Jak lé?it impetigo: P?íznaky a lé?ba kožního onemocn?ní

15. duben 2014     komentáře (0)  736 objevnĂ˝ch slov

Impetigo je kožním onemocn?ním. Není p?íliš ?asté, tudíž mnozí z vás nejspíše ani netuší, co je to vlastn? za nemoc a jak se projevuje.

Zdroj: wikipedia.orgZdroj: wikipedia.org

Impetigo je kožním onemocn?ním. Není p?íliš ?asté, tudíž mnozí z vás nejspíše ani netuší, co je to vlastn? za nemoc a jak se projevuje.

Je nutné zd?raznit, že pokud je u ?lov?ka diagnostikováno, je pot?eba jej urychlen? lé?it a p?istoupit také k ur?itým preventivním opat?ením, aby se toto kožní onemocn?ní dále neší?ilo. V p?ípad?, že nedojde k v?asné a kvalitní lé?b?, m?že p?ejít ve velmi vážné onemocn?ní k?že.

Co je impetigo?

Impetigo je pom?rn? vysoce nakažlivým kožním onemocn?ním, které se vyskytuje zejména u kojenc? a d?tí školního v?ku. V n?kterých p?ípadech se však m?že objevit i u dosp?lých jedinc?.

Jde o nemoc, která je zp?sobena bakteriemi. Jedná se hlavn? o streptokoky a stafylokoky. Onemocn?ní se nej?ast?ji vyskytuje v situacích, kdy je vaše pokožka již napadena jiným onemocn?ním, p?ípadn? je popálená ?i siln? od?ená. Bakterie se „zaryjí“ do k?že, kde pak zp?sobují charakteristické p?íznaky onemocn?ní.

P?íznaky impetiga

Impetigo se rozlišuje do dvou základních forem. Mluví se bu? o bulózním nebo nebulózním impetigu. V první p?ípad? se nemoc objevuje hlavn? na dolních kon?etinách ve form? bulem, ve druhém p?ípad? se pak objevuje hlavn? v oblasti obli?eje. Na n?m se vytvá?í drobné puchý?e, jež jsou dosti podobné akné. Puchý?e pozd?ji za?ínají praskat a tvo?í se z nich strupy.

Charakteristické p?íznaky impetiga

  • Zarudnutí k?že
  • Bolest
  • Sv?d?ní
  • Tvorba otok? a puchý??

Jak lé?it impetigo?

Vzhledem k tomu, že je impetigo vysoce nakažlivým kožním onemocn?ním, je pot?eba jej v p?ípad?, že se objeví jeho p?íznaky, co nejrychleji lé?it. V opa?ném p?ípad? se m?že snadno p?enést na další osoby, které s nemocným p?ijdou do styku, a to i nep?ímého. Nap?íklad ve chvíli, kdy použijí stejný ru?ník.

Odborná lé?ba

P?i odborné lé?b? jsou léka?i zpravidla nasazena antibiotika ve form? mastí. V p?ípad?, že vás postihne toto onemocn?ní, doporu?uje se také klid, snížení fyzické aktivity.

Siln?jší antibiotika jsou pak nasazována v p?ípadech, kdy je impetigo vážn?jší, postihne v?tší ?ást pokožky.

Lé?ba svépomocí

Co m?žete ud?lat sami, abyste se tohoto nep?íjemného kožního onemocn?ní zbavili? P?edevším je nutné zvýšit hygienu. Ur?it? se d?kladn? umývejte, používejte kvalitní antibakteriální mýdla. Doporu?ováno je také ?ast?ji m?nit oble?ení, nosit na sob? neustále ?isté v?ci.

Aby se nemoc nep?enesla na další ?leny rodiny, zamezte tomu, aby p?išli do styku s vašimi osobními v?cmi, které nosíte a jež používáte k osobní hygien?.

V p?ípad?, že se u vás objeví nebulózní impetigo na obli?eji, p?esta?te se holit do doby, než nemoc odezní. Holení pomocí strojku by totiž mohlo p?isp?t k dalšímu ší?ení onemocn?ní.

Jak dlouho trvá lé?ba?

Je-li impetigo ?ádn? lé?eno pomocí antibiotik, pak onemocn?ní odezní zpravidla b?hem jednoho týdne, maximáln? deseti dn?. Nez?stávají p?itom po n?m na t?le žádné viditelné stopy v podob? jizev ?i jiných útvar?.

Autor Roman Beneš

Autor: Roman Beneš

Autor se v?nuje redaktorské ?innosti a psaní ?lánk?. Pravideln? p?ipívá na weby, které se v?nují tématice bydlení a financí. Profil zde: Google+HodnocenĂ­

2.67 hvÄ›zdiÄŤek / Hodnoceno: 9x


Přidat komentář (0)

Reklama

Čtěte také...

Jak odstranit kožní znaménka?

Jak odstranit kožní znaménka?

Každý z nás má na t?le mate?ská znaménka. Jedná se o pigmentové skvrny, která jsou zcela b?žná. Jen ur?itá ?ást z nich se ?asem vyvine ve zhoubný kožní nádor – melanom. Odstran?ní znaménka, a? už z estetické ?i zdravotního d?vodu, je možné provést n?kolika zp?soby, vždy však pouze odborn?.

Bradavice na ruce a na noze: 10 tip?, jak odstranit bradavice

Bradavice na ruce a na noze: 10 tip?, jak odstranit bradavice

Bradavice jsou výr?stky na k?ži, které trápí pom?rn? zna?nou ?ást populace. Jedná se vlastn? o shluk odum?elých kožních bun?k. P?í?inou vzniku bradavic je zejména snížená obranyschopnost organismu a také nedostatek vitamín?, hlavn? vitamínu A a C, které pomáhají vyživovat pokožku.Přidat komentář

Pro přidání komentáře se musíte přihlásit.

Komentáře

Na tento příspěvek zatím nikdo nereagoval! Buďte první!