Jak uvolnit ztuhlý krk? P?í?iny a odstran?ní

19. září 2013     komentáře (1)  674 objevnĂ˝ch slov

Ztuhlé kr?ní svalstvo je problémem, který trápí p?edevším lidi se sedavým zam?stnáním a také ty z vás, kte?í se obecn? p?íliš nehýbají, neholdují sportu a pohybovým aktivitám. Dlouhodobé potíže se ztuhlým krkem mohou vyústit v komplikovan?jší zdravotní potíže.

Jak uvolnit ztuhlý krk? P?í?iny a odstran?níJak uvolnit ztuhlý krk? P?í?iny a odstran?ní

Ztuhlé kr?ní svalstvo je problémem, který trápí p?edevším lidi se sedavým zam?stnáním a také ty z vás, kte?í se obecn? p?íliš nehýbají, neholdují sportu a pohybovým aktivitám. Dlouhodobé potíže se ztuhlým krkem mohou vyústit v komplikovan?jší zdravotní potíže.

P?í?iny ztuhlého krku

P?í?inou ztuhlého krku je ponejvíce zap?í?in?no dlouhodobým sezením, kdy jsou hlava a krk neustále ve stejné poloze.

D?vodem pocitu ztuhlosti krku však m?že být také to, že t?lo bylo v pr?vanu.

?asto tento pocit máte také po ráno, což je zp?sobeno špatnou polohou t?la b?hem spánku, nevhodn? zvoleným typem matrace a polštá?e.

Výjimkou ale nejsou ani stavy, kdy ke ztuhnutí krku dojde v souvislosti s p?epínáním sval?, potažmo i vaz? v kr?ní oblasti tím, že jste vykonali n?jaké namáhavé cviky. Další p?í?inou je také úraz ?i zran?ní, které svaly na krku zablokuje.

Postupy uvoln?ní ztuhlého krku

Koupel v teplé vod?

K uvoln?ní svalstva dojde, pokud si na pár desítek minut lehnete do vany s horkou vodou. Ideální je, pokud do ni dáte trochu eukalyptového oleje, který má terapeutické ú?inky.

Teplý ru?ník

Na radiátoru nechte nah?át suchý ru?ník. Poté na n?j nakapejte trochu alpy nebo jiného podobného p?ípravku a p?iložte jej na krk. Nechte zhruba 20 minut ú?inkovat. Kr?ní svalstvo se díky p?sobení tepla uvolní.

Cviky

K uvoln?ní ztuhlého svalu je dobré si krk a páte? protáhnout pomocí jednoduchých cvik?, které lze provést doma.

1. cvik

Hlavu otá?ejte doleva na výdech. Na nádech ji pak dejte doprost?ed a na výdech pootá?ejte doprava. Postup opakujte n?kolik minut.

2. cvik

P?i nádechu zaklo?te hlavu dozadu, jak jen to bude možné. P?i výdechu pak opa?ným sm?rem hlavu p?edklo?te. Proces opakujte n?kolikrát po sob?.

Variant podobných cvik? existuje celá ?ada. Vždy m?jte na pam?ti, že chcete krk a svalstvo uvolnit, nikoliv jej p?epnout. Pokud byste tak u?inili, byl by efekt spíše opa?ný.

Co je pot?eba k uvoln?ní ztuhlého krku?

  • Horká voda s eukalyptem
  • Ru?ník
  • Alpa, masážní krémy

Jak dlouho uvoln?ní ztuhlého krku potrvá?

Pokud se nejedná o vážný zdravotní problém, dá se ztuhlý krk uvolnit b?hem n?kolika minut. Jestliže ztuhlost p?etrvává déle, m?li byste navštívit léka?e, který stanoví p?í?inu a diagnózu problému.

Jaké budou náklady?

P?i výše uvedených zp?sobech, jakými lze ztuhlé svalstvo a kr?ních páte? uvolnit, jsou náklady tak?ka nulové.

Je vhodné mít po ruce lahvi?ku s Alpou, která stojí ve 160 ml balení kolem 20 K?.

Pomoci mohou také masážní krémy, nap?íklad tento ú?inný masážní krém s obsahem hadího jedu, který lze použít i p?i dalších bolestech páte?e.

Autor Roman Beneš

Autor: Roman Beneš

Autor se v?nuje redaktorské ?innosti a psaní ?lánk?. Pravideln? p?ipívá na weby, které se v?nují tématice bydlení a financí. Profil zde: Google+HodnocenĂ­

3.17 hvÄ›zdiÄŤek / Hodnoceno: 24x


Přidat komentář (1)

Reklama

Čtěte také...

15 trik?, jak na ucpaný nos

15 trik?, jak na ucpaný nos

Ucpaný nos vás m?že potrápit i ve chvíli, kdy zrovna nejste nachlazeni, nemáte rýmu. Dýchací cesty se ucpou a samotné dýchání skrz nos je pak problematické. Pokud zrovna nechcete hned b?hat do lékárny pro p?ípravek, máte spoustu možností, jak nosní dírky uvolnit tak, abyste mohli op?t problém? dýcha…

Jak zvládat stres?

Jak zvládat stres?

P?i velkém pracovním nasazení, problémových situacích v domácnosti i ve spole?nosti se nikdo z nás ?as od ?asu nevyhne stavu, kdy jej ovládá stres. Jak se dá stresu p?edejít a když už se u vás projeví, jak jej zvládnout? Na to vám odpoví následující ?ádky.


Parkinsonova choroba: P?íznaky a cvi?ení, která pomáhají v boji s Parkinsonem+ video

Parkinsonova choroba: P?íznaky a cvi?ení, která pomáhají v boji s Parkinsonem+ video

Zejména u starších lidí se objevuje takzvaná Parkinsonova choroba. Její pojmenování je podle anglického léka?e Parkinsona, který ji popsal v první polovin? devatenáctého století.

Jak nasadit ?o?ky a jak je vyjmout? Video návod

Jak nasadit ?o?ky a jak je vyjmout? Video návod

Kontaktní ?o?ky stále ?ast?ji nahrazují dioptrické brýle. Díky nim se ?lov?k cítí lépe a pohodln?ji, ?o?ky mu na rozdíl od brýlí nep?ekážejí v práci, p?i sportu ?i jiných aktivitách. Pokud i vy hodláte vym?nit brýle za ?o?ky, pak byste m?li v?d?t, jak se správn? nasazují a také, jak se mají z o?í od…Přidat komentář

Pro přidání komentáře se musíte přihlásit.

Komentáře

Šárka

ĂşterĂ˝, 3. listopad 2015
02:44

doporu?uji h?ejivé mazání od zna?ky Priessnitz. Pomáhá na ztuhlé svalstvo, na bolavá záda, p?i revmatických obtížích atd. Kupuji jej z http://www.lekarna.cz/priessnitz-hrejive-mazani-antiflogistic-200ml/


Napsal: Šárka [OdpovÄ›dÄ›t]