Jak lé?it dnu? Klasická lé?ba a lé?ení pomocí dopl?k?

22. srpen 2013     komentáře (1)  554 objevnĂ˝ch slov

Dna je onemocn?ním, které sice není tak ?asté jako jiné nemoci, nicmén? její výskyt je pom?rn? nep?íjemnou záležitostí, která ?lov?ka dosti trápí a omezuje jej v pohybu. Jde o nemoc, kterou lze ozna?it jako zvláštní typ artritidy.

foto: cs.wikipedia.orgfoto: cs.wikipedia.org

Dna je onemocn?ním, které sice není tak ?asté jako jiné nemoci, nicmén? její výskyt je pom?rn? nep?íjemnou záležitostí, která ?lov?ka dosti trápí a omezuje jej v pohybu. Jde o nemoc, kterou lze ozna?it jako zvláštní typ artritidy.

V kloubech se hromadí p?íliš kyseliny mo?ové, což má za následek píchání a bolesti. Postihuje ponejvíce kloub na palci u nohy, vyskytnout se však m?že také u kolenních kloub?, u kloub? na záp?stí atd. Pozná se tak, že kloub se zanítí a z?ervená. Tyto jevy jsou doprovázeny silnými bolestmi.

Postup p?i lé?b? Dny

B?žná lé?ba

Dna se klasicky lé?í po konzultacích s léka?i. Ti doporu?í zm?nu jídelní?ku, kdy vám bude nastavena dieta. Rozhodn? se vyvarujte p?ejídání a konzumaci nezdravých jídel a nápoj?, vynechejte alkohol ve v?tším množství.

P?i lé?b? Dny se používají také speciální léky, které pomáhají redukovat množství kyseliny mo?ové v kloubech, jež nemoc zap?í?i?uje.

Lé?ba p?írodními produkty

Za velmi ú?inný produkt, který je na ?ist? p?írodní bázi a je doporu?ován i léka?i, je v p?ípad? dny považována š?áva z Aloe vera, která obsahuje p?írodní polysacharidy.

K lé?b? pomáhá také vojt?ška ( tu lze koupit i v kapslích), lopuch a další rostliny. Vhodné je konzumovat v?tší množství zeleniny. D?lejte si t?eba š?ávy z raj?at apod.

Prevence

D?ležitá je zdravá a pravidelná strava. Riziko vzniknu Dny se zvyšuje tehdy, když trpíte obezitou, neprospívá ani p?ílišné holdování alkoholu. Projevuje se nej?ast?ji u lidí po ?ty?icítce.

Jako prevence proti nemoci je doporu?ováno krom? zdravé stravy se také vyhýbat stresovým situacím. Dna však m?že být vyvolána i vlivem n?jaké p?edchozí operace a zran?ní kloubu.

Co je pot?eba k lé?b?

  • Dietní strava
  • Konzumace zeleniny
  • Léky na redukci kyseliny mo?ové
  • Aloe vera

Jak dlouho lé?ba potrvá?

Dna se lé?í velmi pomalu a obtížn?, je zapot?ebí, abyste byli trp?liví. V každém p?ípad? je pot?eba tuto nemoc konzultovat s léka?i, pouhá zm?na jídelní?ku a domácí lé?ba nesta?í.

Jaké budou náklady na lé?bu?

Za vhodný p?ípravek, který pomáhá tlumit Dnu, je považována š?áva z Aloe vera. Tu lze zakoupit v lékárnách, litrová láhev vyjde na necelých 1.000K?. Vydrží ovšem pom?rn? dlouho, nebo? dávkování je pom?rn? malé, zhruba jen dv? lžíce za den.

Autor Roman Beneš

Autor: Roman Beneš

Autor se v?nuje redaktorské ?innosti a psaní ?lánk?. Pravideln? p?ipívá na weby, které se v?nují tématice bydlení a financí. Profil zde: Google+HodnocenĂ­

2.33 hvÄ›zdiÄŤek / Hodnoceno: 9x


Přidat komentář (1)

Reklama

Čtěte také...

Jak lé?it nespavost pomocí bylinek?

Jak lé?it nespavost pomocí bylinek?

Zdravotní potíže psychického i fyzického rázu mívají v mnoha p?ípadech p?í?inu v tom, že ?lov?k špatn? spí. Jednou z nemocí, která má v dlouhodobém horizontu negativní vliv na organismus, je insomnie neboli nespavost.

Jak lé?it závrat? pomocí bylinek?

Jak lé?it závrat? pomocí bylinek?

Závrat? jsou stavy, kdy se vám motá hlava, ztrácíte pevnou p?du pod nohama. Jejich p?í?ina m?že tkvít ve špatné životospráv?, stejn? tak jsou ale mnohdy pr?vodním jevem vážn?jšího onemocn?ní. V p?ípad?, že trpíte závrat?mi, pomohou krom? lé?iv také bylinky, respektive recepty z nich.


Jak na masáž zad: Postup krok za krokem

Jak na masáž zad: Postup krok za krokem

Po celodenní námaze se vám jist? ob?as stane, že p?ijdete dom? a cítíte, jak máte ztuhlá a bolavá záda. Je n?kolik možností, jak si s tímto problémem poradit. Ú?inným zp?sobem je provedení klasické masáže zad. Sta?í, když oslovíte svého partnera ?i n?koho z rodiny. Je ale pot?eba v?d?t, jak se masáž…

Konopná mast na hemeroidy

Konopná mast na hemeroidy

Snad každého z vás již n?kdy trápily hemeroidy. Na toto onemocn?ní, které sice ze zdravotního hlediska obvykle není nijak závažné, ale dokáže být velice nep?íjemné, p?sobí až p?ekvapiv? dob?e konopná mast. Jaké je její složení a jak p?sobí? Odpov?di se dozvíte v dnešním ?lánku.Přidat komentář

Pro přidání komentáře se musíte přihlásit.

Komentáře

Kralovna1

pátek, 27. červen 2014
12:02

Tak p?írodní produkty mi nepomohli v?bec, vyzkoušela jsem i hodn? p?ípravk? a nic moc teda, ale aspo? po enzycolu mi bylo líp, zkusím si ho ješt? jednou objednat abych v?d?la jestli fakt funguje..


Napsal: Kralovna1 [Odpovědět]