Jak lé?it astma? Prevence proti astmatu

13. říjen 2013     komentáře (0)  921 objevnĂ˝ch slov

Astmatem trpí v ?eské republice pom?rn? zna?ná ?ást populace, p?i?emž po?et postižených osob neustále p?ibývá. Jedná se chronické onemocn?ní, kdy dochází k zán?tu pr?duškové sliznice. Tím, že sliznice otéká, dochází ke zhoršení dýchání.

Jak lé?it astma? Prevence proti astmatuJak lé?it astma? Prevence proti astmatu

Astmatem trpí v ?eské republice pom?rn? zna?ná ?ást populace, p?i?emž po?et postižených osob neustále p?ibývá. Jedná se chronické onemocn?ní, kdy dochází k zán?tu pr?duškové sliznice. Tím, že sliznice otéká, dochází ke zhoršení dýchání.

P?í?iny astmatu

Astma je do zna?né míry otázkou d?di?ných dispozic. Zp?sobuje jej však p?edevším p?ecitliv?lost na ur?ité látky, které zdravému ?lov?ku nevadí. Klasicky je astmatický záchvat vyvolán prost?edím, kde je zvýšený výskyt pylu, prachových ?ástic, plísní ?i rozto??.

Odborná lé?ba astmatu

Kortikoidní hormony

Pokud se u vás projevují dýchací potíže, je pot?eba zajít k léka?i. Zjistí-li, že za problémy stojí práv? astma, nasadí vám pot?ebné léky, které toto onemocn?ní dokáží tlumit. Jedná se zejména o kortikoidní hormony.

Ty se aplikují inhalací, která je ú?innou a také bezpe?nou formou. K lé?b?, respektive tlumení astmatu se používají p?ístrojové inhalátory, p?ípadn? sprejové dávkova?e.

Léky

Krom? toho léka?i p?edepisují také preventivní léky, které postižený jedinec bere i v dob?, kdy nemá žádné potíže. P?sobí jako ochrana dýchacích cest.

Je nutné ?íci, že astma se nedá zcela vylé?it, pouze se dají minimalizovat jeho projevy. Alergické reakce pak nejsou tak nebezpe?né a ?lov?ku nemoc nebrání v b?žných ?innostech.

Fyzioterapie

Jedním ze zp?sob? lé?by je také fyzioterapie, díky níž se zejména astmatici „za?áte?níci“ u?í, jak správn? dýchat.

Lé?ebné pobyty

K lé?b? astmatu je vhodné ?ast?ji vyrážet do p?ímo?ských oblastí, stejn? tak na dýchací cesty p?sobí pozitivn? i pobyt v jeskynních ?i vyšších nadmo?ských výškách.

V neposlední ?ad? zde existují specializovaná láze?ská centra, která jsou p?ímo zam??eny na problémy s dýchacím ústrojím, tedy i na lé?bu astmatu.

Domácí lé?ba

Pokud vás p?epadne astmatický záchvat, dá se minimalizovat nap?íklad tím, že si na šíji pustíte proud ledové vody, a to asi na dobu jedné minuty.

Jako výborný „lék“ na astma p?sobí ?esnek, který se ostatn? k t?mto ú?el?m využívá již odnepam?ti. Sta?í vzít stroužek ?esneku, zalít jej sklenicí horké vody, po?ádn? rozmixovat a vypít. Látky, které jsou v ?esneku obsaženy, p?ispívají ke snížení tvorby hlen? v dýchacích cestách. ?lov?ku se tak lépe dýchá.

Prevence

Nekou?it

Pokud trpíte dýchacími potížemi jakéhokoliv druhu, je samoz?ejm? nutné se zbavit zlozvyku kou?ení. Cigarety obsahují neskute?n? velké množství látek, které mají negativní ú?inky (nejen) na dýchací ústrojí ?lov?ka.

Správné klima v domácnosti

Doma si vytvo?te klima o správné teplot? a vlhkosti. Tím p?edejdete dýchacím potížím. V místnostech by m?la být teplota ideáln? kolem 20 stup?? Celsia a vlhkost zhruba 50%. Je vhodné si po?ídit zvlh?ova?e, p?ípadn? pak odvlh?ova?e vzduchu.

?isté prost?edí

Žádnému astmatikovi nedodá, pokud bude mít doma prašné prost?edí. Dbejte tak na pravidelný a pe?livý úklid, aby se u vás doma nevyskytovalo p?íliš velké množství prachu, pylu a nedošlo zde k množení rozto?? a plísní.

Dechová cvi?ení

Pravidelná dechová cvi?ení provozuje každý den, a to i n?kolikrát.

P?íkladem budiž cvik, kdy si stoupnete, dlan? rukou položíte na ramena a lokty dáte k sob?. B?hem nádechu budete lokty oddalovat a p?i výdechu naopak p?ibližovat k sob?.

Nošení vhodné oble?ení

Astmatici by se m?li vyhýbat oble?ení, které je vyrobeno ze syntetických materiál?, v nichž vzniká statická elekt?ina. Ta totiž p?itahuje prachové ?ástice.

Zdravá strava

U lidí, kte?í jsou citliví na alergie, je doporu?eno omezit potraviny, které mohou obsahovat alergeny. Jedná se kup?íkladu o mlé?né výrobky, vejce ?i ryby.

Pobyt na ?erstvém vzduchu

Ideální je, pokud m?žete bydlet ve zdravém prost?edí n?kde na venkov?. Pokud nikoliv, je t?eba ?ast?ji vyrážet do p?írody, do hor ?i k mo?i.

Nep?stujte kvetoucí rostliny

Pokud trpíte astmatem, je lepší se vyhnout p?stování rostlin, které kvetou. Mohou totiž zp?sobit alergické reakce.

Autor Roman Beneš

Autor: Roman Beneš

Autor se v?nuje redaktorské ?innosti a psaní ?lánk?. Pravideln? p?ipívá na weby, které se v?nují tématice bydlení a financí. Profil zde: Google+HodnocenĂ­

2.25 hvÄ›zdiÄŤek / Hodnoceno: 4x


Přidat komentář (0)

Reklama

Čtěte také...

Jak lé?it spalni?ky a jaká je prevence proti vzniku spalni?ek?

Jak lé?it spalni?ky a jaká je prevence proti vzniku spalni?ek?

Spalni?ky jsou onemocn?ním, které postihuje malé d?ti ve v?ku kolem 5 let. V menší mí?e se pak mohou objevit také u starších d?tí a teenager?. Jedná se o nakažlivé infek?ní onemocn?ní, které je pom?rn? snadno lé?itelné.

Jak odstranit kaz v zubu? P?íznaky zubního kazu a prevence proti jeho vzniku

Jak odstranit kaz v zubu? P?íznaky zubního kazu a prevence proti jeho vzniku

Kaz v zubu je problémem, který b?hem života postihne snad každého z nás. P?í?inou jeho vzniku m?že být nedostate?ná a nekvalitní ústní hygiena, špatné stravovací návyky, genetické dispozice, ale také nap?íklad i malá produkce slin.


Jak lé?it zarostlé nehty? Prevence proti zar?stání neht? na nohou a rukou

Jak lé?it zarostlé nehty? Prevence proti zar?stání neht? na nohou a rukou

Zarostlé nehty jsou problémem, který trápí hlavn? lidi v mladším v?ku. Objevuje se zejména u prst? na nohou, mén? ?asto se pak zarostlé nehty objevují také na rukou. Jak vy?ešit potíže se zarostlým nehtem a jaká jsou možná preventivní opat?ení?

Jak lé?it jarní alergii? + Prevence

Jak lé?it jarní alergii? + Prevence

S p?íchodem jara mnozí z vás ?eší zdravotní problémy v podob? alergií. Trpí jimi velká ?ást populace, hovo?í se o zhruba 10 – 15 procentech. Zp?sobují je p?edevším pyly rostlin, které v tomto období za?ínají kvést. Ke zmírn?ní p?íznak? se dá krom? lék? využít také p?írodních bylinek. Nezanedbatelnou…Přidat komentář

Pro přidání komentáře se musíte přihlásit.

Komentáře

Na tento příspěvek zatím nikdo nereagoval! Buďte první!