Pro? se d?lají opary? Jak se rychle zbavit oparu

13. září 2013     komentáře (0)  635 objevnĂ˝ch slov

Opar je bolestivou nemocí, která se vyskytuje ve form? malých puchý?k?. Nej?ast?ji se vyskytuje v oblasti rt?, m?že se však objevit také u o?ních ví?ek, kde je obzvlášt? nep?íjemný. V neposlední ?ad? se pak opary objevují také u genitálií. Nemoc je nakažlivá, a to až do doby, než dojde k úplnému vyschnutí puchý?k?.

Pro? se d?lají opary? Jak se rychle zbavit oparuPro? se d?lají opary? Jak se rychle zbavit oparu

Opar je bolestivou nemocí, která se vyskytuje ve form? malých puchý?k?. Nej?ast?ji se vyskytuje v oblasti rt?, m?že se však objevit také u o?ních ví?ek, kde je obzvlášt? nep?íjemný. V neposlední ?ad? se pak opary objevují také u genitálií. Nemoc je nakažlivá, a to až do doby, než dojde k úplnému vyschnutí puchý?k?.

P?í?iny vzniku oparu?

Za vznikem oparu stojí virus Herpes simplex. Ten má v sob? v?tšina lidí. Opar vzniká v souvislosti s oslabením organismu.

Vyvolat jej tak m?že nap?íklad prosté nachlazení, hore?ky, ale také t?eba p?ílišný pobyt na sluní?ku. U žen pak m?že být zap?í?in?n v souvislosti s menstruací. D?ležitý podíl na jeho vzniku nese také psychický stres a zát?ž organismu.

Jak poznat opar?

Krom? viditelných puchý?k?, které se objeví u rt?, o?ních ví?ek nebo u genitálií, jsou doprovodnými jevy také sv?d?ní pokožky, otoky a zarudnutí k?že. Bohužel je opar také pom?rn? bolestivou záležitostí.

Puchý?ky, které jsou hlavním pr?vodním jevem, se po ur?ité dob? (obvykle n?kolika dnech) p?em??ují na strupy. To ale nemusí znamenat, že je nemoc v kone?né fázi. Místa mohou být bolestivá i poté.

Jak odstranit opar?

Na opady se používají speciální protivirové léky, které obsahují acyklovir. Tyto léky jsou v lékárnách dostupné ve form? mastí a tablet.

Používat byste je m?li ihned poté, co se objeví první p?íznaky oparu, tedy ješt? p?ed tím, než se vytvo?í puchý?ky.

K lé?b? oparu pomáhají také r?zné potravinové dopl?ky, které podporují imunitu organismu. V obchodech je k dostání také speciální protioparová kosmetika.

Pro posílení imunity je vhodné do jídelní?ku za?adit v?tší množství zeleniny. Proti opar?m pozitivn? p?sobí také nap?íklad pivovarské kvasnice nebo ?esnek.

Co je pot?eba k odstran?ní oparu

  • Krémy a msti proti oparu
  • Léky s obsahem acykloviru

Jak dlouho lé?ba oparu potrvá?

Lé?ba oparu trvá obvykle kolem jednoho týdne v závislosti na jeho velikosti a míst?, kde se vytvo?il. Nejrychlejší je p?itom lé?ba oparu v oblasti rt?.

Jaké budou náklady na lé?bu oparu?

Masti a krémy proti opar?m stojí v lékárnách a specializovaných obchodech kolem 100 – 200 K?. Ú?inným p?ípravkem je PM Propolis Antiherpess krém, který lze využít jako dopl?kový produkt p?i lé?b? oparu i dalších kožních onemocn?ních. Obsahuje výtažky olšové k?ry, grapefruitu, panthenolu a vitamín E.

Autor Roman Beneš

Autor: Roman Beneš

Autor se v?nuje redaktorské ?innosti a psaní ?lánk?. Pravideln? p?ipívá na weby, které se v?nují tématice bydlení a financí. Profil zde: Google+HodnocenĂ­

2.2 hvÄ›zdiÄŤek / Hodnoceno: 15x


Přidat komentář (0)

Reklama

Čtěte také...

9 babských rad, jak rychle vylé?it nachlazení

9 babských rad, jak rychle vylé?it nachlazení

Nachlazení mnohé z nás trápí zejména po?átkem zimy, kdy venku panuje chladné po?así. Náš organismus na p?echod z tepla do zimy není zvyklý. D?sledkem toho je, že se cítíme unavení, kašleme, máme rýmu a další p?íznaky. Obecn? se tomuto stavu ?íká nachlazení.

10 rad, jak se zbavit škytavky

10 rad, jak se zbavit škytavky

Každý z nás jist? dob?e ví, co je to škytavka. Nejedná se o žádnou závažnou nemoc, která by m?la n?jak zásadní vliv na naše zdraví. Jde spíše o to, že nás obvykle p?epadne v nejmén? vhodný okamžik.


7 tip?, jak se zbavit vší?

7 tip?, jak se zbavit vší?

Veš d?tská je drobným hmyzem, který se živí krví. Usidluje se výhradn? ve vlasech na hlav?. A?koliv by se z názvu mohlo zdát, že jde pouze o záležitost, která se týká malých d?tí, opak je pravdou, m?že napadnout také dosp?lého ?lov?ka. Zbavit se vší není nic jednoduchého, avšak je to zcela nezbytné.

5 tip?, jak se zbavit trémy

5 tip?, jak se zbavit trémy

Snad každý z nás to zná. Ve chvíli, kdy jde na pracovní pohovor, má zkoušku ve škole, p?ípadn? n?jakou jiné d?ležité setkání, p?ichází na n?j tréma. N?kdo je vyloženým trémistou, což se pak ve výsledku hodn? projevuje, jiní z nás trému poci?ují jen výjime?n? a neovliv?uje je tolik. Dá se ale s trémo…Přidat komentář

Pro přidání komentáře se musíte přihlásit.

Komentáře

Na tento příspěvek zatím nikdo nereagoval! Buďte první!