Co je senná rýma: P?íznaky a jak ji lé?it

30. říjen 2013     komentáře (1)  853 objevnĂ˝ch slov

Senná rýma se stala problémem, který dnes trápí velkou ?ást populace. Jedná se o onemocn?ní, které se dotýká osob všech v?kových kategorií, d?ti a seniory nevyjímaje.

Co je senná rýma: P?íznaky a jak ji lé?itCo je senná rýma: P?íznaky a jak ji lé?it

Senná rýma se stala problémem, který dnes trápí velkou ?ást populace. Jedná se o onemocn?ní, které se dotýká osob všech v?kových kategorií, d?ti a seniory nevyjímaje.

Co je senná rýma?

Jedná se o onemocn?ní, které vyvolává zán?t dýchacích cest. Rovn?ž postihuje sliznici nosu a také o?i. ?lov?k, u n?hož je senná rýma diagnostikována, má dýchací potíže b?hem zvýšeného výskytu pylu ?i jiných látek v ovzduší.

Senná rýma postihuje osoby, které mají sníženou imunitu. Látky, které jsou jinak v b?žném množství pro zdravého ?lov?ka neškodné a nezp?sobují mu žádné zdravotní komplikace, u nemocného sennou rýmou vyvolávají zán?ty dýchacích cest.

P?íznaky senné rýmy

Plný nos

Pylová alergie, jak se také b?žn? senné rým? ?íká, se projevuje n?kolika zp?soby. Ne?ast?ji mají postižení jedinci plný a ucpaný nos, což je do zna?né míry podobné jako v p?ípad? klasické rýmy a nachlazení.

Zarudlé o?i

Krom? toho se však senná rýma projevuje také na o?ích. Ty sv?dí, mohou také pobolívat, nez?ídka kdy se objevují i další p?íznaky, zejména v podob? zarudlých o?ních spojivek a slzení o?í.

Smrkání a kýchání

Doprovodným jevem je pak nutnost ?astého smrkání, což úzce souvisí s plným a ucpaným nosem. ?lov?k v d?sledku dýchacích potíží také ?ast?ji kýchá.

Co zp?sobuje sennou rýmu?

?lov?k, který je náchylný na sennou rýmu, trpí zejména v období, kdy je v ovzduší zvýšený výskyt pylových ?ástic. Typicky tak nejv?tší potíže nastávají od po?átku jara až do konce ?ervna, kdy je pylové období u strom? a trávy.

Sennou rýmu dále zp?sobuje i zvýšený výskyt plísní a hub, což je pro zm?nu nejvíce patrné koncem letního období.

Jak lé?it sennou rýmu?

Léky

V lékárnách se dá po?ídit pom?rn? velké množství lék?, nej?ast?ji v podob? nosních kapek a sprej?. Pomáhá také p?edepsání antihistaminik a steroid?.

Domácí lé?ba

Krom? odborné lé?by a p?edepsání lék? je možné snížit p?íznaky senné rýmy i domácí lé?bou. V období, kdy je pylová sezona, proto zvyšte p?ísun vitamín? v podob? ovoce a zeleniny. Z ní jsou vhodné kup?íkladu cibule, ?esnek, okurky ?i zelí.

Z ovoce je vhodné využívat sezonní plody, tedy nap?íklad švestky, jablka atd. Doporu?uje se také p?echod na veganskou dietu.

Další možností je lé?ba pomocí bylinek. Sennou rýmu dokáže potla?ovat t?eba ?aj z kop?ivy, pampelišky ?i léko?ice. Ty sta?í vždy spa?it, nechat n?kolik minut vylouhovat a konzumovat po n?kolika šálcích denn?, po dobu t?í až p?ti týdn?.

Prevence proti senné rým?

Senná rýma je zap?í?in?na kontaktem s alergeny. Proto je pot?eba se jim vyhnout, a to zejména v dob?, kdy je pylová sezona. Je p?itom nutné zjistit, jaký alergen u vás sennou rýmu vyvolává.

B?hem pylové sezony omezte v?trání, aby se do vaší domácnosti alergeny nedostaly ve v?tším množství, než je zdrávo.

Doporu?ováno je také nošení slune?ních brýlí, která zabrání p?ímému kontaktu o?í s pylem, sníží se tak riziko jejich otékání, sv?d?ní a bolesti. Dále je vhodné se ?ast?ji sprchovat, díky pobytu ve sprše z t?la smyjete alergenní látky.

V neposlední ?ad? je lidem, kte?í trpí sennou rýmou, doporu?eno omezit kou?ení, nejlépe se tohoto zlozvyku nadobro zbavit.

Autor Roman Beneš

Autor: Roman Beneš

Autor se v?nuje redaktorské ?innosti a psaní ?lánk?. Pravideln? p?ipívá na weby, které se v?nují tématice bydlení a financí. Profil zde: Google+HodnocenĂ­

2.5 hvÄ›zdiÄŤek / Hodnoceno: 2x


Přidat komentář (1)

Reklama

Čtěte také...

Atopický ekzém u d?tí

Atopický ekzém u d?tí

Atopický ekzém, chronické, siln? sv?divé zán?tlivé onemocn?ní k?že, které je dané p?emršt?nou reakcí lidského organismu na ur?itou látku. Atopický ekzém je sou?ástí tzv. atopického syndromu, kdy je ?asto spojen s výskytem dalších alergických projev?, jako je astma, alergie na potraviny, senná rýma, …

Med jako lék pomáhá na spoustu nemocí

Med jako lék pomáhá na spoustu nemocí

Med jako p?írodní používaly pro lé?by mnoha nemocí už naše babi?ky. I v dnešní dob? plné farmaceutických p?ípravk? je vhodné jej za?adit do jídelní?ku, pokud trpíte bolestmi a r?znými onemocn?ními.


RymaStop Dr.Weiss: Sprej na ucpaný nos

RymaStop Dr.Weiss: Sprej na ucpaný nos

I v letním období, kdy venku panují vedra, vás m?že zastihnout nachlazení ?i rýma. Jedním z p?íznak? t?chto onemocn?ní je ucpaný nos.

Zalehlé ucho: P?í?iny a lé?ba

Zalehlé ucho: P?í?iny a lé?ba

Zalehlé uši mohou mít r?zné p?í?iny. Vzhledem k tomu, že uši jsou velmi citlivým orgánem, je pot?eba p?i v?tších problémech vždy vyhledat pomoc odborného léka?e. Za zalehlým uchem totiž m?že být i zán?t st?edního ucha, p?ípadn? i další onemocn?ní. Stejn? tak ale možné, že je pocit zalehnutého ucha v…Přidat komentář

Pro přidání komentáře se musíte přihlásit.

Komentáře

Lucie

ÄŤtvrtek, 6. listopad 2014
19:28

Manžel trpí prakticky od mala na alergie...smrká,frká,te?e mu každý rok z o?í ...je to fakt nep?íjemné...na ucpaný nos a na jeho pro?išt?ní má nejrad?ji nosní sprej Quixx,když mu za?ne sezóna,nedá bez n?j ani ránu...má ho po?ád p?i sob? a dle pot?eby si st?íkne,sprej je nenávykový a p?írodní :o)


Napsal: Lucie [Odpovědět]