Zalehlé ucho: P?í?iny a lé?ba

1. listopad 2013     komentáře (2)  677 objevnĂ˝ch slov

Zalehlé uši mohou mít r?zné p?í?iny. Vzhledem k tomu, že uši jsou velmi citlivým orgánem, je pot?eba p?i v?tších problémech vždy vyhledat pomoc odborného léka?e. Za zalehlým uchem totiž m?že být i zán?t st?edního ucha, p?ípadn? i další onemocn?ní. Stejn? tak ale možné, že je pocit zalehnutého ucha vyvolán pouze v d?sledku toho, že se do n?j dostala voda. Typicky se jedná o situaci, kdy vyjdete z bazénu.

Zalehlé ucho: P?í?iny a lé?baZalehlé ucho: P?í?iny a lé?ba

Zalehlé uši mohou mít r?zné p?í?iny. Vzhledem k tomu, že uši jsou velmi citlivým orgánem, je pot?eba p?i v?tších problémech vždy vyhledat pomoc odborného léka?e.

Za zalehlým uchem totiž m?že být i zán?t st?edního ucha, p?ípadn? i další onemocn?ní. Stejn? tak ale možné, že je pocit zalehnutého ucha vyvolán pouze v d?sledku toho, že se do n?j dostala voda. Typicky se jedná o situaci, kdy vyjdete z bazénu.

P?í?iny zalehnutí uší

Pocit zalehlého ucha má n?kolik p?í?in. Mezi nej?ast?jší pat?í zejména tyto:

Velké množství mazu

Ušní maz dokáže vytvo?it jakousi zátku. H??e pak slyšíte, v uchu vám hu?í. P?edevším je pot?eba ?íci, že zde je d?ležitá prevence, tedy pravidelné ?išt?ní uší od ušního mazu.

Rýma

Pr?vodním jevem nachlazení a rýmy je práv? pocit zalehlých uší. Obvykle sta?í, když víte, jak na ucpaný nos a rýmu. Po jejím odezn?ní se sluch vrátí do normálu.

Zán?t st?edního ucha

Jedná se o vážn?jší problém, který je pot?eba ?ešit odbornou lé?bou. Pokud je ucho siln? zalehlé, píchá vám v n?m, máte bulku za uchem, bude to nejspíše práv? zán?t st?edního ucha, který vás potkal.

Alergie

Zalehlé ucho m?že být zp?sobeno i alergickou reakcí. Zejména tehdy, pokud se alergie nelé?í, je zalehlé ucho ?astým pr?vodním jevem.

Co je pot?eba

  • Návšt?va léka?e specialisty – zjišt?ní p?í?iny zalehlého ucha
  • Pravidelné ?išt?ní ucha od ušního mazu

Lé?ba zalehlého ucha

Vždy je d?ležité identifikovat, pro? k zalehnutí ucha došlo. Teprve poté lze p?istoupit k lé?b? problému. Jsou-li zalehlé uši pr?vodním jevem p?i rým?, je nutné nasadit léky a postupy, které lé?í rýmu. Problém s ušima pak odezní po skon?ení lé?by rýmy.

Propíchnutí ucha

V p?ípad?, že máte zán?t st?edního ucha, je odborná lé?ba nezbytná. Léka? obvykle po ur?itém ?ase ucho, respektive jeho bubínek propíchne. Problémy pak tém?? okamžit? zmizí. Zán?t st?edního ucha je celkem vážný a není radno jej podcenit, mohl by skon?it i ztrátou sluchu. Nasazují se také antibiotika.

Borová voda

Z domácích trik? pak pomáhá nakapání borové vody do ucha.

Výplach ucha

K odstran?ní problému se zalehnutým uchem léka?i p?istupují také k výplachu ucha. Díky tomu dojde k odstran?ní p?ebyte?ného ušního mazu, který navozuje pocit zalehlého ucha.

Cvik na výtok vody z ucha

Jsou-li uši zalehlé v d?sledku toho, že se do nich dostala voda, m?že pomoci jednoduchý trik, kdy budete pár vte?in poskakovat na jedné noze. Voda by v d?sledku ot?es? m?la z ucha vytéct a problém je tak rychle vy?ešen.

Autor Roman Beneš

Autor: Roman Beneš

Autor se v?nuje redaktorské ?innosti a psaní ?lánk?. Pravideln? p?ipívá na weby, které se v?nují tématice bydlení a financí. Profil zde: Google+HodnocenĂ­

2.52 hvÄ›zdiÄŤek / Hodnoceno: 67x


Přidat komentář (2)

Reklama

Čtěte také...

Babské rady na zalehlé uši

Babské rady na zalehlé uši

V jednom z minulých ?lánk? jste se mohli dozv?d?t, jaké jsou p?í?iny zalehlých uší a jak se dá tento pom?rn? ?astý jev lé?it, a to laicky i odborn?. Na zalehlé uši však znaly recepty už naše babi?ky. Jaké jsou ty nejvíce osv?d?ené?

Jak na popálenou k?ži? Základní ošet?ení a babské rady p?i vzniku popálenin

Jak na popálenou k?ži? Základní ošet?ení a babské rady p?i vzniku popálenin

Popálení k?že se vyskytuje v d?sledku kontaktu s ohn?m, p?ípadn? je zp?sobeno také dotykem s horkými p?edm?ty, nebo vzniká také jako následek opa?ení vodou ?i jinou tekutinou. Tém?? vždy se jedná o velmi nep?íjemné poran?ní, které doprovází intenzivní bolest.


Jak bezpe?n? vy?istit uši a ?emu se naopak p?i ?išt?ní vyhnout?

Jak bezpe?n? vy?istit uši a ?emu se naopak p?i ?išt?ní vyhnout?

Špinavé uši, které jsou plné ušního mazu, nevypadají z estetického hlediska zrovna p?kn?. Jenže mnozí z nás mají utkv?lou p?edstavu, že z nich musí za každou cenu dostat co nejvíce ušního mazu a mít je tak dokonale ?isté.

Jak lé?it zán?t st?edního ucha?

Jak lé?it zán?t st?edního ucha?

Zán?t st?edního ucha je onemocn?ním, které trápí hlavn? malé d?ti. Nej?ast?ji se objevuje ve v?ku kolem 8 – 10 let, n?kdy však nemoc postihuje i starší osoby. Rozhodn? jej nelze podce?ovat, v nejhorších p?ípadech, kdy nedojde k pat?i?né lé?b?, m?že mít zán?t za následek i ztrátu sluchu.Přidat komentář

Pro přidání komentáře se musíte přihlásit.

Komentáře

Monika Demuthova

pátek, 22. duben 2016
22:27

Mam problem,pri mluveni beznym,pry vic a vic rvu,ale ja to nepoznam,me prijde,ze ne,ale na usni jsem se obednala,treba mam jen zalehle usi,ale uz tim preblemem trpim,radu let.K lekari jdu jen v krajnim pripade.


Napsal: Monika Demuthova [Odpovědět]

Eva K?ížová

středa, 9. listopad 2016
16:16

Prosím o radu-prod?lala jsem rýmu,která mi vlezla do uchaPoté mi dr ucho píchla a nasadila ant.Po jejich využívání mám ucho op?t zalehlé,dutou hlavu a neslyším.


Napsal: Eva K?ížová [OdpovÄ›dÄ›t]