Jak dlouho trvá pásový opar a jak jej lé?it?

26. září 2013     komentáře (0)  467 objevnĂ˝ch slov

Pásový opar m?že postihnout prakticky každého, kdo m?l plané neštovice. Zp?sobuje jej tentýž vir, který stojí práv? za planými neštovicemi. Ten totiž v t?le p?ežívá a pokud je organismus zeslabený a není schopen se p?irozen? bránit, vir se op?t zaktivuje a zap?í?iní práv? onemocn?ní, které se nazývá pásový opar.

Jak dlouho trvá pásový opar a jak jej lé?it?Jak dlouho trvá pásový opar a jak jej lé?it?

Pásový opar m?že postihnout prakticky každého, kdo m?l plané neštovice. Zp?sobuje jej tentýž vir, který stojí práv? za planými neštovicemi. Ten totiž v t?le p?ežívá a pokud je organismus zeslabený a není schopen se p?irozen? bránit, vir se op?t zaktivuje a zap?í?iní práv? onemocn?ní, které se nazývá pásový opar.

P?íznaky

Pásový opar se projevuje n?kolika p?íznaky. V po?áte?ní fázi vás nejprve bolí hlava, h??e reagujete na ostré sv?tlo. Zeslabené t?lo p?ipomíná stav, kdy máte ch?ipku.

V další fázi se za?ínají objevovat bolesti na místech, kde se poté pásový opar naplno vyvine. Vzniká vyrážka, která se rychle m?ní na puchý?e a strupy.

Postup lé?by

Na lé?bu pásového oparu zabírají antivirotika, která p?edepisuje léka?. Ta zabírají pom?rn? rychle. Krom? toho je vhodné využívat také léky proti bolesti, nebo? práv? bolest je jedním z p?íznak?, které onemocn?ní provázejí.

D?ležité je, abyste si b?hem lé?by neškrábali vzniklé puchý?e. V opa?ném p?ípad? by mohlo dojít k prodloužení lé?by a také poškození k?že.

K urychlení lé?by pomáhá zvýšený p?íjem vitamín?, a to i v podob? potravinových dopl?k?. Dále je vhodné do stravy za?adit krom jiného nap?íklad pivovarské kvasnice ?i syrovou zeleninu.

Co je pot?eba

  • Návšt?va léka?e – nasazení antivirotik
  • Masti
  • Léky proti bolesti
  • Užívání potravinových dopl?k?

Jak dlouho to trvá?

Lé?ba pásového oparu zabere zhruba jeden m?síc. P?i poklidn?jším pr?b?hu m?že pásový opar a jeho p?íznaky odeznít b?hem dvou týdn?. D?ležité je nemoc konzultovat s léka?em, který p?edepíše ú?inná antivirotika a léky proti bolesti.

Jaké budou náklady?

Náklady se budou týkat p?edevším nákupu potravinových dopl?k? a vitamín?, potažmo také b?žných lék? proti bolesti. Maximáln? se budou pohybovat ve výši desítek až stovek korun za celou dobu lé?by.

Autor Roman Beneš

Autor: Roman Beneš

Autor se v?nuje redaktorské ?innosti a psaní ?lánk?. Pravideln? p?ipívá na weby, které se v?nují tématice bydlení a financí. Profil zde: Google+HodnocenĂ­

3.29 hvÄ›zdiÄŤek / Hodnoceno: 17x


Přidat komentář (0)

Reklama

Čtěte také...

Jak dlouho trvá ovulace?

Jak dlouho trvá ovulace?

Pro úsp?šné oplození je d?ležité správn? na?asovat pohlavní styk vzhledem k dob? ovulace. Je nutné mít na pam?ti, že ženské vají?ko má životnost jen maximáln? kolem 24 hodin (mužské spermie p?ežívají až t?i dny). Ovulace p?itom trvá r?zn? dlouho.

Pro? se d?lají opary? Jak se rychle zbavit oparu

Pro? se d?lají opary? Jak se rychle zbavit oparu

Opar je bolestivou nemocí, která se vyskytuje ve form? malých puchý?k?. Nej?ast?ji se vyskytuje v oblasti rt?, m?že se však objevit také u o?ních ví?ek, kde je obzvlášt? nep?íjemný. V neposlední ?ad? se pak opary objevují také u genitálií. Nemoc je nakažlivá, a to až do doby, než dojde k úplnému vys…


Co pomáhá na afty? Prevence a p?íznaky

Co pomáhá na afty? Prevence a p?íznaky

Drobným, avšak mnohdy velmi nep?íjemným problémem, s nímž se b?hem života setká snad každý ?lov?k, se jmenuje aft. ?ast?jší výskyt je hlavn? u mladých lidí, v pozd?jším v?ku se již afty tak ?astu nevyskytují.

Jak na bolavá záda? Cviky a další možnosti lé?by

Jak na bolavá záda? Cviky a další možnosti lé?by

Bolest zad pat?í k problém?m, které se b?hem života d?íve ?i pozd?ji dotknou drtivé v?tšiny z nás. M?že se jednat jen o chvilkový problém, který nemá nijak závažnou p?í?inu, ovšem bolest zad m?že být zp?sobena také onemocn?ním t?lesných orgán? a dlouhodob?jšími potížemi s páte?í a svalstvem. Podle t…Přidat komentář

Pro přidání komentáře se musíte přihlásit.

Komentáře

Na tento příspěvek zatím nikdo nereagoval! Buďte první!