Jak na ku?í oko? Jak vypadá a ?ím jej odstranit?

12. září 2013     komentáře (0)  870 objevnĂ˝ch slov

Pro zrohovat?lou pokožku na nohách, která vznikají p?edevším vlivem nošení špatné obuvi, se vžil pojem ku?í oko. Ku?í oka se objevují p?edevším na kloubech prst?, hlavn? u palce a malí?ku, které jsou v obuvi namáhány nejvíce.

Jak na ku?í oko? Jak vypadá a ?ím jej odstranit?Jak na ku?í oko? Jak vypadá a ?ím jej odstranit?

Pro zrohovat?lou pokožku na nohách, která vznikají p?edevším vlivem nošení špatné obuvi, se vžil pojem ku?í oko.

Ku?í oka se objevují p?edevším na kloubech prst?, hlavn? u palce a malí?ku, které jsou v obuvi namáhány nejvíce.

Ku?í oko má obvykle žlutou ?i spíše žlutošedivou barvu. Jeho velikost se r?zní, nejv?tší „kousky“ mívají klidn? i pr?m?r více než jednoho centimetru.

Ku?í oka jsou pom?rn? bolestivé. I proto je vhodné je n?jakým zp?sobem odstranit a zárove? zajistit, aby se nap?íšt? už nevyskytovala.

Co zp?sobuje ku?í oka?

Hlavním faktorem, který zp?sobuje vznik ku?ího oka, je nevhodn? zvolená obuv. Klasicky je jedná o boty, které jsou p?íliš t?sné a malé, prsty a chodidla jsou pak stla?ována.

Prevence

Prevencí je tak nošení obuvi ve velikosti, kterou máte. Menší boty jsou krokem k tomu, že za pár týdn? jejich nošení budete pot?ebovat pomoci s odstran?ním ku?ího oka.

Postupy odstran?ní ku?ího oka

Ku?ího oka se pom?rn? snadno m?žete zbavit i bez návšt?vy specialisty. Existuje na to n?kolik osv?d?ených postup?.

1. Má?ení nohy v teplé vod?

P?ed odstran?ním ku?ího oka vložte nohu na pár minut do horké vody. Problematické místo tak navlhne. Ku?í oko poté pomocí nože nebo t?eba žiletky opatrn? vyloupnete. Pak místo p?elepíte náplastí. Po n?kolika dnech tento postup zopakujete.

2. Plátek cibule na ku?í oko

Odkrojte tenký plátek cibule, namo?te ji na n?kolik hodin do octa a poté p?ilepte na ku?í oko. Nechte p?sobit, a to ideáln? p?es noc, kdy nechodíte.

Poté chodidlo omyjte v teplé vod?. Postup je nutné opakovat do té doby, než dojde k odloupnutí ku?ího oka od k?že.

3. Masáž ku?ího oka

Ku?í oko lze zjemnit a postupn? odstranit také tím, že jej budete jednoduše n?kolikrát za den jemn? masírovat. Postup ale není p?íliš rychlý.

4. Citronová š?áva

Postižené místo pot?ete citronovou š?ávou a nechte p?sobit. Proces opakujte do té doby, než dojde k odloupnutí ku?ího oka a zjemn?ní pokožky. Stejn? tak lze namísto citronové š?ávy použít také kyselinu mraven?í.

5. Jasmínový kv?t

Výtažky z jasmínového kv?tu p?sobí pozitivn? na lidskou pokožku, jsou ostatn? p?ítomny i v mnoha kosmetických p?ípravcích.

Pokud máte k dispozici jasmínový kv?t, rozdr?te ho v moštý?i, nat?ete na ku?í oko a p?elepte náplastí. Nechte p?sobit n?kolik dn?. Poté postup ješt? n?kolikrát zopakujte.

Co je pot?eba k odstran?ní ku?ího oka

  • Teplá voda
  • N?ž nebo žiletka
  • Citronová š?áva nebo kyselina mraven?í
  • Jasmínový kv?t
  • Náplasti
  • Plátky cibule
  • Ocet

Jak dlouho odstran?ní ku?ího oka potrvá?

P?i domácím lé?ení po?ítejte s tím, že se ku?ího oka zbavíte až za n?kolik dní. V?tšinu postup? je pot?eba n?kolikrát opakovat, než dosáhnete kýženého výsledku.

Jaké budou náklady na odstran?ní ku?ího oka?

Domácí lé?ba ku?ího oka je levnou záležitostí, na níž vám budou sta?it b?žné domácí pot?eby a p?ípravky. Do lékárny je tak pot?eba zajít snad jen pro náplasti, které v balení po?ídíte za 75 K?.

Autor Roman Beneš

Autor: Roman Beneš

Autor se v?nuje redaktorské ?innosti a psaní ?lánk?. Pravideln? p?ipívá na weby, které se v?nují tématice bydlení a financí. Profil zde: Google+HodnocenĂ­

3.45 hvÄ›zdiÄŤek / Hodnoceno: 11x


Přidat komentář (0)

Reklama

Čtěte také...

Jak vypadá zdravé stravování b?hem dne? Jak udržovat vyvážený jídelní?ek

Jak vypadá zdravé stravování b?hem dne? Jak udržovat vyvážený jídelní?ek

Zdravý a vyvážený jídelní?ek je základním p?edpokladem k tomu, aby se vám vyhýbala onemocn?ní. Jak má vypadat vyvážená strava a jakých zásad se držet? To se dozvíte v dnešním ?lánku.

Jak odstranit kožní znaménka?

Jak odstranit kožní znaménka?

Každý z nás má na t?le mate?ská znaménka. Jedná se o pigmentové skvrny, která jsou zcela b?žná. Jen ur?itá ?ást z nich se ?asem vyvine ve zhoubný kožní nádor – melanom. Odstran?ní znaménka, a? už z estetické ?i zdravotního d?vodu, je možné provést n?kolika zp?soby, vždy však pouze odborn?.


Návod, jak odstranit jizvy po akné

Návod, jak odstranit jizvy po akné

Akné je v?tšinou záležitostí teenager?, nicmén? i v pozd?jším v?ku se objevuje zhruba u desetiny populace. Jedná se o pupínky, které se tvo?í p?edevším na obli?eji.

4 tipy, jak ú?inn? odstranit pálení žáhy

4 tipy, jak ú?inn? odstranit pálení žáhy

Pálení žáhy trápí spoustu z nás. Kdo tento problém nikdy nem?l, m?že se ozna?it za š?astného ?lov?ka. Co to vlastn? pálení žáhy je, jak se projevuje a jakým zp?sobem se tohoto problému m?žete efektivn? zbavit? To je p?edm?tem dnešního ?lánku.Přidat komentář

Pro přidání komentáře se musíte přihlásit.

Komentáře

Na tento příspěvek zatím nikdo nereagoval! Buďte první!