Jak šetrn? vyndat t?ísku: 5 tip? na vytáhnutí t?ísky z prstu na ruce a noze

8. září 2013     komentáře (0)  759 objevnĂ˝ch slov

P?i práci se d?evem nebo i jen kontaktu s ním se vám jist? ob?as stane, že si zabodnete t?ísku do prstu na ruce ?i na noze. T?íska zp?sobí nep?íjemné píchnutí a vryje se do k?že.

foto: wikipedia.orgfoto: wikipedia.org

P?i práci se d?evem nebo i jen kontaktu s ním se vám jist? ob?as stane, že si zabodnete t?ísku do prstu na ruce ?i na noze. T?íska zp?sobí nep?íjemné píchnutí a vryje se do k?že.

Ur?it? máte osv?d?ený zp?sob, jak jí vytáhnout, nicmén? není na škodu se dozv?d?t, jakou jsou možnosti vytáhnutí t?ísky tak, aby vás to bolelo co nejmén?.

Postupy vytáhnutí t?ísky

1. Použití jehly

Osv?d?eným postupem pro vyndání t?ísky z prstu je použití oby?ejné jehly. Používá se ve chvíli, kdy je t?íska hodn? zarytá a nevy?nívá z k?že, takže ji nelze snadno vytáhnout pomocí sev?ením mezi nehty.

Postižené místo nejprve dezinfikujte. Stejn? tak je pot?eba dezinfikovat také samotnou jehlu, aby se do pod k?ži nedostaly bakterie, které by zp?sobily zán?t.

Špi?ku jehly opatrn? zabodn?te do k?že v míst?, kde se nachází t?íska. Vzniklým otvorem pak t?ísku jednoduše vytáhn?te. Po vytáhnutí místo op?t dezinfikujte.

2. Nabobtnání k?že

Pro odstran?ní zad?ené t?ísky je možné také nechat k?ži nabobtnat v horké vod?. Prst jednoduše vložíte na zhruba deset až patnáct minut do horké vody se sodou.

T?íska pak po ?ase sama vyleze, p?ípadn? povystoupí, takže se k ní snadn?ji dostanete pomocí jehly ?i pinzety.

3. Použití náplasti

Na místo, kde je t?íska zad?ená, nalepte oby?ejnou náplast, p?ípadn? náplast na ku?í oka nebo bradavice. Necháte ji zde n?kolik hodin.

T?íska se díky náplasti dostane blíže k povrchu k?že, odkud ji už vytáhnete pomocí pinzety.

4. Použití lepící pásky

Rychlý zp?sob, kdy na t?ísku nalepíte oby?ejnou lepící pásku, kterou následn? rychle odtrhnete. T?íska se nalepí na pásku a p?i odtržení vyjede z k?že.

Tento postup je vhodný hlavn? ve chvíli, kdy na postiženém míst? máte více t?ísek naráz, jejichž postupné odstra?ování by bylo náro?né a p?íliš zdlouhavé.

5. Použití mastnoty

Aby t?íska snadno vyklouzla, je možné její k?ži pot?ít olejem, tukem nebo t?eba špekem. Rovn?ž se dá použít nap?íklad i mýdlová p?na.

Co je pot?eba k vytáhnutí t?ísky

  • Pinzeta
  • Ostrá jehla
  • Lepicí páska
  • Náplast
  • Olej, mýdlová p?na
  • Horká voda

Jak dlouho vytáhnutí t?ísky potrvá?

Pokud je t?íska t?sn? u povrchu k?že, pak bude její vytáhnutí otázkou pár desítek vte?in. Je-li ovšem hodn? zaražená, po?ítejte s bolestiv?jším a také delším úkonem.

V moment?, kdy vás bude t?íska v prstu na ruce nebo noze hodn? bolet a nep?jde vyndat, rad?ji zajd?te k doktorovi, který ji odborn? vytáhne.

Jaké budou náklady na vytáhnutí t?ísky?

Vyndat t?ísku není finan?n? náro?nou záležitostí. Vzhledem k tomu, že si vysta?íte s ná?iním, které doma b?žn? používáte, není t?eba nic kupovat.

Autor Roman Beneš

Autor: Roman Beneš

Autor se v?nuje redaktorské ?innosti a psaní ?lánk?. Pravideln? p?ipívá na weby, které se v?nují tématice bydlení a financí. Profil zde: Google+HodnocenĂ­

3.2 hvÄ›zdiÄŤek / Hodnoceno: 15x


Přidat komentář (0)

Reklama

Čtěte také...

Bradavice na ruce a na noze: 10 tip?, jak odstranit bradavice

Bradavice na ruce a na noze: 10 tip?, jak odstranit bradavice

Bradavice jsou výr?stky na k?ži, které trápí pom?rn? zna?nou ?ást populace. Jedná se vlastn? o shluk odum?elých kožních bun?k. P?í?inou vzniku bradavic je zejména snížená obranyschopnost organismu a také nedostatek vitamín?, hlavn? vitamínu A a C, které pomáhají vyživovat pokožku.

Jak na žluté prsty od nikotinu? Aby ku?áka neprozradily žluté ruce a nehty

Jak na žluté prsty od nikotinu? Aby ku?áka neprozradily žluté ruce a nehty

Víte, jak se pozná, že jste silným ku?ákem? Sta?í jeden pohled na vaše ruce, respektive prsty. A hned má ?lov?k jasno, že denn? vykou?íte velké množství cigaret. Prsty, mezi nimiž totiž svíráte cigaretu, jsou zažloutlé.


Jak lé?it vbo?ený palec a kladívkové prsty?

Jak lé?it vbo?ený palec a kladívkové prsty?

Mezi ?asté a nep?íjemné deformity nohou ?adíme mimo jiné vbo?ený palec, kladívkové prsty a ostruhy na pat?. D?ležitým aspektem, který jejich vznik ovliv?uje, je správná prevence. Poj?me se spole?n? podívat na to, jak vbo?enému palci a kladívkovým prst?m ú?inn? p?edcházet.

Jak bezpe?n? vytáhnout p?isáté klíšt? a jaké jsou p?íznaky nákazy?

Jak bezpe?n? vytáhnout p?isáté klíšt? a jaké jsou p?íznaky nákazy?

Zakousnuté klíšt? m?že natropit spoustu neplech. Situaci, kdy se vám klíšt? p?isaje na k?ži, se nem?žete stoprocentn? vyhnout, ani když budete používat nejkvalitn?jší repelenty.Přidat komentář

Pro přidání komentáře se musíte přihlásit.

Komentáře

Na tento příspěvek zatím nikdo nereagoval! Buďte první!