Co na mo?ové cesty: Kanadské brusinky proti infekci a zán?tu

28. říjen 2013     komentáře (1)  835 objevnĂ˝ch slov

Zán?t a infekce mo?ových cest je problémem, který trápí p?edevším ženy. Je to dáno kv?li tomu, že ženy mají z fyziologického hlediska blíže u sebe mo?ovou trubici a kone?ník. Tím pádem dochází také ke snadn?jšímu p?enosu bakterií mezi nimi.

Co na mo?ové cesty: Kanadské brusinky proti infekci a zán?tuCo na mo?ové cesty: Kanadské brusinky proti infekci a zán?tu

Zán?t a infekce mo?ových cest je problémem, který trápí p?edevším ženy. Je to dáno kv?li tomu, že ženy mají z fyziologického hlediska blíže u sebe mo?ovou trubici a kone?ník. Tím pádem dochází také ke snadn?jšímu p?enosu bakterií mezi nimi.

Zán?ty a infekce mo?ových cest p?itom vyvolává bakterie Escherichia coli. Tato jinak prosp?šná bakterie se dostává ze st?ev do mo?ových trubic, kde zp?sobuje neplechu. Na zán?t mo?ových cest pomáhají krom jiného kanadské brusinky.

Jaké jsou p?íznaky zán?tu

Pokud se bakterie dostanou do mo?ových cest, vznikne zde infekce ?i zán?t, m?že to pocítit doty?ná osoba hned v n?kolika sm?rech.

Nej?ast?ji se zán?t projeví bolestí v podb?išku. Nemusí být nijak intenzivní, zato neustává. Pr?vodním jevem zán?tu mo?ových cest je také pot?eba ?ast?jšího mo?ení, než na jaké jste zvyklí. Mo? navíc m?že mít jiné zabarvení, skoro až do ?ervena. To je zp?sobeno tím, že se zvyšuje obsah krve v mo?i v d?sledku podrážd?ní sliznici mo?ových cest.

N?kdy je problém s mo?í takový, že sice musíte chodit na toaletu ?ast?ji, nicmén? mo?ení je bolestivé a není tak intenzivní.

Pokud je zán?t mo?ových cest vážn?jšího a dlouhodob?jšího charakteru, projevuje se i dalšími p?íznaky. Nap?íklad se jedná o zvýšení t?lesné teploty. Ženy ( ale i muži, kterých se sice tento problém týká mén? ?ast?ji, nicmén? vylou?en rozhodn? není) mohou poci?ovat také t?asy t?la. V ur?itých p?ípadech se infekce projeví i bolestmi zad a páte?e.

Jak lé?it zán?t mo?ových cest

Návšt?va léka?e

Pokud na sob? poznáte n?který z výše uvedených p?íznak?, je vždy pot?eba navštívit odborného léka?e, který provede pot?ebná vyšet?ení, zejména analýzu vzorku vaší mo?i.

Práv? díky ní zjistí, zda jsou v mo?i p?ítomny bakterie, které tento problém zp?sobují. ?ešení problému pak tkví v p?edepsání vhodných medikament? v podob? antibiotik, která užíváte p?ibližn? po dobu 5 dní.

Dostate?ný p?ísun tekutin

V rámci lé?by zán?tu mo?ových cest je pot?eba mít dostate?ný p?ísun tekutin, ideáln? ve form? ?aje v kombinaci s ?istou vodou. Krom? toho byste m?li být b?hem lé?by v klidu, rozhodn? se doporu?uje vyhnout se jakékoliv v?tší fyzické námaze.

Kanadské brusinky

Kanadské brusinky obsahují vysoké množství antioxidant?, které zabra?ují výskytu a ší?ení bakterií v mo?ových cestách. Díky užívání kanadských brusinek, a to zejména ve form? tablet, jsou již p?ítomné bakterie rychleji odplavovány z t?la a lé?ba je tak efektivn?jší.

Kanadské brusinky jsou v boji s infekcí a zán?tem mo?ových cest osv?d?ený „lékem“. Krom? tablet je lze po?ídit také ve form? nápoj?. Vždy je pot?eba je kombinovat s odbornou lé?bou. Mohou však pomáhat také jako prevence.

Co je pot?eba

  • Návšt?va léka?e (rozbor mo?i, p?edepsání antibiotik)
  • Užívání kanadských brusinek (ve form? tablet ?i nápoj?, lze užívat také sušené brusinky)
  • Zvýšený pitný režim
  • Minimum fyzické námahy

Jak dlouho to potrvá?

Lé?ba infekce mo?ových cest je otázkou n?kolika dní. Pokud vám léka? p?edepíše antibiotika, lé?ba potrvá zhruba týden.

Jaké budou náklady?

Jako dopln?k k lé?b? zán?tu mo?ových cest používejte kanadské brusinky. Ty lze po?ídit ve form? kapslí. Balení o 50 ks vyjde na cca 300 - 400 K?.

Autor Roman Beneš

Autor: Roman Beneš

Autor se v?nuje redaktorské ?innosti a psaní ?lánk?. Pravideln? p?ipívá na weby, které se v?nují tématice bydlení a financí. Profil zde: Google+HodnocenĂ­

ZatĂ­m nikdo nehodnotil


Přidat komentář (1)

Reklama

Čtěte také...

Jak a kdy provád?t o?kování proti tetanu?

Jak a kdy provád?t o?kování proti tetanu?

V poslední dob? se vedou hojné diskuze na téma, zda má být o?kování povinné, nebo to nechat zcela na v?li rodi??. A? už pat?íte do skupiny p?íznivc? povinného o?kování, nebo jste spíše zastánci druhé varianty, m?li byste v?d?t, že jedním z d?ležitých o?kování, které je veskrze užite?né, je to proti …

Jak lé?it astma? Prevence proti astmatu

Jak lé?it astma? Prevence proti astmatu

Astmatem trpí v ?eské republice pom?rn? zna?ná ?ást populace, p?i?emž po?et postižených osob neustále p?ibývá. Jedná se chronické onemocn?ní, kdy dochází k zán?tu pr?duškové sliznice. Tím, že sliznice otéká, dochází ke zhoršení dýchání.


Jak se vyvarovat klíš?ové encefalitid?? O?kování proti klíš?ovce

Jak se vyvarovat klíš?ové encefalitid?? O?kování proti klíš?ovce

Klíš?ová encefalitida je velmi závažným infek?ním onemocn?ní mozku a mozkových blan. Je zp?sobena kousnutím klíšt?te, respektive virem, který se tímto zp?sobem dostane do vašeho organismu. P?ed klíš?ovou encefalitidou je t?eba se mít na pozoru.

Vitamíny proti padání vlas?

Vitamíny proti padání vlas?

Padání vlas? je problémem, který se týká stále v?tšího procenta naší populace. Postihuje p?edevším muže, nicmén? problémy s padajícími vlasy má také významné množství žen. Existuje n?kolik faktor?, které tento jev zp?sobují. Nej?ast?jší p?í?inou bývá nedostatek vitamín?. Jaké vitamíny byste tedy m?l…Přidat komentář

Pro přidání komentáře se musíte přihlásit.

Komentáře

Michala

pátek, 6. prosinec 2013
14:34

D?kuji za velmi zajímavý ?lánek. O ú?incích brusinek na zán?ty mo?ových cest vím dlouho, ale p?iznám se, že o kanadských brusinkách jsem se tu do?etla poprvé. Já sama trpím chronickými zán?ty, takže vítám každou novinku, která by mi mohla pomoci se jich nadobro zbavit. Brusinky pomáhají ur?it? nejvíce, když je ?lov?k „zobe“ samotné, já je ale odjakživa nesnáším, takže si kupuji r?zné p?ípravky, které obsahují extrakt z brusinek. Te? mi v lékárn? prodali na prevenci uroval, tak uvidíme jestli to návrat?m zán?t? zabrání. Uroval jsem už d?ív brala, ale jenom jako akutní záchranu, když už jsem zán?t m?la, nikoli jako prevenci.


Napsal: Michala [Odpovědět]