Jak lé?it atopický ekzém?

20. srpen 2013     komentáře (0)  579 objevnĂ˝ch slov

Atopický ekzém pat?í mezi kožní onemocn?ní, která postihují hlavn? d?ti. Zhruba u dvaceti procent lidí, u nichž se vyskytne, se však objevuje až v dosp?losti. Z tohoto pohledu se rozlišují t?i formy atopického ekzému- kojenecká, d?tská a dosp?lá. Zatímco u kojenc? se ekzém objevuje hlavn? na tvá?i?kách, u d?tí a dosp?lých se ?ast?ji p?esouvá do oblastí v okolí lokt? a kolen.

foto.wikipedia.orgfoto.wikipedia.org

Atopický ekzém pat?í mezi kožní onemocn?ní, která postihují hlavn? d?ti. Zhruba u dvaceti procent lidí, u nichž se vyskytne, se však objevuje až v dosp?losti. Z tohoto pohledu se rozlišují t?i formy atopického ekzému- kojenecká, d?tská a dosp?lá.

Zatímco u kojenc? se ekzém objevuje hlavn? na tvá?i?kách, u d?tí a dosp?lých se ?ast?ji p?esouvá do oblastí v okolí lokt? a kolen.

Atopický ekzém se projevuje podrážd?nou pokožkou, která sv?dí a rudne, je navíc hodn? vysušená.

Postup lé?by

Pokud se u vás projeví p?íznaky atopického ekzému, rozhodn? zajd?te k léka?i specialistovi, tedy k dermatologovi. Ten vám p?edepíše vhodná lé?iva.

Pro lé?bu atopického ekzému se používají takzvaná antihistaminika. Pomocí nich se zmírní následky ekzému, pokožka nebude tak sv?dit a ?ervenat. Pro lé?bu se využívají také kortikosteroidy. I jejich užití je pouze na léka?ský p?edpis.

P?írodní lé?ba

Vy sami pe?ujte o pokožku. Existuje celá ?ada p?írodních produkt?, ur?ených p?ímo na atopický exzém. D?kladn? a pravideln? ji promazávejte, ideáln? i n?kolikrát denn? tak, aby k?že nebyla suchá. Roztírejte ji na poškozená místa a jemn? vmasírujte.

Prevence

Atopický ekzém je bohužel zpravidla otázkou d?di?nosti, takže se jeho výskytu nedá jen tak p?edejít. P?esto lze najít n?kolik možností, jak riziko jeho výskytu minimalizovat.

P?edevším by ?lov?k, který má náb?h na ekzém, nem?l p?icházet do styku s r?znými látkami a p?ípravky, které mohou podráždit k?ži.

Typicky se jedná o p?ípravky na mytí nádobí apod. dobrou prevencí je také pravidelná pé?e o pokožku. Je t?eba ji pravideln? mazat krémy tak, aby nebyla vysušená.

Rovn?ž je doporu?ováno umývat se pouze pod vlažnou vodou, nikoliv zcela horkou nebo naopak p?íliš studenou.

Co je pot?eba k lé?b? atopického ekzému

  • Návšt?va léka?e- p?edepíše pot?ebné léky
  • Používání krém? na promazání pokožky

Jak dlouho lé?ba potrvá

Lé?ba atopického ekzému je dlouhodobou záležitostí. Spíše se dá mluvit o tom, že trvalou. Používáním lék? se dají výrazn? zmírnit jeho projevy.

Jaké budou náklady na lé?bu?

Vštšina lék? je na p?edpis. Náklady jsou tudíž odvislé od toho, zda vám léky hradí pojiš?ovna, nebo si na n? musíte doplácet ?i je dokonce celé hradit.

Existuje však celá ?ada dopl?k? stravy a p?írodních produkt?, jejichž cena se pohybuje v rozmezí od 100 do 500 K?.

Krémy na pokožku pro b?žné denní využívání se dají po?ídit v cenových relacích od 100K? výše. Doporu?uji však zvolit co nejkvalitn?jší produkty.

Autor Roman Beneš

Autor: Roman Beneš

Autor se v?nuje redaktorské ?innosti a psaní ?lánk?. Pravideln? p?ipívá na weby, které se v?nují tématice bydlení a financí. Profil zde: Google+HodnocenĂ­

2.5 hvÄ›zdiÄŤek / Hodnoceno: 4x


Přidat komentář (0)

Reklama

Čtěte také...

Atopický ekzém u d?tí

Atopický ekzém u d?tí

Atopický ekzém, chronické, siln? sv?divé zán?tlivé onemocn?ní k?že, které je dané p?emršt?nou reakcí lidského organismu na ur?itou látku. Atopický ekzém je sou?ástí tzv. atopického syndromu, kdy je ?asto spojen s výskytem dalších alergických projev?, jako je astma, alergie na potraviny, senná rýma, …

Jak ošet?it popraskané paty? Babské rady

Jak ošet?it popraskané paty? Babské rady

Popraskané paty jsou kožním problémem, který jist? trápí celou ?adu z vás. Projevuje se spíše u lidí st?edního a staršího v?ku. K?že na pat? popraská z n?kolika d?vodu. Jde o onemocn?ní, kdy vlastn? dochází k odum?ení tkán?, nebo? nemá pot?ebnou hydrataci.


4 zp?soby, jak se provádí depilace nohou

4 zp?soby, jak se provádí depilace nohou

Chcete mít dokonale hladké nohy. Pak byste dámy m?ly v?d?t, jak na to. Depilace nohou se dá provád?t n?kolika zp?soby. Pominu-li oby?ejné vytrhávání chloupk? pinzetou, jsou v zásad? 4 možnosti, jak provést depilaci nohou.


Přidat komentář

Pro přidání komentáře se musíte přihlásit.

Komentáře

Na tento příspěvek zatím nikdo nereagoval! Buďte první!