstran?ní zarostlého nehtu p?íliš bolestivé, m?že p?ijít na ?adu operativní ?ešení, kdy dojde k úprav? postranních val? a rozší?ení nehtové ploténky. Po tomto zákroku by již k zar?stání neht? do pokožky nem?lo docházet.

V p?ípad?, že dojde k vytvo?ení zán?tu, nasazují se zpravidla ústní antibiotika.

Co je pot?eba

  • Pravidelná pé?e o nehty (st?ihání, pilování)
  • Nošení vhodné obuvi

Jak dlouho to potrvá?

Samotné odstran?ní zarostlé ?ásti nehtu vy?ešíte b?hem minutky. Bolest, která je vyvolána zán?tem, však obvykle ješt? n?jaký ten den p?etrvává.

Jaké budou náklady?

Je d?ležité dbát zejména na to, abyste m?li vždy dob?e st?ižené nehty. K tomu vám posta?í klasické n?žky na nehty, které stojí kolem 40 K?. Stejn? nákladnou položkou je pak po?ízení pilníku na nehty.

Autor Roman Beneš

Autor: Roman Beneš

Autor se v?nuje redaktorské ?innosti a psaní ?lánk?. Pravideln? p?ipívá na weby, které se v?nují tématice bydlení a financí. Profil zde: Google+HodnocenĂ­

2.4 hvÄ›zdiÄŤek / Hodnoceno: 5x


Přidat komentář (0)

Reklama

Čtěte také...

7 tip?, jak na mozoly na rukou a nohou

7 tip?, jak na mozoly na rukou a nohou

Znají to zejména ?emeslníci a další manuáln? pracující, ovšem s problémem se potýkají také vášniví zahrádká?i. Ten problém se jmenuje mozoly. Nej?ast?ji se vytvá?ejí na rukou, respektive v horní ?ásti dlaní, u prst?.

Jak lé?it mraven?ení a brn?ní rukou? P?í?iny necitlivosti rukou

Jak lé?it mraven?ení a brn?ní rukou? P?í?iny necitlivosti rukou

Trápí vás ?asté brn?ní a mraven?ení rukou? V ur?itých p?ípadech to nemusí znamenat náznak n?jak závažného onemocn?ní. Vždy je ale dobré se dopátrat p?í?iny a následn? provést preventivní opat?ení, p?ípadn? nastolit lé?bu, a? už odbornou ?i „domácí“.


Jak lé?it astma? Prevence proti astmatu

Jak lé?it astma? Prevence proti astmatu

Astmatem trpí v ?eské republice pom?rn? zna?ná ?ást populace, p?i?emž po?et postižených osob neustále p?ibývá. Jedná se chronické onemocn?ní, kdy dochází k zán?tu pr?duškové sliznice. Tím, že sliznice otéká, dochází ke zhoršení dýchání.

Jak lé?it spalni?ky a jaká je prevence proti vzniku spalni?ek?

Jak lé?it spalni?ky a jaká je prevence proti vzniku spalni?ek?

Spalni?ky jsou onemocn?ním, které postihuje malé d?ti ve v?ku kolem 5 let. V menší mí?e se pak mohou objevit také u starších d?tí a teenager?. Jedná se o nakažlivé infek?ní onemocn?ní, které je pom?rn? snadno lé?itelné.Přidat komentář

Pro přidání komentáře se musíte přihlásit.

Komentáře

Na tento příspěvek zatím nikdo nereagoval! Buďte první!