Praktické informace, jak lé?it nemoci všeho druhu. Poradíme, jak se zbavit lehkých bolestí i t?žkých onemocn?ní, jaká je prevence i následná lé?ba. Na kolik vás lé?ení vyjde a co k n?mu bude zapot?ebí.

Jak šetrn? vyndat t?ísku: 5 tip? na vytáhnutí t?ísky z prstu na ruce a noze

8. září 2013 - Rubrika: Poradna

Jak šetrn? vyndat t?ísku: 5 tip? na vytáhnutí t?ísky z prstu na ruce a nozeP?i práci se d?evem nebo i jen kontaktu s ním se vám jist? ob?as stane, že si zabodnete t?ísku do prstu na ruce ?i na noze. T?íska zp?sobí nep?íjemné píchnutí a vryje se do k?že. ÄŚĂ­st dále...


Jak odstranit kaz v zubu? P?íznaky zubního kazu a prevence proti jeho vzniku

7. září 2013 - Rubrika: Prevence

Jak odstranit kaz v zubu? P?íznaky zubního kazu a prevence proti jeho vznikuKaz v zubu je problémem, který b?hem života postihne snad každého z nás. P?í?inou jeho vzniku m?že být nedostate?ná a nekvalitní ústní hygiena, špatné stravovací návyky, genetické dispozice, ale také nap?íklad i malá produkce slin. ÄŚĂ­st dále...


Nepravidelná menstruace u dívek a žen: P?í?iny a možnosti lé?by

6. září 2013 - Rubrika: Ženské nemoci

Poruchy menstrua?ního cyklu mohu mít n?kolik p?í?in. Ženy by si jich m?ly v každém p?ípad? všímat a p?edcházet jejich p?ípadnému opakování. Ponejvíce nepravidelná menstruace provází dívky v období dospívání a ženy, které jsou v p?echodu. ÄŚĂ­st dále...


Jak lé?it spalni?ky a jaká je prevence proti vzniku spalni?ek?

5. září 2013 - Rubrika: D?tské nemoci

Jak lé?it spalni?ky a jaká je prevence proti vzniku spalni?ek?Spalni?ky jsou onemocn?ním, které postihuje malé d?ti ve v?ku kolem 5 let. V menší mí?e se pak mohou objevit také u starších d?tí a teenager?. Jedná se o nakažlivé infek?ní onemocn?ní, které je pom?rn? snadno lé?itelné. ÄŚĂ­st dále...


6 p?í?in pro? padají vlasy a jak padání vlas? zabránit u muž??

4. září 2013 - Rubrika: Nemoci

6 p?í?in pro? padají vlasy a jak padání vlas? zabránit u muž??Padání vlas? je ?ast?ji problémem u muž?. M?že být zp?sobeno mnoha faktory. K zabrán?ní padání vlas? je d?ležitá prevence, pravidelné a správné mytí vlas? a další postupy. ÄŚĂ­st dále...


Pomeran?ová k?že: 11 tip?, jak odstranit celulitidu na stehnech

3. září 2013 - Rubrika: Kožní nemoci

Pomeran?ová k?že: 11 tip?, jak odstranit celulitidu na stehnechCelulitida na stehnech trápí zejména ženy, p?i?emž nej?ast?ji se vyskytuje v oblasti stehen. Jde o zv?tšené tukové bu?ky, které vytvá?ejí na k?ži dolí?ky. Celulitida je zp?sobována mnoha faktory, od d?di?ných dispozic až po nesprávný pitný režim ?i sedavý zp?sob života. ÄŚĂ­st dále...


Strana 32 z 33
«« « 28 29 30 31 32 33 » »»

Reklama