Jak odstranit kaz v zubu? P?íznaky zubního kazu a prevence proti jeho vzniku

7. září 2013     komentáře (0)  1020 objevnĂ˝ch slov

Kaz v zubu je problémem, který b?hem života postihne snad každého z nás. P?í?inou jeho vzniku m?že být nedostate?ná a nekvalitní ústní hygiena, špatné stravovací návyky, genetické dispozice, ale také nap?íklad i malá produkce slin.

Jak odstranit kaz v zubu? P?íznaky zubního kazu a prevence proti jeho vznikuJak odstranit kaz v zubu? P?íznaky zubního kazu a prevence proti jeho vzniku

Kaz v zubu je problémem, který b?hem života postihne snad každého z nás. P?í?inou jeho vzniku m?že být nedostate?ná a nekvalitní ústní hygiena, špatné stravovací návyky, genetické dispozice, ale také nap?íklad i malá produkce slin.

Zubní kaz je vyvolán zubním plakem, který se usadí v h??e dostupných místech na zubu. Je tak typické, že se kaz tvo?í hlavn? v jamkách a kr?cích zub?, p?ípadn? ve škvírách, které jsou mezi nimi. V plaku se následn? usazují bakterie, ?ímž postupn? dochází k vytvo?ení kazu.

P?íznaky zubního kazu

Kaz v zubu dokáže nep?íjemn? potrápit, pokud se nelé?í. Klasickými pr?vodními jevy p?ítomnosti kazu jsou intenzivní bolesti zub?.

Jednoduše se to dá poznat už jen podle toho, že vás zub bolí ve chvíli, kdy jíte ?i pijete n?co studeného, nebo naopak konzumujete horké potraviny a tekutiny. Výjimkou není ani bolest v moment?, kdy okusíte sladké nebo t?eba kyselé pokrmy.

V po?áte?ních fázích kaz bolí jen b?hem jídla. Pokud je však již velký, bolest neustává. Trápí vás pak b?hem celého dne i v no?ních hodinách. Doprovodnými jevy pak mohou být bolesti hlavy nebo zvýšená teplota.

Pokud se zubní kaz nelé?í, m?že se stav zhoršit až natolik, že dojde k výskytu zán?tu v zubní d?eni. Zub se navíc rozpadne.

V nejt?žších p?ípadech, kdy se kaz v zubu nelé?í, m?že dojít i k zasažení jiných ?ástí t?la. Vyvrcholením pak v krajních p?ípadech bývají potíže se srde?ní ?inností, což m?že vyvolat smrt.

Prevence

Abyste zabránili výskytu zubních kaz?, je nesmírn? d?ležitá každodenní prevence. Základem je samoz?ejm? zubní hygiena, tedy ?išt?ní zub? pomocí kartá?ku a zubní pasty.

Obecn? platí, že nejlepší jsou zubní kartá?ky, které mají st?ední tvrdost. D?ti by pak m?ly používat spíše m?k?í kartá?ky, podobn? jako dosp?lí lidé, kte?í mají zvýšenou citlivost zub?.

Co se tý?e zubní pasty, je vhodné používat takovou, která bude obsahovat fluorid. Tato látka podporuje tvrdost zubní tkán?. Dále je dobré volit také zubní pasty s b?lícími ú?inky.

?išt?ní zub? provád?jte vždy minimáln? dvakrát denn?, ráno a ve?er. Ideální je, pokud si zuby budete ?istit po každém jídle.

Po vy?išt?ní je na míst? použít také zubní nit, kterou odstraníte zbytky jídel a plaku z mezizubních prostor.

Jako prevence proti zubnímu kazu je rovn?ž doporu?ováno vyhnout se konzumaci lepivých cukr?. Ty jsou nej?ast?ji obsaženy ve sladkostech.

Dále omezte konzumaci slazených nápoj?. Potraviny a tekutiny, které konzumujete, by m?ly obsahovat pot?ebné vitamíny, vlákniny a minerály.

Jak už jsem zmínil, k zabrán?ní výskytu zubního kazu p?ispívají i sliny. Z tohoto d?vodu je dobré žvýkat žvýka?ky. Ty totiž podporují tvorbu slin, ?ímž p?ispívají k samovolnému ?išt?ní úst zub?.

Samoz?ejmostí jsou pak pravidelné preventivní prohlídky u zubního léka?e.

Co je pot?eba k ?išt?ní zub?

  • Vhodný zubní kartá?ek ( ideáln? st?ední tvrdost)
  • Zubní pasta s fluoridem
  • Zubní nit
  • Ústní voda
  • Žvýka?ky

Lé?ba zubního kazu

Pokud zjistíte kaz v zubu, nebo máte podez?ení na jeho výskyt, je nutné vždy vyhledat zubního léka?e. Lé?bu nelze provád?t svépomocí.

Zuba? k odstran?ní kazu v zubu použije speciální stomatologické nástroje. Do uvoln?ní místa pak vloží plnící materiál ( z amalgámu apod.).

Nezapome?te, že kaz v zubu je nep?íjemnou záležitostí, která vás m?že hodn? potrápit, pokud ji nebudete ?ešit. Vždy dbejte na správnou prevenci, pravidelné prohlídky u zuba?e a také zdravou stravu.

Jak dlouho lé?ba potrvá?

Lé?ba zubního kazu, pokud je již identifikován, závisí na jeho velikosti. Pokud jde o malý kaz, zákrok zuba? provede b?hem jednoho sezení.

V horších p?ípadech však m?že dojít k vytržení zubu a dalším zákrok?m, kdy se pak doba lé?by výrazn? prodlužuje.

Autor Roman Beneš

Autor: Roman Beneš

Autor se v?nuje redaktorské ?innosti a psaní ?lánk?. Pravideln? p?ipívá na weby, které se v?nují tématice bydlení a financí. Profil zde: Google+HodnocenĂ­

3 hvÄ›zdiÄŤek / Hodnoceno: 6x


Přidat komentář (0)

Reklama

Čtěte také...

Jak lé?it spalni?ky a jaká je prevence proti vzniku spalni?ek?

Jak lé?it spalni?ky a jaká je prevence proti vzniku spalni?ek?

Spalni?ky jsou onemocn?ním, které postihuje malé d?ti ve v?ku kolem 5 let. V menší mí?e se pak mohou objevit také u starších d?tí a teenager?. Jedná se o nakažlivé infek?ní onemocn?ní, které je pom?rn? snadno lé?itelné.

Jak odstranit je?né zrno: Babské rady pro jeho lé?bu

Jak odstranit je?né zrno: Babské rady pro jeho lé?bu

Je?né zrno je hlavn? z estetického hlediska velmi nep?íjemnou záležitostí. Na okraji o?ních ví?ek se vytvo?í absces, který je na?ervenalý a zp?sobuje celkový otok ví?ka. Typickým p?íznakem je zvýšený tlak na oko, krom toho m?že je?né zrno docela bolet.


Babské rady na bolesti zub?

Babské rady na bolesti zub?

Bolest zub? je vyvolána špatnou pé?í o n?. Pokud si pravideln? ne?istíte zuby, p?ípadn? ?išt?ní provádíte špatným zp?sobem, je nasnad?, že vás bolest d?íve ?i pozd?ji p?epadne. Obvykle je jasným p?íznakem toho, že jsou zuby zkažené. Je tak vhodné co nejd?íve zajít k zubnímu léka?i. Od bolesti zub? s…

Babské rady jak na p?írodní domácí b?lení zub?

Babské rady jak na p?írodní domácí b?lení zub?

V d?sledku konzumace n?kterých potravin a také špatné ústní hygieny mají mnozí z nás problém s tím, že jim žloutnou zuby. Kdo nemá ?istý a bílý chrup, ten se musí p?i každém úsm?vu potýkat s ostychem a obavou, zda-li si tohoto neduhu nevšimne jeho okolí. P?itom sta?í ud?lat pár drobností a zuby moho…Přidat komentář

Pro přidání komentáře se musíte přihlásit.

Komentáře

Na tento příspěvek zatím nikdo nereagoval! Buďte první!