Bradavice na ruce a na noze: 10 tip?, jak odstranit bradavice

30. srpen 2013     komentáře (0)  1137 objevnĂ˝ch slov

Bradavice jsou výr?stky na k?ži, které trápí pom?rn? zna?nou ?ást populace. Jedná se vlastn? o shluk odum?elých kožních bun?k. P?í?inou vzniku bradavic je zejména snížená obranyschopnost organismu a také nedostatek vitamín?, hlavn? vitamínu A a C, které pomáhají vyživovat pokožku.

foto. wikipedia.orgfoto. wikipedia.org

Bradavice jsou výr?stky na k?ži, které trápí pom?rn? zna?nou ?ást populace. Jedná se vlastn? o shluk odum?elých kožních bun?k. P?í?inou vzniku bradavic je zejména snížená obranyschopnost organismu a také nedostatek vitamín?, hlavn? vitamínu A a C, které pomáhají vyživovat pokožku.

Nej?ast?ji se vyskytují na nohách a rukách, nicmén? objevit se mohou prakticky na jakémkoliv míst? na t?le. Lé?it se dají mnoha zp?soby.

Postup odstran?ní bradavic

Tradi?ní lé?ba

Pokud na své pokožce objevíte bradavice, je nejjist?jším ?ešením návšt?va kožního léka?e, který si s nimi dokáže poradit pomocí osv?d?ených metod.

1. Použití tekutého dusíku

Pomocí tekutého dusíku dojde ke zmražení bradavic. Následuje jejich pom?rn? již snadné odstran?ní. Tato metoda pat?í mezi nejú?inn?jší a nejvíce využívané. Vždy ji musí provád?t specializovaný kožní léka?.

2. Použití roztoku kyseliny salicylové

Další metodou, která se využívá výhradn? v medicín?, jsou pot?r roztokem kyseliny salicylové. Ta dokáže ú?inn? zamezit dalšímu rozvoji bradavice a odstraní již vzniklé výr?stky na k?ži.

3. Vy?íznutí

Bradavice je možné si nechat také odborn? vy?íznout. Op?t samoz?ejm? platí, že vy?íznutí musí provád?t odborník. Rozhodn? se nepokoušejte postiženou oblast vy?ezávat sami!

Alternativní druhy lé?by

K odstran?ní bradavic mohou p?isp?t i r?zné alternativní typy lé?by, p?i nichž se využívají b?žn? dostupné látky a lé?ivé rostlinky.

1. Použití ?esneku

?esnek má obecn? velmi pozitivní ú?inky na lidský organismus. Je proto hojn? využíván v p?írodním léka?ství. Ú?inkuje i na bradavice. Postup je takový, že na postižené místo p?iložíte na pár minut siln?jší stroužek ?esneku.

Musíte se p?ipravit na to, že vás bradavice bude docela pálit, nicmén? je to docela ú?inná metoda. Bradavice by m?la b?hem n?kolika dní sama odpadnout. Vždy využijte kvalitní a silný ?esnek, žádné laciné šmejdy z ?íny.

2. Olej z ricinu

Ricinový olej, který je b?žn? k dostání v obchodech, nanesete na prst a jemn? vmasírujete na postižené místo. Aplikaci budete opakovat 2-3x denn?. Bradavice se bude postupn? zjem?ovat, nakonec zcela zmizí. Celý postup zabere maximáln? jeden týden.

3. Použití banánové slupky

Málo známou, nicmén? pom?rn? ú?innou metodou, je použití oby?ejné banánové slupky.

Banán obsahuje významné množství látek, které mají pozitivní ú?inky na lidskou pokožku.

Postup je v tomto p?ípad? velmi jednoduchý. Sta?í si u?íznout malý kus banánové slupky, p?iložit jej na bradavici a p?ilepit pomocí náplasti.

Ideální je, pokud to u?iníte ve?er a slupku na k?ži necháte p?sobit p?es noc. Celý postup pak opakujte do té doby, nežli bradavice zcela zmizí.

4. Tee Tree oil

Tee tree olej, který je k dostání v obchodech s drogerií, má rovn?ž na pokožku velmi dobrý ú?inek. B?žn? se používá, když ?lov?k trpí na akné.

Lze jej ale použít práv? i na bradavice. Sta?í ho nakápnout na vatu, p?iložit na postižené místo a zalepit náplastí. Po zhruba 8 hodinách vatu s olejem vym??te za novou.

Postup opakujte neustále zhruba po dobu jednoho týdne. B?hem této doby by bradavice m?la zmizet.

5. Jable?ný ocet

Pro odstran?ní bradavice lze použít také jable?ný ocet. Do n?ho namo?te obvaz a p?iložte jej na bradavici. Op?t doporu?uji aplikaci na noc. Postup opakujte do doby, než bradavice zmizí. To by m?lo trvat maximáln? jeden týden.

6. Š?áva z vlaštovi?níku

Vlaštovi?ník je rostlinkou, kterou snadno natrháte v p?írod?, kde voln? roste. Jedná se o planou bylinku, z jejíhož stonku ud?láte š?ávu. Tou bradavici n?kolikrát za den pot?ete. Proces opakujte zhruba po dobu jednoho týdne. Bradavice postupn? ztmavne a odpadne.

7. Š?áva z pampelišky

Podobn? jako z vlaštovi?níku se dá použít také š?áva z pampelišky.

Prevence

D?ležité je udržovat pravidelnou a vyváženou stravu s dostate?ným p?ísunem vitamín? A a C, které vyživují pokožku.

Co je pot?eba k odstran?ní bradavic

  • Prost?edky dle typu zvolené lé?by- banán, tee tree olej, jable?ný ocet, ricinový olej, ?esnek, š?áva z pampelišek nebo vlaštovi?níku
  • Leukoplastová náplast
  • Obvaz
  • Vatové tampony

Kolik ?asu to zabere?

Doba odstran?ní bradavic je závislá na zvoleném zp?sobu lé?by. Postupy, kde je využito p?írodních látek, odstraní bradavice zhruba b?hem jednoho týdne.

Nejrychlejší je samoz?ejm? odstran?ní bradavic u kožního specialisty nebo ve specializovaných centrech- vypálením pomocí tekutého dusíky nebo vy?íznutím.

Náklady

Cena za odstran?ní bradavic se m?že pohybovat od prakticky nulových náklad? až po stovky korun.

Nap?íklad laserové odstran?ní stojí minimáln? kolem 1.000K?, záleží p?itom na po?tu puls?, které bude pot?eba použít.

Pokud zvolíte p?írodní lé?bu, pak jsou náklady výrazn? nižší, ne vždy je však lé?ba stoprocentn? ú?inná. Ricinový olej lze koupit ve 125ml balení za zhruba 100K?, Tee Tree oil pak v lahvi?ce od objemu 10ml vyjde cca na 60K?.

Autor Roman Beneš

Autor: Roman Beneš

Autor se v?nuje redaktorské ?innosti a psaní ?lánk?. Pravideln? p?ipívá na weby, které se v?nují tématice bydlení a financí. Profil zde: Google+HodnocenĂ­

3.16 hvÄ›zdiÄŤek / Hodnoceno: 31x


Přidat komentář (0)

Reklama

Čtěte také...


Přidat komentář

Pro přidání komentáře se musíte přihlásit.

Komentáře

Na tento příspěvek zatím nikdo nereagoval! Buďte první!