Jak odstranit je?né zrno: Babské rady pro jeho lé?bu

21. září 2013     komentáře (1)  597 objevnĂ˝ch slov

Je?né zrno je hlavn? z estetického hlediska velmi nep?íjemnou záležitostí. Na okraji o?ních ví?ek se vytvo?í absces, který je na?ervenalý a zp?sobuje celkový otok ví?ka. Typickým p?íznakem je zvýšený tlak na oko, krom toho m?že je?né zrno docela bolet.

foto: wikipedia.orgfoto: wikipedia.org

Je?né zrno je hlavn? z estetického hlediska velmi nep?íjemnou záležitostí. Na okraji o?ních ví?ek se vytvo?í absces, který je na?ervenalý a zp?sobuje celkový otok ví?ka. Typickým p?íznakem je zvýšený tlak na oko, krom toho m?že je?né zrno docela bolet.

Je?né zrno zp?sobuje rozmnožení stafylokok?. ?asto se objevuje o lidí, kte?í mají z n?jakých p?í?in sníženou imunitu organismu.

M?že však být také zp?sobeno špatnou hygienou, kdy se o?í a jejich okolí dotýkáte špinavou rukou. Faktorem je také nedostatek vitamín?.

Pro lé?bu je?ného zrna se využívají léky, které p?edepisuje léka?. Pokud je?né zrno není nijak velké, m?žete si s ním poradit i pomocí n?kolika trik?.

Postupy odstran?ní je?ného zrna: Babské rady

Babské rady na lé?bu je?ného zrna jsou velmi jednoduché a p?itom mnohdy velmi ú?inné.

Brambora

Uva?te bramboru ve slupce. Poté ji oloupejte a smíchejte se syrovým žloutkem a teplým mlékem. Vzniklou sm?s naneste na had?ík a p?iložte jej na je?né zrno. Proces opakujte minimáln? dvakrát denn? do té doby, než je?né zrno ustoupí.

Krupice

Na pánvi oh?ejte hrst krupice. Zabalte ji do ?istého hadru a p?iložte na je?né zrno.

Kvasnice

Je?né zrno m?že být zp?sobeno nedostatkem vitamínu B. Proto k jeho odstran?ní m?že pomoci konzumace syrových kvasnic nebo kvasnicové pomazánky.

Sv?tlík léka?ský

P?ipravte si odvar ze sv?tlíku léka?ského. Jeho látky pozitivn? p?sobí na nejr?zn?jší kožní nemoci, v?etn? je?ného zrna. Do odvaru namo?te had?ík a aplikujte jej na postižené místo. Proces opakujte n?kolikrát za den.

Teplý obklad

K odstran?ní je?ného zrna pom?že také oby?ejný teplý obklad. Do teplé vody namo?te kus vaty nebo ?istého had?íku (kapesníku) a na zhruba deset až patnáct minut p?iložte k oku. Op?t je pot?eba postup opakovat n?kolikrát denn?.

Co je pot?eba k odstran?ní je?ného zrna

  • Uva?ená brambora
  • Krupice
  • Kvasnice
  • Teplá voda
  • Odvar ze sv?tlíku léka?ského

Jak dlouho lé?ba je?ného zrna potrvá?

Je?né zrno by se i pomocí výše zmín?ných babských rad m?lo ztratit b?hem n?kolika dní. Pokud problémy p?etrvávají, navštivte rad?ji léka?e, který vám p?edepíše pot?ebné léky.

Jaké budou náklady na odstran?ní je?ného zrna?

Ingredience pro babské triky, jak se zbavit je?ného zrna, máte jist? doma. Náklady lze vypo?ítat ?ádov? na maximáln? desítky korun.

Autor Roman Beneš

Autor: Roman Beneš

Autor se v?nuje redaktorské ?innosti a psaní ?lánk?. Pravideln? p?ipívá na weby, které se v?nují tématice bydlení a financí. Profil zde: Google+HodnocenĂ­

2.71 hvÄ›zdiÄŤek / Hodnoceno: 28x


Přidat komentář (1)

Reklama

Čtěte také...

Babské rady, jak odstranit plíse? neht?

Babské rady, jak odstranit plíse? neht?

Plísn? se objevují nejen na lidské pokožce, ale také na nehtech. I v tomto p?ípad? se onemocn?ní nazývá mykóza. Je zpravidla vyvoláno kvasinkami. Nemoc se objevuje p?edevším u neht? na prstech dolních kon?etin, nej?ast?ji na krajních prstech, tedy palcích ?i malí?cích. Mnohem ?id?eji se pak objevují…

Jak odstranit kaz v zubu? P?íznaky zubního kazu a prevence proti jeho vzniku

Jak odstranit kaz v zubu? P?íznaky zubního kazu a prevence proti jeho vzniku

Kaz v zubu je problémem, který b?hem života postihne snad každého z nás. P?í?inou jeho vzniku m?že být nedostate?ná a nekvalitní ústní hygiena, špatné stravovací návyky, genetické dispozice, ale také nap?íklad i malá produkce slin.


Jak lé?it zán?t spojivek? + Babské rady

Jak lé?it zán?t spojivek? + Babské rady

Zán?t spojivek pat?í k nej?ast?jším onemocn?ním, která se týkají o?í. Lé?ba probíhá p?evážn? na odborné bázi. Existuje však i n?kolik babských rad, o nichž se v dnešním ?lánku rovn?ž zmíním.

Babské rady na bolesti zub?

Babské rady na bolesti zub?

Bolest zub? je vyvolána špatnou pé?í o n?. Pokud si pravideln? ne?istíte zuby, p?ípadn? ?išt?ní provádíte špatným zp?sobem, je nasnad?, že vás bolest d?íve ?i pozd?ji p?epadne. Obvykle je jasným p?íznakem toho, že jsou zuby zkažené. Je tak vhodné co nejd?íve zajít k zubnímu léka?i. Od bolesti zub? s…Přidat komentář

Pro přidání komentáře se musíte přihlásit.

Komentáře

jana

ĂşterĂ˝, 31. prosinec 2013
09:10

U nás se lé?í , je?né zrno pouze slinami . Sta?í n?kolikrát denn? naslinit a samo zmizne , ?ím víckrát tím lépe.D?lám i u svých vnou?at , zatím neselhalo. Zrovna p?edev?írem se m? za?alo d?lat a dnes už vylé?ené- nic tam není .Lé?íme si to tak už n?kolik generací ...


Napsal: jana [Odpovědět]