Jak odstranit druhou bradu?

16. září 2013     komentáře (0)  866 objevnĂ˝ch slov

Dvojitá brada se b?hem života m?že objevit prakticky u každého z nás. Jedná se o stav, kdy dochází k nahrnutí k?že a tuku do oblasti pod bradou.

Jak odstranit druhou bradu?Jak odstranit druhou bradu?

Dvojitá brada se b?hem života m?že objevit prakticky u každého z nás. Jedná se o stav, kdy dochází k nahrnutí k?že a tuku do oblasti pod bradou.

?asto bývá p?íznakem nadváhy a obezity, projevit se však m?že i u lidí, kte?í mají menší a siln?jší krk. Tím, jak pokožka p?irozen? stárne, dochází k jejímu uvol?ování.

Ztráta pevnosti a pružnosti k?že a hromad?ní tuku se pak projeví práv? ve výskytu druhé brady. Problémy s druhou bradou se týkají hlavn? lidí ve st?ední a starší generaci.

Postupy

Chirurgické zákroky

K odstran?ní druhé brady lze provést chirurgický zákrok, kdy dojde k odsátí tuku takzvanou liposukcí.

Pomáhá také úprava podbradku a modelace brady p?i zákroku, který se ozna?uje jako facelift. Tyto postupy je samoz?ejm? bezpodmíne?n? nutné vykonávat u specialist?.

Domácí cvi?ení

Jako prevence proti vzniku druhé brady a zárove? i její zmenšení poté, co se již utvo?í, je možné provád?t i r?zná domácí cvi?ení, která je více ?i mén? efektivní. Vyzkoušejte nap?íklad tyto:

Každý den po ránu si n?kolikrát za sebou p?itla?te jazyk na spodní patro. Dojde k napínání svalu na brad?. K?že tak bude neustále napínána a povolována.

Hýbejte s hlavou z jedné strany na druhou. I pouhé zaklán?ní a otá?ení hlavy m?že být efektivní.

Pro domácí cvi?ení, které zabra?uje výskytu druhé brady, pomáhá také vyslovování ur?itých písmen, díky nimž dochází k protahování sval? v okolí brady.

Zkuste si nap?íklad každý den po dobu n?kolika minut vyslovovat nahlas a výrazn? písmeno E. Dále pomáhá také kombinace písmen X a O.

Prevence

Prevencí proti výskytu druhé brady je p?edevším správné držení t?la, procvi?ování sval? v oblasti brady a krku, dále pak zdravý jídelní?ek, pitný režim.

Pár hodin p?ed spánkem je pot?eba omezit p?ísun tekutin. Ty se totiž b?hem noci zadržují v t?le, což rovn?ž p?ispívá k vytahování k?že, v?etn? míst v obli?eji a na krku.

V neposlední ?ad? byste se m?li starat o svoji ple?. Ple?ové krémy nanášejte vždy ve sm?ru zezdola nahoru. Nebude tak docházet k postupnému povolování k?že v oblasti krku a brady.

Co je pot?eba?

  • Úprava jídelní?ku, která povede ke snížení t?lesné hmotnosti
  • Správný pitný režim
  • Užívání vhodných ple?ových krém?
  • Dostate?ný pohyb
  • Pravidelná cvi?ení na protažení krku a hlavy

Jak dlouho to potrvá?

Pokud zvolíte chirurgický zákrok, kdy vám z okolí brady a krku bude odsát tuk a upravena pokožka, zbavíte se druhé brady velmi rychle. Zákrok totiž není nijak náro?ný. Prakticky již druhý den bude po starostech.

Pokud se již druhá brada objeví a nechcete podstupovat operativní zákrok, bude její odstran?ní ?i alespo? zmenšení dlouhodob?jší záležitostí. Chce to tedy pat?i?nou trp?livost a hlavn? výdrž p?i provozování cvik?, které slouží k jejímu odstran?ní.

Kolik to bude stát?

Nákladná je operace podbradku. Její celková cena se m?že pohybovat až kolem 10.000 K?.

Oproti tomu je provád?ní b?žných cvik?, prevence a úprava jídelní?ku ?i pitného režimu s prakticky nulovými náklady navíc.

Autor Roman Beneš

Autor: Roman Beneš

Autor se v?nuje redaktorské ?innosti a psaní ?lánk?. Pravideln? p?ipívá na weby, které se v?nují tématice bydlení a financí. Profil zde: Google+HodnocenĂ­

1.5 hvÄ›zdiÄŤek / Hodnoceno: 4x


Přidat komentář (0)

Reklama

Čtěte také...

Jak odstranit kožní znaménka?

Jak odstranit kožní znaménka?

Každý z nás má na t?le mate?ská znaménka. Jedná se o pigmentové skvrny, která jsou zcela b?žná. Jen ur?itá ?ást z nich se ?asem vyvine ve zhoubný kožní nádor – melanom. Odstran?ní znaménka, a? už z estetické ?i zdravotního d?vodu, je možné provést n?kolika zp?soby, vždy však pouze odborn?.

Jak na ku?í oko? Jak vypadá a ?ím jej odstranit?

Jak na ku?í oko? Jak vypadá a ?ím jej odstranit?

Pro zrohovat?lou pokožku na nohách, která vznikají p?edevším vlivem nošení špatné obuvi, se vžil pojem ku?í oko. Ku?í oka se objevují p?edevším na kloubech prst?, hlavn? u palce a malí?ku, které jsou v obuvi namáhány nejvíce.


Návod, jak odstranit jizvy po akné

Návod, jak odstranit jizvy po akné

Akné je v?tšinou záležitostí teenager?, nicmén? i v pozd?jším v?ku se objevuje zhruba u desetiny populace. Jedná se o pupínky, které se tvo?í p?edevším na obli?eji.

4 tipy, jak ú?inn? odstranit pálení žáhy

4 tipy, jak ú?inn? odstranit pálení žáhy

Pálení žáhy trápí spoustu z nás. Kdo tento problém nikdy nem?l, m?že se ozna?it za š?astného ?lov?ka. Co to vlastn? pálení žáhy je, jak se projevuje a jakým zp?sobem se tohoto problému m?žete efektivn? zbavit? To je p?edm?tem dnešního ?lánku.Přidat komentář

Pro přidání komentáře se musíte přihlásit.

Komentáře

Na tento příspěvek zatím nikdo nereagoval! Buďte první!