Praktické informace, jak lé?it nemoci všeho druhu. Poradíme, jak se zbavit lehkých bolestí i t?žkých onemocn?ní, jaká je prevence i následná lé?ba. Na kolik vás lé?ení vyjde a co k n?mu bude zapot?ebí.

10 tip?, jak odstranit toxiny z t?la a detoxikace organismu

20. září 2013 - Rubrika: Poradna

10 tip?, jak odstranit toxiny z t?la a detoxikace organismuDetoxikace organismu má pro vaše zdraví velký význam. Pokud se t?lo zbaví škodlivých látek, dojde k jeho pro?išt?ní a op?tovnému nastartování, zvládne pak v?tší zát?ž. ÄŚĂ­st dále...


Jak uvolnit ztuhlý krk? P?í?iny a odstran?ní

19. září 2013 - Rubrika: Poradna

Jak uvolnit ztuhlý krk? P?í?iny a odstran?níZtuhlé kr?ní svalstvo je problémem, který trápí p?edevším lidi se sedavým zam?stnáním a také ty z vás, kte?í se obecn? p?íliš nehýbají, neholdují sportu a pohybovým aktivitám. Dlouhodobé potíže se ztuhlým krkem mohou vyústit v komplikovan?jší zdravotní potíže. ÄŚĂ­st dále...


Jak lé?it opruzeniny u d?tí: 5 rad, jak zabránit vzniku opruzenin

18. září 2013 - Rubrika: D?tské nemoci

Jak lé?it opruzeniny u d?tí: 5 rad, jak zabránit vzniku opruzeninOpruzeniny u miminek ?eší snad všechny maminky. Jedná se o zarudlá místa na pokožce, která vznikají v d?sledku zvýšené vlhkosti. Nej?ast?ji za?ínají u kone?níku, postupn? se pak mohou rozší?it i do dalších oblastí na t?la. Pokud se problém ne?eší, m?že dít?ti p?ivodit sv?divé pocity, v horších p?ípadech dokonce až bolestivé útrapy. ÄŚĂ­st dále...


Jak lé?it návaly horka u žen? Jaké jsou p?í?iny

17. září 2013 - Rubrika: Ženské nemoci

Jak lé?it návaly horka u žen? Jaké jsou p?í?inyU žen b?hem jejich života objevují r?zné výkyvy organismu. ?astým jevem jsou návaly horka, které ženy poci?ují v oblasti obli?eje a horních kon?etin. Problém m?že mít n?kolik p?í?in. Teprve podle jejich identifikace je možné provést ú?innou lé?bu. ÄŚĂ­st dále...


Jak odstranit druhou bradu?

16. září 2013 - Rubrika: Poradna

Jak odstranit druhou bradu?Dvojitá brada se b?hem života m?že objevit prakticky u každého z nás. Jedná se o stav, kdy dochází k nahrnutí k?že a tuku do oblasti pod bradou. ÄŚĂ­st dále...


7 tip? jak se úsp?šn? zbavit chrápání a doporu?ené léky proti chrápání

15. září 2013 - Rubrika: Poradna

7 tip? jak se úsp?šn? zbavit chrápání a doporu?ené léky proti chrápáníMnozí z nás si teprve až po upozorn?ní od partnera uv?domí, že b?hem noci chrápou. Každodenní chrápání je velmi nep?íjemné hlavn? pro ostatní osoby, které spí ve vašem okolí. ÄŚĂ­st dále...


Strana 30 z 33
«« « 26 27 28 29 30 31 32 33 » »»

Reklama