Pomeran?ová k?že: 11 tip?, jak odstranit celulitidu na stehnech

3. září 2013     komentáře (0)  581 objevnĂ˝ch slov

Celulitida na stehnech trápí zejména ženy, p?i?emž nej?ast?ji se vyskytuje v oblasti stehen. Jde o zv?tšené tukové bu?ky, které vytvá?ejí na k?ži dolí?ky. Celulitida je zp?sobována mnoha faktory, od d?di?ných dispozic až po nesprávný pitný režim ?i sedavý zp?sob života.

Pomeran?ová k?že: 11 tip?, jak odstranit celulitidu na stehnechPomeran?ová k?že: 11 tip?, jak odstranit celulitidu na stehnech

Celulitida na stehnech trápí zejména ženy, p?i?emž nej?ast?ji se vyskytuje v oblasti stehen. Jde o zv?tšené tukové bu?ky, které vytvá?ejí na k?ži dolí?ky. Celulitida je zp?sobována mnoha faktory, od d?di?ných dispozic až po nesprávný pitný režim ?i sedavý zp?sob života.

Zp?soby odstran?ní celulitidy

K rychlému odstran?ní celulitidy je vhodné navštívit kosmetický salon, existují i další možnosti. Zde je vý?et n?jvýznamn?jších z nich:

1. Radiofrekvence - pokožka je zah?áta na vysokou teplotu a dochází k jejímu vypnutí.

2. Liposukce pomocí ultrazvuku - ultrazvuk ni?í tukové bu?ky, které zp?sobují vznik celulitidy.

3. Lymfodrenáž - masáž, p?i níž jsou z t?la odstra?ovány toxiny.

4. Karboxyterapie - do kožních bun?k je vhán?n oxid uhli?itý, který zp?sobí lepší prokrvení.

5. Používání pilulek - n?které firmy vyráb?jí pilulky, které mohou pomoci p?i potížích s celulitidou. O jejich ú?innosti se však vedou diskuze.

6. Pravidelné cvi?ení - dostatek pohybu je jednou z možností, jak se v?bec vyvarovat vzniku celulitidy. Nap?íklad aerobik však pomáhá posilovat svaly a také lépe prokrvovat pokožku, ?ímž dochází k odstran?ní tukových bun?k.

7. Diety - dieta proti celulitid? je možností, která se ale v praxi p?íliš neosv?d?uje. Tím, že ztratíte pár kil na hmotnosti, ale m?žete snížit riziko vzniku celulitidy. Lidé, kte?í trpí tímto onemocn?ním k?že, jsou dosti ?asto také obézní, takže obojí jde ruku v ruce.

8. Krémy proti celulitid? - jsou k dostání v lékárnách i na internetu. Tyto p?írodní krémy jsou velice ú?inné a jejich cena se pohybuje od 500 - 800 K?.

9. Pravidelné masáže - masáže kon?etin pomáhají zmenšit riziko vzniku celulitidy

10. Plavání - souvisí s pohybem. Plavání je p?i lé?b? celulitidy v?ele doporu?ováno

11. Sauna - pomáhá odstra?ovat tuky z t?la

Nejlepším zp?sobem je samoz?ejm? kombinace více postup?, hodn? pohybu, zdravé stravování a používat dopl?ky stravy.

Prevence

Prevence je d?ležitá k tomu, abyste minimalizovali riziko vzniku celulitidy. D?ležitá je vyvážená strava, dostate?ný p?ísun vitamín?. Je také pot?eba pravideln? se hýbat, cvi?it, zkrátka být v pohybu.

Co je pot?eba k odstran?ní celulitidy

  • Návšt?va kosmetického salonu
  • Zdravá strava
  • Cvi?ení
  • Dietní programy

Jak dlouho odstran?ní celulitidy potrvá?

Doba odstran?ní se po?ítá spíše na týdny a m?síce, záleží na zvoleném postupu.

Jaké budou náklady?

Odstran?ní celulitidy je dražší, pokud navštívíte specialisty nebo kosmetický salon. Nap?íklad taková liposukce vás m?že vyjít od 5.000 do 20.000K?. Dopl?ky stravy se pak pohybují v rozmezí 500 - 1000 K?.

Autor Roman Beneš

Autor: Roman Beneš

Autor se v?nuje redaktorské ?innosti a psaní ?lánk?. Pravideln? p?ipívá na weby, které se v?nují tématice bydlení a financí. Profil zde: Google+HodnocenĂ­

3 hvÄ›zdiÄŤek / Hodnoceno: 2x


Přidat komentář (0)

Reklama

Čtěte také...

Jak odstranit strie: Pom?že p?írodní krém?

Jak odstranit strie: Pom?že p?írodní krém?

Strie jsou drobnými jizvami, které se vyskytují p?evážn? u žen, ovšem mohou trápit také muže, a to p?edevším tehdy, pokud u nich dojde k rychlému nár?stu svalové hmoty. Nez?ídka kdy jsou také následkem rychlého p?ibrání t?lesné hmotnosti – tloustnutí. U žen se ponejvíce vyskytují v souvislosti s t?h…

Jak odstranit kožní znaménka?

Jak odstranit kožní znaménka?

Každý z nás má na t?le mate?ská znaménka. Jedná se o pigmentové skvrny, která jsou zcela b?žná. Jen ur?itá ?ást z nich se ?asem vyvine ve zhoubný kožní nádor – melanom. Odstran?ní znaménka, a? už z estetické ?i zdravotního d?vodu, je možné provést n?kolika zp?soby, vždy však pouze odborn?.


Jak na ku?í oko? Jak vypadá a ?ím jej odstranit?

Jak na ku?í oko? Jak vypadá a ?ím jej odstranit?

Pro zrohovat?lou pokožku na nohách, která vznikají p?edevším vlivem nošení špatné obuvi, se vžil pojem ku?í oko. Ku?í oka se objevují p?edevším na kloubech prst?, hlavn? u palce a malí?ku, které jsou v obuvi namáhány nejvíce.

Návod, jak odstranit jizvy po akné

Návod, jak odstranit jizvy po akné

Akné je v?tšinou záležitostí teenager?, nicmén? i v pozd?jším v?ku se objevuje zhruba u desetiny populace. Jedná se o pupínky, které se tvo?í p?edevším na obli?eji.Přidat komentář

Pro přidání komentáře se musíte přihlásit.

Komentáře

Na tento příspěvek zatím nikdo nereagoval! Buďte první!