Pro? se d?lají jaterní skvrny na rukou a obli?eji? Babské rady na lé?bu sta?eckých skvrn

8. duben 2014     komentáře (1)  765 objevnĂ˝ch slov

Jaterní skvrny, n?kdy také nazývané jako sta?ecké skvrny, se projevují na lidské k?ži, a to zejména v oblasti obli?eje. Vyskytují se ale také na rukou, p?ípadn? i v okolí krku. Pojem sta?ecké skvrny není p?esný, nebo? se skvrny nez?ídka kdy objevují už i u lidí v produktivním v?ku mezi 30 a 40 roky. Možná o tom ani nevíte a už se u vás také vyskytly. Jak vypadají a jak se dají lé?it?

Pro? se d?lají jaterní skvrny na rukou a obli?eji? Babské rady na lé?bu sta?eckých skvrnPro? se d?lají jaterní skvrny na rukou a obli?eji? Babské rady na lé?bu sta?eckých skvrn

Jaterní skvrny, n?kdy také nazývané jako sta?ecké skvrny, se projevují na lidské k?ži, a to zejména v oblasti obli?eje. Vyskytují se ale také na rukou, p?ípadn? i v okolí krku. Pojem sta?ecké skvrny není p?esný, nebo? se skvrny nez?ídka kdy objevují už i u lidí v produktivním v?ku mezi 30 a 40 roky. Možná o tom ani nevíte a už se u vás také vyskytly. Jak vypadají a jak se dají lé?it?

Co jsou jaterní skvrny?

Jaterní neboli sta?ecké skvrny mají výrazn? ?ervenou až nahn?dlou barvu. Jejich velikost m?že být od n?kolika milimetr? až po centimetrové skvrny, které se rozprostírají po obli?eji, objevují se však také na rukou (p?edevším kloubech), p?ípadn? jsou i v dekoltu ?i na krku.

Jde o skvrny, které mohou vzniknout z n?kolika p?í?in. Pokud jde opravdu o jaterní skvrny, nejde o žádné zhoubné onemocn?ní. ?lov?ku vadí hlavn? kv?li tomu, že když má p?eci jen celý obli?ej rudý od t?chto skvrn, nep?sobí to zrovna esteticky.

Jaké jsou p?í?iny?

Mezi hlavní p?í?inu t?chto skvrn pat?í dlouhodobé p?sobení UV zá?ení. V pokožce se pak hromadí volné radikály a toxiny, které zp?sobují, že se v ní tvo?í hn?dý pigment.

Sta?ecké skvrny ale mohou mít také jiné p?í?iny. Zejména u mladších lidí se mohou projevit v d?sledku nadm?rné konzumace alkoholu a cigaret ?i jiných tabákových výrobk?.

Další p?í?inou pak m?že být nevhodná strava, p?ípadn? i užívání lék?, které mohou vyvolat reakci na pokožce.

Prevence

Sta?eckým skvrnám se v?tšina z nás jen t?žko vyhne. V?tšinou se objevují až kolem v?ku 60 let, jak jsem ale již uvedl výše, mohou mít i jiné p?í?iny, kv?li nimž se projevují i v mnohem mladším v?ku.

Prvním preventivním opat?ením je ochrana p?ed UV zá?ením. Proto je d?ležité se vyvarovat dlouhému opalování na sluní?ku, zejména pokud máte citliv?jší pokožku. Využívejte ochranné krémy. Doporu?uje se také nechodit p?íliš ?asto do solárií.

Dobrým preventivním opat?ením je také nižší spot?eba alkoholu a cigaret, které rovn?ž k tvorb? jaterních skvrn p?ispívají.

Jak lé?it sta?ecké skvrny?

Pokud se u vás projeví jaterní skvrny, je ur?it? dobré konzultovat je s léka?i. V ur?itých p?ípadech totiž m?že dojít k zám?n? s jiným onemocn?ní – melanomy apod. V tom p?ípad? by neodborná lé?ba mohla mít fatální d?sledky.

Každopádn?, pokud jde opravdu o sta?ecké skvrny, mají pov?tšinou trvalý charakter. Dají se pak už jen st?ží odstranit. Možný je kup?íkladu peeling nebo laserový zákrok. V tom p?ípad? sice dojde k zesv?tlení pokožky, ta je pak ale ješt? citliv?jší na UV zá?ení, skvrny se tak mohou za?ít op?t rychle objevovat.

Babské rady

Citron

Mezi osv?d?ené babské rady na sta?ecké skvrny pat?í použití citronu. Postižená místa jednoduše každý den pot?ete ?erstvou citronovou š?ávou. B?hem n?kolika týdn? by m?lo dojít k zesv?tlení pokožky.

Další rady

B?lící ú?inky na pokožku mají také další ovocné kyseliny nebo nap?íklad ?e?icha, najdou se i jiné bylinky na játra. Je ale nutné mít na pam?ti, že pokožka je po vyb?lení citliv?jší a tudíž musíte být ješt? více opatrní a vyhýbat se p?ímému slune?nímu zá?ení, potažmo používat ochranné krémy s vysokým UV faktorem.

Autor Roman Beneš

Autor: Roman Beneš

Autor se v?nuje redaktorské ?innosti a psaní ?lánk?. Pravideln? p?ipívá na weby, které se v?nují tématice bydlení a financí. Profil zde: Google+HodnocenĂ­

2.73 hvÄ›zdiÄŤek / Hodnoceno: 11x


Přidat komentář (1)

Reklama

Čtěte také...

Jak lé?it mraven?ení a brn?ní rukou? P?í?iny necitlivosti rukou

Jak lé?it mraven?ení a brn?ní rukou? P?í?iny necitlivosti rukou

Trápí vás ?asté brn?ní a mraven?ení rukou? V ur?itých p?ípadech to nemusí znamenat náznak n?jak závažného onemocn?ní. Vždy je ale dobré se dopátrat p?í?iny a následn? provést preventivní opat?ení, p?ípadn? nastolit lé?bu, a? už odbornou ?i „domácí“.

Jak odstranit pigmentové skvrny? 5 zp?sob?, jak se jich zbavit

Jak odstranit pigmentové skvrny? 5 zp?sob?, jak se jich zbavit

Pigmentové skvrny se objevují na pokožce z n?kolika p?í?in. U n?kterých jedinc? se ve zvýšené mí?e vyskytují v pr?b?hu celého života, a to již od d?tství. ?asto se ale objevují spíše až v dosp?losti a také ve stá?í.


Babské rady, jak odstranit plíse? neht?

Babské rady, jak odstranit plíse? neht?

Plísn? se objevují nejen na lidské pokožce, ale také na nehtech. I v tomto p?ípad? se onemocn?ní nazývá mykóza. Je zpravidla vyvoláno kvasinkami. Nemoc se objevuje p?edevším u neht? na prstech dolních kon?etin, nej?ast?ji na krajních prstech, tedy palcích ?i malí?cích. Mnohem ?id?eji se pak objevují…

Jak lé?it zán?t spojivek? + Babské rady

Jak lé?it zán?t spojivek? + Babské rady

Zán?t spojivek pat?í k nej?ast?jším onemocn?ním, která se týkají o?í. Lé?ba probíhá p?evážn? na odborné bázi. Existuje však i n?kolik babských rad, o nichž se v dnešním ?lánku rovn?ž zmíním.Přidat komentář

Pro přidání komentáře se musíte přihlásit.

Komentáře

Heidi

pondělí, 8. květen 2017
07:05

Hi there to all, for the reason that I am truly eager of reading this weblog\'s post to be updated daily.
It consists of good data.