Jak odstranit pigmentové skvrny? 5 zp?sob?, jak se jich zbavit

23. září 2013     komentáře (0)  856 objevnĂ˝ch slov

Pigmentové skvrny se objevují na pokožce z n?kolika p?í?in. U n?kterých jedinc? se ve zvýšené mí?e vyskytují v pr?b?hu celého života, a to již od d?tství. ?asto se ale objevují spíše až v dosp?losti a také ve stá?í.

Jak odstranit pigmentové skvrny? 5 zp?sob?, jak se jich zbavitJak odstranit pigmentové skvrny? 5 zp?sob?, jak se jich zbavit

Pigmentové skvrny se objevují na pokožce z n?kolika p?í?in. U n?kterých jedinc? se ve zvýšené mí?e vyskytují v pr?b?hu celého života, a to již od d?tství. ?asto se ale objevují spíše až v dosp?losti a také ve stá?í.

P?í?iny vzniku

Jednou z hlavních p?í?in vzniku pigmentových skvrn je p?sobení slune?ního zá?ení na pokožku. Objevují se tak jako následek spálení k?že po intenzivním opalování.

Krom? toho ale mohou vznikat také v d?sledku hormonálních zm?n a poruch, vliv mají také genetické dispozice jedince. K tvorb? pigmentových skvrn p?ispívají i nevhodn? zvolené a používané kosmetické p?ípravky.

Postupy odstran?ní

Ponejvíce se pigmentové skvrny objevují na tvá?i, mohou se však vyskytnout i na dalších místech t?la. Možnosti jejich odstran?ní do zna?né míry závisí práv? i na tom, ?ím byly zp?sobeny.

1. Pigmentové skvrny p?i hormonálních zm?nách

U n?kterých žen se mohou pigmentové skvrny tvo?it v d?sledku hormonálních zm?n a braní antikocep?ních pilulek. V tomto p?ípad? je vhodné se poradit s léka?i, vysadit používaný typ antikocepce a zkusit jiný zp?sob ochrany. Skvrny by pak m?ly zmizet ve chvíli, kdy dojde ke srovnání hladiny hormon? v t?le.

2. Odstran?ní skvrn, které vznikají spolu s akné

Výskyt akné m?že mát rovn?ž vliv na tvorbu pigmentových skvrn. V takovémto p?ípad? je vhodné akné ošet?ovat správným zp?sobem. Z jizev, které vznikají v d?sledku ma?kání akné, se totiž mohou objevovat práv? i pigmentové skvrny. Pomoci m?že také chemický peeling, což je speciální léka?ský zákrok pro odstran?ní pigmentových skrvn.

3. Pigmentové skvrny b?hem t?hotenství

B?hem t?hotenství dochází k hormonálním zm?nám, což se m?že projevit zvýšeným výskytem pigmentových skvrn. V tomto p?ípad? je možností b?lení skvrn. Tuto metodu lze použít i p?i jiných p?ípadech. K b?lení skvrn se používají laserová metoda ?i chemický peeling. Ideální je, pokud k nim p?istoupíte po lét?, kdy již slune?ní zá?ení není tak intenzivní a nehrozí op?tovná tvorba skvrn.

4. Triky na pigmentové skvrny

Na pigmentové skvrny lze použít i n?kolik trik? a babských rad. Pomoci tak m?že t?eba citron, obecn? pak vitamín C. Dále n?kdy pomáhají i výtažky z lé?ivých rostlin, nap?íklad léko?ice.

5. Kosmetické p?ípravky

Na vyb?lení pigmentových skvrn je v sou?asnosti možné použít celou ?adu kosmetických p?ípravk?. Ty obvykle obsahují ú?inné kyseliny, které pigment naruší a následn? zcela odstraní. Ú?innými látkami jsou nap?íklad kyselina ovocná, kyselina aspartamová nebo kyselina salycilová. D?ležitý je i obsah vitamínu C, který pomáhá vyživovat lidskou pokožku a chránit ji p?ed UV zá?ením.

Co je pot?eba k odstran?ní

  • Speciální kosmetika s ú?innými látkami (kyselina ovocná, vitamín C atd.)
  • Zm?na antikoncep?ních p?ípravk?
  • Chemický peeling, laserové odstran?ní

Jak dlouho odstran?ní potrvá?

P?i mén? razantních postupech bude odstran?ní pigmentových skvrn otázkou n?kolika týdn?. Pokud však podstoupíte peeling, je ú?innost mnohem rychlejší.

Jaké budou náklady?

Pokud zvolíte metodu vyb?lení skvrn pomocí kosmetických p?ípravk?, po?ítejte s náklady ve stokorunách. P?íkladem ú?inného produktu je Herb Pharma Pureceutical, který lze zakoupit v balení za 333 K?. Jde o dvoufázový roztok, který obsahuje výtažek z rostliny Mitracarpe. Krom? vyb?lení skvrn napomáhá i k pro?išt?ní pleti. Léka?ský zákrok estetické medicíný pak stojí okolo 1700 K?.

Autor Roman Beneš

Autor: Roman Beneš

Autor se v?nuje redaktorské ?innosti a psaní ?lánk?. Pravideln? p?ipívá na weby, které se v?nují tématice bydlení a financí. Profil zde: Google+HodnocenĂ­

1.62 hvÄ›zdiÄŤek / Hodnoceno: 13x


Přidat komentář (0)

Reklama

Čtěte také...

Pro? se d?lají jaterní skvrny na rukou a obli?eji? Babské rady na lé?bu sta?eckých skvrn

Pro? se d?lají jaterní skvrny na rukou a obli?eji? Babské rady na lé?bu sta?eckých skvrn

Jaterní skvrny, n?kdy také nazývané jako sta?ecké skvrny, se projevují na lidské k?ži, a to zejména v oblasti obli?eje. Vyskytují se ale také na rukou, p?ípadn? i v okolí krku. Pojem sta?ecké skvrny není p?esný, nebo? se skvrny nez?ídka kdy objevují už i u lidí v produktivním v?ku mezi 30 a 40 roky.…

7 tip?, jak se zbavit vší?

7 tip?, jak se zbavit vší?

Veš d?tská je drobným hmyzem, který se živí krví. Usidluje se výhradn? ve vlasech na hlav?. A?koliv by se z názvu mohlo zdát, že jde pouze o záležitost, která se týká malých d?tí, opak je pravdou, m?že napadnout také dosp?lého ?lov?ka. Zbavit se vší není nic jednoduchého, avšak je to zcela nezbytné.


10 rad, jak se zbavit škytavky

10 rad, jak se zbavit škytavky

Každý z nás jist? dob?e ví, co je to škytavka. Nejedná se o žádnou závažnou nemoc, která by m?la n?jak zásadní vliv na naše zdraví. Jde spíše o to, že nás obvykle p?epadne v nejmén? vhodný okamžik.

5 tip?, jak se zbavit trémy

5 tip?, jak se zbavit trémy

Snad každý z nás to zná. Ve chvíli, kdy jde na pracovní pohovor, má zkoušku ve škole, p?ípadn? n?jakou jiné d?ležité setkání, p?ichází na n?j tréma. N?kdo je vyloženým trémistou, což se pak ve výsledku hodn? projevuje, jiní z nás trému poci?ují jen výjime?n? a neovliv?uje je tolik. Dá se ale s trémo…Přidat komentář

Pro přidání komentáře se musíte přihlásit.

Komentáře

Na tento příspěvek zatím nikdo nereagoval! Buďte první!