Jak lé?it opruzeniny u d?tí: 5 rad, jak zabránit vzniku opruzenin

18. září 2013     komentáře (0)  442 objevnĂ˝ch slov

Opruzeniny u miminek ?eší snad všechny maminky. Jedná se o zarudlá místa na pokožce, která vznikají v d?sledku zvýšené vlhkosti. Nej?ast?ji za?ínají u kone?níku, postupn? se pak mohou rozší?it i do dalších oblastí na t?la. Pokud se problém ne?eší, m?že dít?ti p?ivodit sv?divé pocity, v horších p?ípadech dokonce až bolestivé útrapy.

Jak lé?it opruzeniny u d?tí: 5 rad, jak zabránit vzniku opruzeninJak lé?it opruzeniny u d?tí: 5 rad, jak zabránit vzniku opruzenin

Opruzeniny u miminek ?eší snad všechny maminky. Jedná se o zarudlá místa na pokožce, která vznikají v d?sledku zvýšené vlhkosti. Nej?ast?ji za?ínají u kone?níku, postupn? se pak mohou rozší?it i do dalších oblastí na t?la. Pokud se problém ne?eší, m?že dít?ti p?ivodit sv?divé pocity, v horších p?ípadech dokonce až bolestivé útrapy.

Postupy, které zabrání vzniku opruzenin

1. P?ebalování

Dít? musí být v suchu. Vlhkost je hlavní p?í?inou vzniku opruzenin. D?ležité tak je dít? pravideln? a ?asto p?ebalovat, aby bylo pokud možno v suchu.

2. Volba vhodných plen

Opruzeniny se mohou za?ít vyskytovat i tehdy, pokud používáte nevhodné plínky. Je tak pot?eba vyzkoušet jednotlivé typy a zna?ky.

Mnohem vhodn?jší jsou papírové pleny. Pokud se rozhodnete používat klasické látkové pleny, pak dbejte na to, abyste používaly neagresivní prací prost?edek a pleny nadvakrát vymáchaly.

3. Mytí zade?ku

K mytí zade?ku dít?te použijte jen ?istou vodu, vyhn?te se používání mýdel a jiných p?ípravk?, které obsahují tensidy. Ty totiž p?ispívají k tvorb? kvasinkových infekcí.

4. Usušení zade?ku

P?i vým?n? plen nechte dít? na chvíli nezabalené tak, aby zade?ek uschnul.

5. Ošet?ení zade?ku

P?ed zabalením d?cka do plen použijte kojenecký krém. Skv?lý je t?eba m?sí?kový kojenecký krém Weleda, který je p?ímo ur?en jako ochrana proti vzniku opruzenin.

Co je pot?eba, aby dít? nem?lo opruzeniny

  • ?asté p?ebalování
  • Používání vhodných plen
  • D?kladná o?ista pokožky dít?te
  • Používání krém? proti opruzeninám

Jak dlouho pé?e potrvá?

P?ebalování je ?inností, kterou u d?tí provádíte n?kolikrát denn?. Samotná pé?e, která zabrání vzniku opruzenin, v sob? zahrnuje zejména p?ebalení, umytí pokožky a její ošet?ení krémem. To vše potrvá pokaždé jen n?kolik minut.

Jaké budou náklady?

M?sí?kový kojenecký krém Weleda stojí v 75 ml balení 192 K?. Vydrží po n?kolik týdn?.

Autor Roman Beneš

Autor: Roman Beneš

Autor se v?nuje redaktorské ?innosti a psaní ?lánk?. Pravideln? p?ipívá na weby, které se v?nují tématice bydlení a financí. Profil zde: Google+HodnocenĂ­

1 hvÄ›zdiÄŤek / Hodnoceno: 1x


Přidat komentář (0)

Reklama

Čtěte také...

Jak zabránit šediv?ní vlas?: Pro? vlasy šediví?

Jak zabránit šediv?ní vlas?: Pro? vlasy šediví?

Každé z nás to d?íve ?i pozd?ji potká – na hlav? se za?nou objevovat šedivé vlasy, nejprve jen výjime?né, s pokro?ilým v?kem pak stále intenzivn?ji. Dá se šediv?ní vlas? zabránit a pro? vlastn? vlasy šediví?

Jak na popálenou k?ži? Základní ošet?ení a babské rady p?i vzniku popálenin

Jak na popálenou k?ži? Základní ošet?ení a babské rady p?i vzniku popálenin

Popálení k?že se vyskytuje v d?sledku kontaktu s ohn?m, p?ípadn? je zp?sobeno také dotykem s horkými p?edm?ty, nebo vzniká také jako následek opa?ení vodou ?i jinou tekutinou. Tém?? vždy se jedná o velmi nep?íjemné poran?ní, které doprovází intenzivní bolest.


Jak zabránit nadm?rnému pocení?

Jak zabránit nadm?rnému pocení?

Pocení je u lidí zcela p?irozeným jevem. T?lo tím reguluje svoji teplotu. Zejména v okamžiku, kdy se zvyšuje t?lesná teplota, musí se organismus ochladit, což probíhá práv? pocením. Pokud by t?lo nevylu?ovalo pot, mohlo by snadno dojít k p?eh?átí organismu. Pocení však má svoje meze. Nikomu jist? ne…

Pro? padají vlasy a jak padání vlas? zabránit u žen?

Pro? padají vlasy a jak padání vlas? zabránit u žen?

Padání vlas? sice ?ast?ji postihuje muže, nicmén? nevyhýbá se ani ženám. U nich však lze vypozorovat i jiné p?í?iny. V jednom z p?edchozích ?lánk? jsme si nastínili, pro? padají vlasy muž?m, v tomto ?lánku se tedy zam??íme na tentýž problém u žen.Přidat komentář

Pro přidání komentáře se musíte přihlásit.

Komentáře

Na tento příspěvek zatím nikdo nereagoval! Buďte první!