Jak odstranit kruhy pod o?ima? P?í?iny a rychlá pomoc

25. duben 2014     komentáře (1)  856 objevnĂ˝ch slov

Nevzhledné kruhy pod o?ima se nej?ast?ji objevují po probd?lé noci. Mohou však mít i jiné p?í?iny. Nejedná se zpravidla o vážný problém, navíc se dá pom?rn? ú?inn? a rychle odstranit. V dnešním ?lánku si povíme, jaké jsou nejrychlejší zp?soby odstran?ní kruh? pod o?ima, které je dobré znát.

Nevzhledné kruhy pod o?ima se nej?ast?ji objevují po probd?lé noci. Mohou však mít i jiné p?í?iny. Nejedná se zpravidla o vážný problém, navíc se dá pom?rn? ú?inn? a rychle odstranit. V dnešním ?lánku si povíme, jaké jsou nejrychlejší zp?soby odstran?ní kruh? pod o?ima, které je dobré znát.

 • P?í?iny kruh? pod o?ima
 • Zp?soby rychlého odstran?ní
 • Co je pot?eba
 • Jak dlouho to potrvá
 • P?í?iny kruh? pod o?ima

  Charakteristické kruhy, kdy je pokožka zarudlá ?i tmavá t?sn? pod o?ima, vzniká v d?sledku podrážd?ní. Dochází zde totiž k omezení pr?toku krve, p?ípadn? je to zp?sobeno p?ílišným zadržování vody a tuku.

  Mezi nej?ast?jší p?í?iny pat?í:

  • Nezdravý životní styl – kou?ení, špatná životospráva
  • Nedostatek kvalitního spánku
  • Alergické reakce
  • P?ílišná námaha o?í
  • Stresové vyp?tí
  • Špatná pé?e o pokožku
  • Vliv slune?ního zá?ení

  Zp?soby rychlého odstran?ní

  Použití kostky ledu

  K rychlému odstran?ní kruh? pod o?ima se dá použít jednoduchý „lék“ v podob? kostky ledu. Tu p?iložte na postižené místo a jemn? s ní masírujte pokožku. Chlad pom?že rozproudit krev. Práv? nedostate?né proud?ní krve je jednou z hlavních p?í?in tvorby kruh? pod o?ima.

  Kávová lži?ka

  Podobn? jako kostka ledu p?sobí také nap?íklad kávová lži?ka. Tu nechte vychladit do mrazni?ky a poté jí p?iložte pod oko.

  Okurka

  Okurka obsahuje živiny a látky, které mají obecn? velmi pozitivní vliv na lidskou pokožku. Proto je dobré ji používat i jako prevenci. Sta?í si nakrájet oby?ejnou salátovou okurku na tenké plátky, které pak p?iložíte na pokožku.

  Správný pitný režim

  Slouží p?edevším jako preventivní opat?ení. Souvisí se zdravým životním stylem. Zam??te se proto na to, abyste vypili nejmén? dva litry tekutin, nepo?ítá se však do toho pití kávy ?i slazených nápoj? nebo alkoholu apod.

  Pravidelný pitný režim napomáhá ke správné funkci ledvin. To má za následek, že se voda zbyte?n? nezadržuje v t?le, což m?že být jedna z p?í?in ?asté tvorby kruh? pod o?ima.

  Masáž

  Pomáhá ke zlepšení prokrvení pokožky. Ta se zárove? díky pravidelnému masírování stává odoln?jší a logicky vzato také vitáln?jší.

  Použití krém? na kruhy pod o?ima

  Na kruhy pod o?ima existují také speciální kosmetické p?ípravky.

  Ophthaceutical – jde o krém, které je p?ímo ur?en na odstran?ní kruh? pod o?ima. Obsahuje ú?inné látky, které napomáhají rychlé regeneraci pokožky a jejímu prokrvení. Nanáší se jednoduše pomocí dávkova?e. Emulzi sta?í jemn? vmasírovat do k?že kolem o?í a nechat asi deset minut p?sobit. Používá se jednou denn?. Balení tohoto p?ípravku po?ídíte za necelých 600 K?.

  LANCOME O?ní krém Rénergie Yeux Multi-Lift – P?ípravek, který pomáhá vylepšit vzhled pokožky v mnoha p?ípadech. Krom? redukce tmavých kruh? pod o?ima jej m?žete použít také k postupnému vyhlazení vrásek a vypnutí pleti. Jeho ú?inky se projeví již po cca 4 týdnech používání. Cena je 1279 K?.

  Co je pot?eba

  • Zdravá životospráva
  • Používání kosmetických p?ípravk? na kruhy pod o?ima
  • Pravidelné masáže

  Jak dlouho to potrvá?

  Odstran?ní kruh? pod o?ima je obvykle otázkou n?kolika hodin. Pokud je stav vyvolán v d?sledku nedostatku spánku, je nejlepším ?ešením ulehnout do postele a dospat to, co jste b?hem noci nestihli. Pokud však pot?ebujete fungovat, použijte n?kterou z výše uvedených metod, kterou kruhy alespo? zamaskujete tak.

  Autor Roman Beneš

  Autor: Roman Beneš

  Autor se v?nuje redaktorské ?innosti a psaní ?lánk?. Pravideln? p?ipívá na weby, které se v?nují tématice bydlení a financí. Profil zde: Google+  HodnocenĂ­

  2.5 hvÄ›zdiÄŤek / Hodnoceno: 4x


  Přidat komentář (1)

  Reklama

  Čtěte také...

  Jak na první pomoc p?i zasažení elektrickým proudem?

  Jak na první pomoc p?i zasažení elektrickým proudem?

  Zásahy elektrickým proudem bývají pom?rn? ?astou p?í?inou úmrtí osob. Pokud je však postiženému poskytnuta v?asná a odborná pomoc, má nad?ji na p?ežití.

  Jak na první pomoc p?i uštknutí hadem?

  Jak na první pomoc p?i uštknutí hadem?

  P?i procházkách p?írodou m?žete i v našich kon?inách narazit na jedovaté hady. Nej?ast?ji se jedná o zmiji obecnou. Její uštknutí je sice spíše vzácností, p?esto m?že mít v nejhorších p?ípadech za následek i smrt.


  Jak na první pomoc u zlomenin horních kon?etin?

  Jak na první pomoc u zlomenin horních kon?etin?

  V jednom z minulých ?lánk? jste se dozv?d?li, jak se provádí první pomoc u zlomenin dolních kon?etin. Dnes se zam??ím na horní kon?etiny, jejichž zlomeniny pat?í k ješt? ?ast?jším nežli v p?ípad? nohou.

  Jak na první pomoc p?i záchvatu epilepsie?

  Jak na první pomoc p?i záchvatu epilepsie?

  V jednom z minulých ?lánk? jste se dozv?d?li, jaké jsou p?íznaky epilepsie a jakým zp?sobem se dá v dnešní dob? lé?it. Dnes si nastíníme, jak postupovat v okamžiku, kdy ve vašem okolí n?koho postihne epileptický záchvat.  Přidat komentář

  Pro přidání komentáře se musíte přihlásit.

  Komentáře

  lol

  pondělí, 14. červenec 2014
  18:16

  d?kuji ur?it? to skusím


  Napsal: lol [Odpovědět]