Pro? se d?lají mod?iny?

27. září 2013     komentáře (0)  494 objevnĂ˝ch slov

Každému z nás se ob?as ud?lají na t?le mod?iny. Jejich vznik m?že mít n?kolik p?í?in. Pokud se jedná o následky b?žných pád? a náraz?, nejsou mod?iny nijak závažné. Mohou však být také zp?sobeny onemocn?ním, které se nazývá hemofilie.

foto: wikipedia.orgfoto: wikipedia.org

Každému z nás se ob?as ud?lají na t?le mod?iny. Jejich vznik m?že mít n?kolik p?í?in. Pokud se jedná o následky b?žných pád? a náraz?, nejsou mod?iny nijak závažné. Mohou však být také zp?sobeny onemocn?ním, které se nazývá hemofilie.

Jak vznikají mod?iny?

Mod?iny vzniknou na t?le jednoduše tak, že vlivem nárazu ?i pádu dojde pod k?ží k poškození drobných cévek. Následkem toho se krev vylije do podkoží. Tím, že není hluboko pod pokožkou, prosvítá až na její povrch a zanechává za sebou stopu v podob? mod?in.

Stadia mod?iny

Mod?ina po nárazu nejprve zmodrá ?i z?ervená. To se d?je v okamžiku, kdy se krev rozlije z cévek do podkoží. Postupem ?asu, zhruba po n?kolika dnech, pak zelená a hn?dne. V poslední fázi je nažloutlá, poté pak zcela mizí.

Jak odstranit mod?iny?

Pokud máte mod?inu, nelze se jí zbavit z hodiny na hodinu. Její zahojení se však dá urychlit. Odborníci doporu?ují kup?íkladu jemnou masáž. Ta však nesmí probíhat ihned po jejím vytvo?ení, ale až po n?kolika dnech, zhruba po dvou až t?ech.

K rychlejšímu hojení mod?in napomáhají také studené obklady. Na ?erstvou mod?inu nap?íklad vezm?te balí?ek mražené potraviny z mrazáku, kterou zabalte do osušky nebo hadru a p?iložte ji p?ímo na postižené místo.

Na mod?iny se dají sehnat také r?zné speciální masti. Ty obsahují heparin, který urychluje vst?ebávání krevní sraženiny.

Co je pot?eba k lé?b?

  • Chladné obklady
  • Masáž
  • Masti a léky s obsahem heparinu

Hemofilie

Pokud je tvorba mod?in p?íliš velká, d?lají se vám i p?i normálních dotycích, nikoliv tedy jen po nárazech a pádech, m?že být problém mnohem v?tší. V tomto p?ípad? se ?asto jedná o onemocn?ní zvané hemofilie.

Lé?ba této nemoci je daleko obtížn?jší a je pot?eba ji nutn? probrat s léka?i. Našt?stí se hemofilie obvykle pozná již v raném v?ku, jen minimáln? se objevuje u dosp?lých jedinc?.

Autor Roman Beneš

Autor: Roman Beneš

Autor se v?nuje redaktorské ?innosti a psaní ?lánk?. Pravideln? p?ipívá na weby, které se v?nují tématice bydlení a financí. Profil zde: Google+HodnocenĂ­

2.25 hvÄ›zdiÄŤek / Hodnoceno: 4x


Přidat komentář (0)

Reklama

Čtěte také...


Přidat komentář

Pro přidání komentáře se musíte přihlásit.

Komentáře

Na tento příspěvek zatím nikdo nereagoval! Buďte první!