Jak se pozná anorexie? Hlavní p?í?iny mentální anorexie a lé?ba

8. listopad 2013     komentáře (0)  679 objevnĂ˝ch slov

Anorexie je onemocn?ním, které se dotýká p?evážn? mladých žen a dívek. ?adí se mezi psychická onemocn?ní, která souvisejí s tím, že postižené osoby mají utkv?lou p?edstavu, že jejich postava a t?lesná hmotnost nejsou v po?ádku.

Jak se pozná anorexie? Hlavní p?í?iny mentální anorexie a lé?baJak se pozná anorexie? Hlavní p?í?iny mentální anorexie a lé?ba

Anorexie je onemocn?ním, které se dotýká p?evážn? mladých žen a dívek. ?adí se mezi psychická onemocn?ní, která souvisejí s tím, že postižené osoby mají utkv?lou p?edstavu, že jejich postava a t?lesná hmotnost nejsou v po?ádku.

Kv?li tomu se pak snaží neustále hubnout a snižovat p?íjem potravin. To však postupn? vede k dosažení hmotnosti, která je vzhledem k jejich v?ku a t?lesné výšce zcela neodpovídající. Mentální anorexie se v západní spole?nosti objevuje u stále v?tšího po?tu lidí, u mnoha z nich má mnohdy i fatální následky.

Jak se pozná anorexie?

Mentální anorexie u dívek a mladých žen by si m?lo všímat p?edevším jejich okolí. Samy postižené si ?asto tuto psychickou nemoc neuv?domují. Zde jsou hlavní p?íznaky anorexie:

 • Nespokojenost s postavou – doty?ná osoba se p?ehnan? prohlíží v zrcadlech, neustále zjiš?uje t?lesnou hmotnost na váze
 • Psychické problémy – mentální anorexii doprovází depresivní a úzkostlivé stavy, které jsou vyvolávány tím, že žena není spokojena s tím, jak vypadá. Cítí se být tlustá, p?estože skute?ný stav je zcela opa?ný.
 • Odmítání jídla – ve snaze snížit svou t?lesnou hmotnost se doty?ná osoba p?ímo štítí jídla. Když už n?co zkonzumuje, jde jen o malé porce. Zárove? se dá anorektické chování poznat také podle toho, když žena ?i dívka neustále zkouší n?jaké nízkokalorické diety.
 • Zvracení po jídle – po vydatn?jším jídle doty?ná úmysln? vyvolá zvracení.
 • P?ehnaná fyzická aktivita – doty?ná se snaží všemožn? snížit t?lesnou hmotnost, nap?íklad i p?esp?ílišnými fyzickými aktivita. To v kombinaci s nízkým p?íjmem kalorií m?že zp?sobit další potíže.
 • Zneužívání lék? – anorexie se pozná i podle zvýšené spot?eb? nejr?zn?jších lék? na hubnutí, ke snížení chutí k jídlu apod.

Další p?íznaky

 • Pocity chladu
 • Apatie v??i okolí
 • Poruchy spánku
 • Závrat?
 • Nepravidelná menstruace
 • Nízký krevní tlak
 • Nízká t?lesná hmotnost

Lé?ba

Mentální anorexie m?že v krajních p?ípadech kon?it úmrtím. Zejména tehdy, není-li u postižené osoby tato psychická choroba v?as detekována a neza?ne se s lé?bou. P?i lé?b? anorexie je vždy pot?eba se spojit s odborníky.

Odborná lé?ba

P?i akutních potížích, které jsou vyvolány v d?sledku anorexie, dochází k hospitalizaci v nemocnicích, kdy je nasazována výživa p?es kapa?ky. Po vy?ešení akutních problém? je pot?eba chorobu ?ešit ve spolupráci s psychoterapeuty.

Návrat k b?žné strav?

P?i lé?b? anorexie je d?ležité se postupn? navracet k normální strav?. Zvyšovat tedy p?ísun všech látek, které jsou pro náš organismus nezbytné, zvyšovat p?ísun kalorií tak, aby se t?lo postižené osoby pomalu „vzchopilo“ a t?lesná hmotnost se dostala do b?žných hodnot.

Zm?na stravovacích návyk?

D?ležité je zm?na stravovacích návyk?. Hlavní roli však hraje práv? psychické rozpoložení. Práv? z tohoto d?vodu je nezbytn? nutné postupovat ve spolupráci s odborníky.

Autor Roman Beneš

Autor: Roman Beneš

Autor se v?nuje redaktorské ?innosti a psaní ?lánk?. Pravideln? p?ipívá na weby, které se v?nují tématice bydlení a financí. Profil zde: Google+HodnocenĂ­

3.33 hvÄ›zdiÄŤek / Hodnoceno: 3x


Přidat komentář (0)

Reklama

Čtěte také...

Co pomáhá na bolest paty? Hlavní p?í?iny a možnosti odstran?ní bolesti pat

Co pomáhá na bolest paty? Hlavní p?í?iny a možnosti odstran?ní bolesti pat

P?i ch?zi a dalších fyzických aktivitách dochází k náraz?m chodidel o zem. Nejvíce na to doplácejí paty. Ty mají za cíl tyto nárazy co nejvíce tlumit. N?kdy se ale stane, že vás náhled p?epadne bolest paty a vy p?itom v?bec nevíte, co ji zap?í?inilo. Odstran?ní bolesti pak m?že být velmi složité, ne…

Jak se pozná dehydratace: P?íznaky a lé?ba

Jak se pozná dehydratace: P?íznaky a lé?ba

Dehydratace se u mnoha lidí projevuje zejména v teplých letních m?sících. Ve své mírné form? nejde o nijak závažný zdravotní problém. Nesmí se však podce?ovat, p?i siln?jších projevech už m?že vážn? ohrozit vaše zdraví, ba dokonce skon?it úmrtím.


Jak se pozná nedostatek železa v t?le? 8 hlavních p?íznak?

Jak se pozná nedostatek železa v t?le? 8 hlavních p?íznak?

Železo je prvkem, jehož p?ítomnost je v lidském organismus velmi d?ležitá. V malém množství jej obsahují prakticky všechny orgány. Nejvíce jej p?itom má hemoglobin, který je sou?ástí ?ervených krvinek. Ty jsou d?ležité k p?enosu kyslíku z plic do dalších tkání.

Jak zabránit lámání vlas?? 3 hlavní p?í?iny, které lámání zp?sobují

Jak zabránit lámání vlas?? 3 hlavní p?í?iny, které lámání zp?sobují

K nej?ast?jším problém?m s vlasy pat?í jejich lámání. Postihuje zejména ženy, nevyhýbá se však ani muž?m, kte?í mají delší vlasy. V dnešním ?lánku se dozvíte, jaké jsou hlavní p?í?iny lámavosti a také tipy, jak tomuto problému nap?íšt? zabránit.Přidat komentář

Pro přidání komentáře se musíte přihlásit.

Komentáře

Na tento příspěvek zatím nikdo nereagoval! Buďte první!