Jak lé?it spalni?ky a jaká je prevence proti vzniku spalni?ek?

5. září 2013     komentáře (0)  668 objevnĂ˝ch slov

Spalni?ky jsou onemocn?ním, které postihuje malé d?ti ve v?ku kolem 5 let. V menší mí?e se pak mohou objevit také u starších d?tí a teenager?. Jedná se o nakažlivé infek?ní onemocn?ní, které je pom?rn? snadno lé?itelné.

foto: wikipedia.orgfoto: wikipedia.org

Spalni?ky jsou onemocn?ním, které postihuje malé d?ti ve v?ku kolem 5 let. V menší mí?e se pak mohou objevit také u starších d?tí a teenager?. Jedná se o nakažlivé infek?ní onemocn?ní, které je pom?rn? snadno lé?itelné.

P?i špatn? zvolené nebo nedostate?né lé?b? se však mohou projevit komplikace a další doprovodné nemoci, které jsou již mnohem závažn?jšího charakteru. Proto je d?ležité nepodcenit jejich lé?bu a nemoci zabránit také náležitou prevencí.

P?íznaky spalni?ek

Spalni?ky lze poznat podle t?chto p?íznak?:

  • Zvýšená teplota ( až 39 stup??)
  • Zán?t spojivek
  • Suchý kašel
  • Rýma
  • Pupínky a skvrny na tvá?ích a v ústech, po n?kolika dnech pak vyrážka na dalších místech t?la

Projev spalni?ek v krkuProjev spalni?ek v krku
Zdroj: wikipedia.org

Postup p?i lé?b? spalni?ek

Spalni?ky provází hlavn? zvýšená t?lesná teplota, kašel a také charakteristická kožní vyrážka.

B?hem lé?by je tak nutné neustále sledovat teplotu dít?te. M??ení pomocí teplom?ru provád?jte minimáln? dvakrát až t?ikrát za den.

Snížení hore?ky provád?jte p?íslušnými léky, které vám p?edepíše doktor. Využít lze také zábaly, které teplotu dít?te dokáží ú?inn? srazit.

P?i spalni?kách, které provází zvýšená t?lesná teplota, je d?ležitý dostate?ný p?ísun tekutin. T?lo se totiž více potí, což vede k odlivu tekutin, dít? se pak cítí více dehydratované.

P?i spalni?kách je nutné, aby dít? bylo b?hem lé?by v klidu, tedy na l?žku.

Pokud se lé?ba jeví jako neú?inná, to znamená, že vysoké hore?ky neustávají, ba naopak dochází k navýšení t?lesné teploty, je vhodné dít? hospitalizovat v nemocnici. V opa?ném p?ípad? mohou následovat ješt? vážn?jší problémy, nap?íklad zápal plic.

Nemoc m?že vyvolat také zán?t mozku, který vyústí v obrnu nebo trvalou poruchou mozku. Proto je d?ležité nemoc v žádném p?ípad? nepodce?ovat.

Je pot?eba ?íci, že dosud nejsou žádné léky, které by byly p?ímo ur?eny na lé?bu spalni?ek. P?edepsané léky od doktora se zam??ují hlavn? na podporu imunity dít?te. Je pot?eba zvýšit mimo jiné p?ísun vitamín?.

Prevence

Jedinou skute?nou prevencí proti spalni?kám je o?kování. Vakcinace je v ?eské republice plošná. Probíhá již od útlého v?ku dít?te.

První o?kování by m?lo nastat kolem 15. m?síce života, kdy dít? již nechrání protilátky, které získalo od matky. Další vakcinace pak probíhá p?l roku od první. O?kování proti spalni?kám je povinné.

Autor Roman Beneš

Autor: Roman Beneš

Autor se v?nuje redaktorské ?innosti a psaní ?lánk?. Pravideln? p?ipívá na weby, které se v?nují tématice bydlení a financí. Profil zde: Google+HodnocenĂ­

2.8 hvÄ›zdiÄŤek / Hodnoceno: 5x


Přidat komentář (0)

Reklama

Čtěte také...

Jak odstranit kaz v zubu? P?íznaky zubního kazu a prevence proti jeho vzniku

Jak odstranit kaz v zubu? P?íznaky zubního kazu a prevence proti jeho vzniku

Kaz v zubu je problémem, který b?hem života postihne snad každého z nás. P?í?inou jeho vzniku m?že být nedostate?ná a nekvalitní ústní hygiena, špatné stravovací návyky, genetické dispozice, ale také nap?íklad i malá produkce slin.

Jaká je cena o?kování proti klíš?ové encefalitid?? Pro? je dobré nechat se o?kovat

Jaká je cena o?kování proti klíš?ové encefalitid?? Pro? je dobré nechat se o?kovat

Blíží se jaro. S jeho p?íchodem se op?t zvýší výskyt klíš?at v ?eských lesích. A jak známo, tato drobná zví?átka dokážou ?lov?ku hodn? ublížit. Velmi rizikovou a závažnou nemocí je klíš?ová encefalitida.


Jak lé?it astma? Prevence proti astmatu

Jak lé?it astma? Prevence proti astmatu

Astmatem trpí v ?eské republice pom?rn? zna?ná ?ást populace, p?i?emž po?et postižených osob neustále p?ibývá. Jedná se chronické onemocn?ní, kdy dochází k zán?tu pr?duškové sliznice. Tím, že sliznice otéká, dochází ke zhoršení dýchání.

Jak lé?it zarostlé nehty? Prevence proti zar?stání neht? na nohou a rukou

Jak lé?it zarostlé nehty? Prevence proti zar?stání neht? na nohou a rukou

Zarostlé nehty jsou problémem, který trápí hlavn? lidi v mladším v?ku. Objevuje se zejména u prst? na nohou, mén? ?asto se pak zarostlé nehty objevují také na rukou. Jak vy?ešit potíže se zarostlým nehtem a jaká jsou možná preventivní opat?ení?Přidat komentář

Pro přidání komentáře se musíte přihlásit.

Komentáře

Na tento příspěvek zatím nikdo nereagoval! Buďte první!