Jak lé?it návaly horka u žen? Jaké jsou p?í?iny

17. září 2013     komentáře (0)  839 objevnĂ˝ch slov

U žen b?hem jejich života objevují r?zné výkyvy organismu. ?astým jevem jsou návaly horka, které ženy poci?ují v oblasti obli?eje a horních kon?etin. Problém m?že mít n?kolik p?í?in. Teprve podle jejich identifikace je možné provést ú?innou lé?bu.

Jak lé?it návaly horka u žen? Jaké jsou p?í?inyJak lé?it návaly horka u žen? Jaké jsou p?í?iny

U žen b?hem jejich života objevují r?zné výkyvy organismu. ?astým jevem jsou návaly horka, které ženy poci?ují v oblasti obli?eje a horních kon?etin. Problém m?že mít n?kolik p?í?in. Teprve podle jejich identifikace je možné provést ú?innou lé?bu.

P?í?iny nával? horka u žen

Menopauza

Nej?ast?jší p?í?inou je menopauza. V tomto období dochází k hormonálním zm?nám, jejichž d?sledkem je krom jiných p?íznak? práv? pocit nával? horka v horních kon?etinách a obli?eji.

Nesprávná funkce štítné žlázy

Pokud je ?innost štítné žlázy abnormáln? vysoká, jsou návaly horka jedním z charakteristických pr?vodních jev?.

Strava

K nával?m horka dochází také vlivem špatné a nezdravé stravy. N?které potraviny tento stav vyložen? vyvolávají, jiné k n?mu jen p?ispívají. Klasicky se jedná o potraviny, které obsahují ostré látky – papriky, chilli, pep? apod. Jejich konzumací dojde k rozší?ení cév a vyššímu prokrvení obli?eje.

Vysoká teplota

Návaly horka jsou b?žn? zp?sobeny vysokou teplotou v místnosti.

Nádory

Nejv?tší potíž se v souvislosti s nádory horka jeví v p?ípad?, kdy má žena nádorové onemocn?ní. Obvykle se jedná o nádory trávicího nebo dýchacího ústrojí.

Psychické potíže

Tento stav zná snad každý. V moment? roz?ilení okamžit? pocítí náhlý stav horka v obli?eji.

Postupy odstran?ní nával? horka

Jedná-li se o návaly, které jsou zp?sobeny jen chvilkovým roz?ilením nebo vysokou teplotou v místnosti, v níž se nacházíte, je ?ešení velmi snadné.

V prvním p?ípad? je t?eba se co nejrychleji uklidnit a oddychnout si. Ve druhém p?ípad? prost? sta?í vyv?trat, nebo si dojít na ?erstvý vzduch.

Pokud vám léka? diagnostikuje, že problém tkví ve špatné strav?, bude nutné upravit jídelní?ek. Vyvarujte se ostrých a pálivých jídel a také potravin, které mohou zp?sobovat alergické reakce.

?ešení zásadn?jších obtíží

Pokud jsou návaly horka zp?sobeny zvýšenou ?inností štítné žlázy, bude zapot?ebí nasadit p?íslušné léky, které její ?innost korigují.

V p?ípad? nával?, které mají spojitost s menopauzou, je vhodné podávat ženské hormony. I zde je nutná spolupráce s odborníky. Hormony nelze podávat p?íliš dlouho, jinak mohou p?isp?t ke vzniku rakoviny ?i jiných vážných onemocn?ní.

Jsou-li návaly horka zp?sobeny nádorem, bude ?ešení op?t nutné koordinovat s léka?i. Obvykle však tento problém není tím nejhorším, na? budete v danou chvíli myslet.

Jako alternativu lze pro lé?bu nával? horka zkusit p?írodní medicínu. Vhodné je nap?íklad pití bylinkových ?aj?.

Pomoci mohou také dopl?ky stravy. Pro období menopauzy lze využít t?eba p?ípravek Fin Femiveltabs, který pomáhá snižovat nervozitu, pocení a práv? návaly horka.

Co je pot?eba k lé?b? nával? horka

  • Identifikace p?í?iny – konzultace s léka?em

Jak dlouho lé?ba potrvá?

B?žné návaly, které zap?í?iní aktuální psychické rozpoložení nebo t?eba špatná teplota v místnosti, v níž se nacházíte, se dají vy?ešit ihned.

Naopak, pokud jsou návaly zp?sobeny nádorovým onemocn?ním, bude to otázkou mnoha týdn? i m?síc?, možná i ne?ešitelný problém.

Jaké budou náklady?

Nejprve je nutné zjistit p?í?inu. Léka?ské vyšet?ení je bezplatné. Po konzultaci a vyšet?ení je možné si teprve spo?ítat, na kolik vás lé?ba problému vyjde.

Pokud se rozhodnete využít dopl?ky stravy, které mohou p?isp?t ke zlepšení stavu, pak po?ítejte s náklady s ?ádech n?kolika set korun. Balení p?ípravku Fin Femiveltabs o 60 tabletách, které vám vydrží na celé 2 m?síce, stojí 895 K?.

Autor Roman Beneš

Autor: Roman Beneš

Autor se v?nuje redaktorské ?innosti a psaní ?lánk?. Pravideln? p?ipívá na weby, které se v?nují tématice bydlení a financí. Profil zde: Google+HodnocenĂ­

3.5 hvÄ›zdiÄŤek / Hodnoceno: 4x


Přidat komentář (0)

Reklama

Čtěte také...

T?hotenská cholestáza: Jak ji poznat a jaké jsou p?íznaky?

T?hotenská cholestáza: Jak ji poznat a jaké jsou p?íznaky?

Malé procento žen má ke konci t?hotenství problémy s onemocn?ním, které se nazývá t?hotenská cholestáza. Provází je p?edevším intenzivní sv?d?ní pokožky. Nemoc není ani tak nebezpe?ná pro samotnou nastávající maminku, jako spíše pro správný vývoj plodu. V krajních p?ípadech totiž napomáhá k p?ed?asn…

Jak bezpe?n? vytáhnout p?isáté klíšt? a jaké jsou p?íznaky nákazy?

Jak bezpe?n? vytáhnout p?isáté klíšt? a jaké jsou p?íznaky nákazy?

Zakousnuté klíšt? m?že natropit spoustu neplech. Situaci, kdy se vám klíšt? p?isaje na k?ži, se nem?žete stoprocentn? vyhnout, ani když budete používat nejkvalitn?jší repelenty.


Jaké použít bylinky na hore?ku?

Jaké použít bylinky na hore?ku?

Hore?ka neboli zvýšená teplota je jevem, který doprovází spoustu onemocn?ní. Jde p?itom o obrannou reakci organismu, který se tak brání proti infekci. Na snížení vysoké hore?ky se dají použít krom? lék? také bylinky, z nichž lze p?ipravit ?aje.

Ko?ská mast: K ?emu se dá použít a jaké má ú?inky

Ko?ská mast: K ?emu se dá použít a jaké má ú?inky

P?i mnoha zdravotních potížích se používají r?zné masti a krémy. Jedním z velmi oblíbených p?ípravk? je takzvaná ko?ská mast. Její pojmenování je zavád?jící, s ko?mi nemá v?bec nic spole?ného. Jde o mast, která seskládá z výtažk? lé?ivých bylinek.Přidat komentář

Pro přidání komentáře se musíte přihlásit.

Komentáře

Na tento příspěvek zatím nikdo nereagoval! Buďte první!