Nepravidelná menstruace u dívek a žen: P?í?iny a možnosti lé?by

6. září 2013     komentáře (1)  550 objevnĂ˝ch slov

Poruchy menstrua?ního cyklu mohu mít n?kolik p?í?in. Ženy by si jich m?ly v každém p?ípad? všímat a p?edcházet jejich p?ípadnému opakování. Ponejvíce nepravidelná menstruace provází dívky v období dospívání a ženy, které jsou v p?echodu.

Poruchy menstrua?ního cyklu mohu mít n?kolik p?í?in. Ženy by si jich m?ly v každém p?ípad? všímat a p?edcházet jejich p?ípadnému opakování. Ponejvíce nepravidelná menstruace provází dívky v období dospívání a ženy, které jsou v p?echodu.

Práv? v t?chto obdobích totiž dochází k nejv?tší nerovnováze hormonální hladiny, která stojí za nepravidelnou menstruací.

P?í?iny nepravidelné menstruace

P?í?iny nepravidelné menstruace mohou být zp?sobeny na r?zných úrovních t?la. Typicky se nap?íklad u žen, které sportují, objevují v mozku. P?i poruše štítné žlázy ale pro zm?nu tkví jádro problému jinde.

Je pot?eba, aby rovnováha mezi jednotlivými orgány, které zajiš?ují menstrua?ní cyklus, byla co nejlepší.

Každou p?í?inu nepravidelného menstrua?ního cyklu je pot?eba správn? identifikovat. Ženy by se tak m?ly dostavit ke svému gynekologovi, který zjistí, jaká p?í?ina za tímto jevem stojí. M?že to být drobnost.

D?ležité je, aby došlo k vylou?ení nebo naopak identifikování toho, zda problém nenastal v souvislosti s organickou poruchou.

Typicky se jedná o r?zné zán?ty, ale také nádory nebo mimod?ložní t?hotenství. Jedin? d?kladné gynekologické vyšet?ení, kdy bude využito i ultrazvuku, dokáže rozeznat pravou p?í?inu nepravidelné menstruace.

Pokud je vylou?eno organické porušení, dochází ke zjišt?ní hormonální hladiny.

Pr?vodním je pak také vyšet?ení štítné žlázy. I její porucha totiž m?že vést k tomu, že menstrua?ní krvácení bude nepravidelné.

Co je pot?eba k lé?b? nepravidelné menstruace

  • Návšt?va gynekologa a d?kladné vyšet?ení
  • Sledování menstruace, intenzity a doby krvácení

Jak lé?it nepravidelnou menstruaci

Záleží mimo jiné na to, zda se jedná o hormonální nebo organickou poruchu. Na základ? tohoto zjišt?ní je pak provád?na p?íslušná lé?ba. Záleží také na tom, v jakých intervalech a s jakou intenzitou k menstruaci dochází.

Pokud je krvácení slabé a je mezi ním delší ?asové rozp?tí, obvykle není vyžadována žádná lé?ba. Pokud je naopak krvácení silné a ?asté, lze aplikovat lé?bu hormonálními antikoncep?ními p?ípravky. P?ípadn? se také aplikuje nitrod?ložní t?lísko, které obsahuje hormonální složky.

P?i nepravidelné menstruaci je vždy pot?eba konzultací a odborného vyšet?ení u doktora specialisty. Na toto by m?la myslet každá žena, která zjistí, že její menstruace není v norm?.

Autor Roman Beneš

Autor: Roman Beneš

Autor se v?nuje redaktorské ?innosti a psaní ?lánk?. Pravideln? p?ipívá na weby, které se v?nují tématice bydlení a financí. Profil zde: Google+HodnocenĂ­

1.67 hvÄ›zdiÄŤek / Hodnoceno: 3x


Přidat komentář (1)

Reklama

Čtěte také...

Jak na bolavá záda? Cviky a další možnosti lé?by

Jak na bolavá záda? Cviky a další možnosti lé?by

Bolest zad pat?í k problém?m, které se b?hem života d?íve ?i pozd?ji dotknou drtivé v?tšiny z nás. M?že se jednat jen o chvilkový problém, který nemá nijak závažnou p?í?inu, ovšem bolest zad m?že být zp?sobena také onemocn?ním t?lesných orgán? a dlouhodob?jšími potížemi s páte?í a svalstvem. Podle t…

Co pomáhá na bolest paty? Hlavní p?í?iny a možnosti odstran?ní bolesti pat

Co pomáhá na bolest paty? Hlavní p?í?iny a možnosti odstran?ní bolesti pat

P?i ch?zi a dalších fyzických aktivitách dochází k náraz?m chodidel o zem. Nejvíce na to doplácejí paty. Ty mají za cíl tyto nárazy co nejvíce tlumit. N?kdy se ale stane, že vás náhled p?epadne bolest paty a vy p?itom v?bec nevíte, co ji zap?í?inilo. Odstran?ní bolesti pak m?že být velmi složité, ne…


Jak dlouho trvá ovulace?

Jak dlouho trvá ovulace?

Pro úsp?šné oplození je d?ležité správn? na?asovat pohlavní styk vzhledem k dob? ovulace. Je nutné mít na pam?ti, že ženské vají?ko má životnost jen maximáln? kolem 24 hodin (mužské spermie p?ežívají až t?i dny). Ovulace p?itom trvá r?zn? dlouho.

Jak se pozná anorexie? Hlavní p?í?iny mentální anorexie a lé?ba

Jak se pozná anorexie? Hlavní p?í?iny mentální anorexie a lé?ba

Anorexie je onemocn?ním, které se dotýká p?evážn? mladých žen a dívek. ?adí se mezi psychická onemocn?ní, která souvisejí s tím, že postižené osoby mají utkv?lou p?edstavu, že jejich postava a t?lesná hmotnost nejsou v po?ádku.Přidat komentář

Pro přidání komentáře se musíte přihlásit.

Komentáře

Ray

středa, 11. říjen 2017
00:39

This text is priceless. Where can I find out more?